ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje výsledky, efektivnost fungování a budoucí prosperitu podniku.

V praxi často praktické řešení rozhodovacích procesů naráží na omezení dané subjektem rozhodování, které spočívá v omezené schopnosti člověka zpracovávat informace, v omezeném rozsahu poznání každého reálného rozhodovatele či v omezené schopnosti člověka řešit složité problémy. Mezi takové problémy rovněž patří i hodnocení výkonnosti či finanční důvěryhodnosti firmy. Toto hodnocení je důležité nejen pro firmu samotnou, aby odhalila svoje silné a slabé stránky a podle toho uskutečnila rozhodnutí či přijala patřičné opatření, ale také při navazování a řízení obchodních vztahů s obchodními partnery - dodavateli, odběrateli, bankou, institucemi poskytujícími prostředky z fondů EU, apod.

Finanční analýza firmy

Pro hodnocení finanční důvěryhodnosti podniku slouží finanční analýza, která poskytuje informace pro rozhodnutí vztahující se k finanční důvěryhodnosti hodnoceného subjektu. Kvalita takových informací je značně závislá na vybraném nástroji, resp. na vhodnosti takového nástroje hodnocení. Existuje řada nástrojů (modelů) pro hodnocení finanční situace podniku - paralelní ukazatelové soustavy, bonitní či bankrotní modely, pyramidové soustavy ukazatelů či rating.

Finanční analýza vycházející z účetních a finančních výkazů firmy je specifická část analýzy firemních zdrojů, což v praxi znamená, že se jedná o analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas. Cílem takové analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost, a získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku.

 

Jaké otázky ohledně vašeho podnikání si třeba pokládáte?

odrážkaMůže vám pomoci historie vašeho podnikání pro vytvoření vyššího firemního zisku?

odrážkaJak zjistíte efektivitu vámi vloženého kapitálu či ziskovost vzhledem ke klíčovým ukazatelům jako tržby?

Finanční analýza firmy

odrážkaMáte pod kontrolou peněžní toky ve firmě, jste schopni splácet?

odrážkaJak kvalifikovaně zjistíte, zda váš podnik přináší hodnotu?

odrážkaJak najít slabá místa podnikání, potenciálně nebezpečné oblasti?

odrážkaMůžete pomýšlet na získání úvěru od banky, nejste již předluženi?

 

 

Na tyto a další otázky se zaměřuje finanční analýza vašich firemních dat

Finanční analýza firemních dat je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku. Zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je to formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí.

Finanční analýza představuje systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví. Rozšiřuje tím jejich vypovídací schopnost o celkové kvalitě hospodaření podniku a umožňuje tak přijmout příslušná rozhodnutí. Měla by rozpoznat zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou. Identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost.

Uživatelé interní analýzy jsou zejména finanční manažeři, finanční analytici a vlastníci společností. Interní analýza je zdrojem informací pro rozhodování o optimální kapitálové struktuře. Také o dividendové politice, o cenách výrobků a služeb, slouží ke zjištění dostatečné likvidity a rentability společnosti atd. Vlastníkům slouží jako kontrolní nástroj, zda manažeři zhodnocují jejich vložené prostředky a zvyšují hodnotu podniku.

Ukazatelé finanční analýzy jsou základem pro hodnocení firmy při žádosti o podnikatelský úvěr u banky. Od výsledku hodnocení se taktéž odvíjí i cena, kterou za bankovní produkty zaplatíte. Finanční analýza se také provádí při žádostech o dotaci z fondů Evropské unie.

 

FinAnalysis

Co vám pro vaši práci nabízíme - program pro zpracování finanční analýzy FinAnalysis

Máme pro vás připravený program pro výpočet finanční analýzy firmy FinAnalysis, který vám vypočítá a zobrazí desítky různých pohledů na vaše finanční data z hlediska finanční analýzy účetních výkazů. Naše aplikace je určena pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat. Je vhodná zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelný jako podklad pro jednání s bankami, např. při žádostech o úvěr.

Aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Po naplnění listů rozvahy a výsledovky získáte automaticky dopočítaných více jak 50 stran výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin, např. horizontální a vertikální analýzy, majetkové struktury, struktury zásob, pasiv, výnosů a nákladů nebo tržeb, dále poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely...

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

Vaše výhody které dostáváte při používání programu FinAnalysis

 

Naši uživatelé

Hodnocení výkonnosti podniku

Nově z roku 2021:

Uživatel finanční analýzy Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci AMOS Ministerstva obrany České republiky - podpora prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni.

 

 

Chcete otestovat, zda je firma v dobré finanční kondici a nehrozí jí bankrot?

Ministerstvo průmyslo a obchodu ČR rozhodlo v roce 2020 o přidělení významné finanční dotace naší firmě na realizaci projektu "Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku". Dotace je přidělena zejména díky našim zkušenostem s vývojem FinAnalysis. Projekt je realizován v rámci "Programu Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19".

Webovou on-line kalkulačku finančního zdraví firmy najdete na webu www.diagnostickytest.cz (verze pro účetní, CEO, controlling...) a www.financnizdravimsp.cz (verze pro majitele firem).

MPO

 

© 2000 - 2022 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz