Pro správné řízení firmy potřebujete znát její finanční kondici

Pro zdravý firemní vývoj i nová investiční rozhodnutí byste měli znát skutečnou finanční situaci i stav hospodaření firmy. K tomu vám pomáhá finanční analýza.

FinAnalysis

Dnešní konkurenční podnikatelské prostředí nenahrává chybovým rozhodnutím. Tedy alespoň pokud chcete být úspěšní a vydělávat peníze. Dnes není možné, abyste zůstali dlouhodobě konkurenčně schopní a ziskoví jen na základě intuitivního řízení managementu. V praxi často praktické řešení rozhodovacích procesů naráží na meze dané lidským subjektem rozhodování. Tyto hranice spočívají v omezené schopnosti člověka zpracovávat informace či řešit složité problémy. Mezi takové problémy rovněž patří i hodnocení výkonnosti či finančního zdraví firmy.

Ještě než přijmete jakákoliv finanční a investiční rozhodnutí, musíte znát finanční situaci firmy. Nejde jen o momentální stav, ale především o základní vývojové tendence v čase. A také o porovnání se standardními hodnotami v oboru, odvětví nebo přímo o porovnání s konkurencí. Minulost a současnost informuje o záporech a kladech výkonnosti podniku, o možných rizicích, která plynou z dosavadního fungování. Za finančně zdravý podnik považujeme podnik, který je dnes i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence, tedy je schopen dosahovat trvale míry zisku.

Jaké otázky vás budou zajímat při řízení podniku

odrážkaPokud znám finanční historii firmy, může to pomoci pro zvyšování budoucího zisku?

odrážkaJe mnou vložený kapitál do společnosti dostatečně efektivní, tvoří maximálně možný zisk?

odrážkaMám pod kontrolou peněžní toky, neleží ve firmě zbytečně peníze, ale jsme schopni splácet své závazky?

odrážkaJak kvalifikovaně zjistím, zda náš podnik nám přináší hodnotu nebo naopak míří k bankrotu?

odrážkaKde jsou slabá místa firemního hospodaření, potenciálně nebezpečné oblasti, produkující ztráty?

odrážkaMůžeme pomýšlet na získání úvěru od banky, nejsme již předluženi? Jak tuto informaci získám?

FinAnalysis

Při řešení podobných otázek vám pomáhá finanční analýza

Každá právnická osoba je povinna o svém podnikání účtovat. Účetnictví však představuje převážně stavové absolutní veličiny uváděné k určitému datu, které mají jednotlivě malou vypovídací schopnost. Neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, trendech a celkové kvalitě hospodaření.

Na pomoc nám všem přichází finanční analýza jako formalizovaná metoda, která poměřuje údaje získané z účetnictví mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Na základě jejích výstupů si můžeme udělat obrázek o tzv. finančním zdraví podniku. Při použití finanční analýzy máme připravenou metodu využívanou k rozboru hospodaření subjektů, která propojuje finanční účetnictví a finanční řízení. Zaměřuje se především na zjištění již existujících stavů, vzniklých problémů, a silných i slabých stránek v hodnotových procesech podniku.

Smyslem finanční analýzy je získání hlubšího poznání ekonomických souvislostí uvnitř subjektu s cílem poskytnout skutečný obraz o jeho hospodaření. Za pomoci speciálních metodických prostředků vytvoříte diagnózu finančního hospodaření subjektu. S kvalifikovanou a pravidelně prováděnou diagnózou odhalíte případné poruchy finančního "zdraví" v době, kdy je ještě možné různými řídícími zásahy tyto omyly napravit. Umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí.

FinAnalysis

Pokud zpracováváte firemní finanční analýzu, dostáváte systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví. Finanční analýza by měla rozpoznat finanční zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou. Identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost. Interní analýza je zdrojem informací pro rozhodování o optimální kapitálové struktuře. Použijete ji k rozhodování o dividendové politice, o cenách výrobků a služeb, slouží ke zjištění dostatečné likvidity a rentability společnosti atd. Výstupy finanční analýzy vám pomáhají při žádosti o podnikatelský úvěr u banky jako podklady o finančním zdraví firmy.

