ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

FinAnalysis je program určený na firemní finanční analýzu

Vaše firma má finanční potíže, ale neznáte důvod? Finanční analýza i pomocí SW FinAnalysis vám pomůže odhalit silná a slabá místa ve finančním hospodaření.

Aplikace FinAnalysis je softwarový nástroj, který umožňuje vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy za použití rozboru dat firemních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow). Po naplnění daty z výkazů rozvahy a výsledovky získáte téměř 50 dalších stran výstupů, ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin. Software vám umožní vytvářet jak rychlé a jednoduché přehledy o finanční situaci firmy, tak i sofistikované komplexní statistiky a reporty.

FinAnalysis vypočítá a zobrazí desítky různých pohledů na jednotlivá firemní finanční data z hlediska finanční analýzy účetních výkazů. Aplikace počítá horizontální a vertikální analýzy firemní struktury majetku, zásob, pasiv, výnosů a nákladů nebo tržeb. Vytváří analýzu pomocí poměrových ukazatelů (rentabilita, nákladovost, aktivita, likvidita). Počítá bankrotní a bonitní modely české i zahraniční (Index IN05, AGR, Altman, ...), dále rozbor zaměstnanosti a produktivity práce. Ukazuje i možný pohled investora na případný vstup do podniku.

Aplikace FinAnalysis je napsaná pro známé prostředí Microsoft Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů až třinácti účetních období. Program je kompletně v českém jazyce pro české účetní výkazy, k dispozici je i anglická a německá jazyková mutace. Pro slovenské účetní výkazy existuje samostatná aplikace ve slovenském jazyce.

 

Asistentka finanční analýzy

Příprava programu je snadná, naplnění aplikace z vašich účetních výkazů lze svěřit i blonďaté asistentce.

Jak pracujete s aplikací FinAnalysis - zadáte data ze svých finančních výkazů...

Zapíšete hodnoty z vašich účetních výkazů do listů aplikace - Rozvahy, Výsledovky, Cash flow a Vstupní údaje. Data, která je třeba zadat, má k dispozici každá firma, která vede podvojné účetnictví ve svých ročních uzávěrkách. Výpočet všech ostatních údajů, ukazatelů, tabulek a grafů pak probíhá automaticky.

...a naplněním 4 úvodních listů se vypočítají následující přehledy a rozbory

Jak se vyvíjí meziročně zisk z podnikání, jak je firma úspěšná

Hlavním cílem každého podniku je vytváření zisku. Z tohoto důvodu je důležité sledovat výkonnost podniku, a hlavně jeho vývoj. Pro vedení podniku je zisk nejdůležitější ukazatel, i ve formě EAT, EBT, EBIT a EBITDA.

Různé formy zisku a výsledku hospodaření

 

Jak rostou či klesají firemní výnosy a náklady, které ovlivňují zisk firmy

Je potřeba vědět, z čeho se zisk skládá. Jak vysoké jsou náklady, jak se mění v čase. Jaký podíl ze zisku ukrajují provozní náklady, nejdůležitější z nákladů. To samé platí i o výnosech. Máme vyšší provozní či finanční výnosy?

Analýza výnosů a nákladů firmy           Analýza nákladů z provozní činnosti

 

Rostou tržby za výrobky i služby či obchodní marže, zvyšuje se tak obrat firmy?

Růst firemních tržeb bývá hodnocen jako pozitivní trend a pokles jako negativní faktor ve vývoji firmy. Růst tržeb bývá doprovázen vyšší rentabilitou, lepší produktivitou, silnější likviditou i lepší vyjednávací pozicí s dodavateli.

Analýza tržeb a obchodní marže

 

Mění se se změnou počtu zaměstnanců i produktivita jejich práce?

Zobrazuje ukazatele o personálním vývoji firmy, počet zaměstnanců, i srovnání s mzdovými náklady. Porovnává přidanou hodnotu s průměrnou měsíční mzdou. Zaměřuje se i na produktivitu práce, jak se mění v čase.

Zaměstnanci a produktivita práce

 

Jaký je reálný výsledek hospodaření firmy čistě z provozní činnosti říká provozní cash flow

Pokud např. banky hodnotí rentabilitu společnosti, používají pro výpočet spíše provozní cash flow než VH. To říká, kolik peněz firma vydělá z pravidelné činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných účetních položek.

Grafy cash flow a provozního cash flow

 

Jak se mění položky majetku a zdrojů financování i výnosů a nákladů v čase i oproti celku

V horizontální analýze ukazujeme rozdíl roku s rokem minulým v absolutním vyjádření a podíl roku s rokem minulým v relativním vyjádření. Vertikální analýza vyjadřuje podíl řádku výkazu k základně (celk. aktiva, tržby).

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů)                 Vertikální analýza (strukturální analýza)

 

Jaký má firma majetek (aktiva), jak se v průběhu času mění jeho velikost a struktura

Aktiva představují majetek společnosti, to co společnost vlastní (budovy, stroje, pohledávky, peníze, zásoby). Zobrazuje se jak velké jsou položky aktiv, jejich změny (nákup a prodej DM, změna zásob, pohledávek).