Jaké problémy vám pomáhá řešit finanční analýza

1. Zjištění finančního zdraví: Finanční analýza umožňuje získat přehled o tom, jak dobře si daná firma vede. Pomáhá identifikovat silné a slabé stránky ve finančním výkonnosti podniku.

2. Rozpoznání trendů: Pomocí finanční analýzy můžete sledovat a analyzovat finanční trendy v čase. To vám umožňuje předvídat budoucí vývoj a reagovat na něj včas.

3. Hodnocení rentability: Můžete posoudit, jak dobře vaše investice generují zisk. To pomáhá rozhodovat se o alokaci zdrojů a strategiích pro růst.

4. Identifikace problémových oblastí: Finanční analýza pomáhá identifikovat oblasti s potenciálními problémy nebo nedostatky, jako jsou vysoké náklady, nedostatečné zisky nebo zhoršující se likvidita.

5. Plánování a prognózování: Na základě finanční analýzy můžete lépe plánovat budoucí akce a strategie. Pomáhá také vytvářet prognózy a odhady, které jsou důležité pro dlouhodobé plánování a růst podniku.

6. Rozhodování o financování: Finanční analýza poskytuje důležité informace pro rozhodování o financování svého podniku. Pomáhá vyhodnotit různé možnosti financování a zvolit tu nejvhodnější pro svou situaci.

 

Přečíst o finanční analýze

A nyní už o tom hlavním tématu, proč jsme tyto stránky pro vás vytvořili a co dodáváme.

 

My vám nabízíme program pro zpracování finanční analýzy firmy FinAnalysis

Možná už jste se zajímali o nějaké výpočty finanční analýzy. Vytvářeli jste excelovské sešity pro sledování trendu tržeb, nákladů, výsledku hospodaření nebo pro zpracování poměrových ukazatelů. Třeba jste již potřebovali nebo byli pověřeni vytvořit excelové přehledy z firemních dat k různým výpočtům a rozborům finančního zdraví, cash-flow, rentability, likvidity či trendu aktiv nebo zaměstnanosti. Nebo jste dokonce dostali úkol nějaké finanční rozbory vypracovat a nevěděli, jak na to.

Pokud chcete dělat firemní finanční analýzu je užitečné použít nějaké již hotové softwarové řešení než řešit vše ručně, hledat vzorce, vymýšlet postupy, připravovat grafické zpracování výsledků apod.

Pro správné zpracování finanční analýzy potřebujete prostě to správné vybavení. Ruku na srdce, dá se pracovat i ručně s pomocí papíru nebo si vytvářet své řešení v Excelu, ale bude vás to tak bavit?

Finanční analýza firmy

S aplikací FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy za použití rozboru dat firemních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow). Když naplníte aplikaci daty z těchto výkazů, získáte na 70 stran výstupů ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy.

Přečíst o finanční analýze

Použití aplikace FinAnalysis je zkrátka záruka, že se nebudete zbytečně utrácet svůj čas. A namáhat mozek nad vymýšlením postupů, které již někdo vypracoval. Upřímně, všichni jsme trochu líní a rádi si ušetříme práci.

 

Jakou hodnotu dostáváte používáním finanční analýzy s FinAnalysis:

a tím tedy:

Příjemné funkcionality které dostáváte při používání programu FinAnalysis

Výhoda
platíte jednorázově bez závazku dalších plateb, ale máte možnost upgrade za nižší ceny v budoucnu
Výhoda
pracujete ve známém prostředí MS Excel, můžete provádět modifikace aplikace
Výhoda
SW není součástí konkrétního ERP systému, můžete jej použít pro libovolnou firmu
Výhoda
můžete si aplikaci otestovat stažením demoverze pro 3 období nad svými účetními daty
Výhoda
dodáme vám program elektronickou formou do 24 hodin, většinou i dříve
Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
Uživatelé finanční analýzy firmy