Rozbor aktiv neboli majetku firmy                               Analýza stálých aktiv, dlouhodobého majetku

Analýza zásob, doba obratu položek zásob

 

Kolik vlastních peněz dáváme do financování firmy a kolik půjčených peněz používáme

Cílem analýzy kapitálové struktury je porozumět struktuře zdrojů (pasiva) a jejich podílu na financování majetku firmy (aktiva). Zkoumáme, jaký je vývoj struktury financování firmy, půjčování cizích peněz i podílů vlastníků.

Analýza pasiv, tedy zdrojů financování                 Vývoj vlastního kapitálu

 

Kolik nám dluží ostatní a kolik dlužíme my, doba obratu pohledávek či závazků

Pohledávka je právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku (např. dodání zboží. Závazek je povinnost, která vznikla v minulosti; od vypořádání se čeká, že vyústí v odtok prostředků z firmy.

Pohledávky a závazky

 

Kolik kapitálu potřebujeme ke svému fungování

Pracovní kapitál je kapitál, který firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá a tedy pracuje. Ukazatel ČPK říká, kolik provozních prostředků zůstane firmě k dispozici, když uhradí všechny své krátkodobé závazky.

Analýza finančních fondů (oběžná aktiva - krát. závazky)

 

Jakým způsobem by měla firma financovat své kapitálové potřeby

Bilanční pravidla říkají, jak má být koncipována struktura majetku s cílem dosažení finanční stability. Určují zásady, které prostředky financování je potřeba použít za určitých předpokladů ke krytí kapitálové potřeby.

Zlatá bilanční pravidla financování

 

Jak velký zisk vytvoří firma z vloženého kapitálu, hodnotí ziskovost podniku

Ukazatelé rentability vypovídají o tom, jak efektivně dokáže podnik zhodnotit vložený kapitál. Jedná se o poměr zisku nejčastěji k vloženému kapitálu. Rentabilita vyjadřuje schopnost kapitálu přinášet zisk.

Ukazatelé rentability              DuPont analýza - Rozklad rentability vlastního kapitálu

 

Jak rychle je firma schopna uhradit své splatné závazky

Likvidita vyjadřuje schopnost jakékoli složky majetku firmy přeměnit se v peněžní hotovost. Schopnost je důležitá ve chvíli, kdy má firma nedostatek peněz a přitom je nucena uhradit okamžitě splatné závazky.

Ukazatelé likvidity

 

Nevznikají zbytečné náklady kvůli zbytnému množství aktiv? Jak podnik umí "obracet peníze"

Zjištění objemu a doby, po kterou je kapitál vázán v jednotlivých formách majetku (pohledávky, zásoby, stroje,...) firmy, má význam pro zjištění potřebného objemu kapitálu k realizaci činnosti firmy a k získání zisku.

Ukazatelé aktivity

 

Je firma finančně stabilní, tedy přiměřeně zadlužená?

Hodnotí úvěrové zatížení podniku (úvěry a půjčky). Použití cizích zdrojů je do určité výše žádoucí, nesmí ale podnik zatěžovat vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost je možná, ale jen za cenu vyšší rentability.

Ukazatelé zadluženosti

 

Jak velikost finančních toků ve firmě ovlivňuje výsledky hospodaření

Cash flow nahrazuje v poměrových ukazatelích zisk. Ukazatele obvykle vycházejí z jiných poměrových ukazatelů (např. rentability, likvidity), ve kterých je účetní zisk zpravidla nahrazen právě provozním cash flow.

Ukazatelé na bázi cash flow

 

Investorům ukazuje, jakou návratnost mohou očekávat od vložených prostředků

Ukazatele tržní hodnoty využívají údaje o tržní hodnotě akcií či výši dividend a přináší tak do finanční analýzy pohled investorů, kteří hodnotí firmu nejen podle současného vývoje, ale také podle očekávání budoucí situace.

Ukazatelé kapitálového trhu

 

Hrozí vaší firmě bankrot nebo jste úspěšní podle nezávislých kvalifikovaných odhadů

Bankrotní modely byly vytvořeny na reálných datech firem. Pomocí vytvořených vzorců se předvídá, jestli firma přináší zisk či se ubírá spíše k bankrotu. Výsledkem modelu je jediná hodnota, která umožňuje hodnocení firmy.

Index IN05, Aspekt Global Rating, D-skóre ČNB                                    Indexy IN - Neumaierovi

Taffler, Beerman, Beaver, Springate, Fulmer - modely                        Altmanův model

 

Je vaše firma podle zkušenosti ostatních finančně zdravá nebo máte problémy?

Bonitní modely patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu jedním koeficientem na základě vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci, resp. pozici na firmy.

Index bonity, Kralicek test, Grünwaldův model

 

Rozvíjí se váš podnik, rostou výstupy (HV, tržby,...) více než vstupy (mzdy, počet pracovníků,...)?

Pro posouzení růstových vztahů (dynamiky) v ekonomice firmy existují nerovnice sestavené z indexů, pro základní oblasti podnikové ekonomiky. Z nerovnic byl sestaven soubor označený jako ekonomický normál.

Ekonomické normály

 

Není váš podnik "chodící mrtvola", který přežívá jen kvůli levným cizím penězům či dotacím?

"Zombie firma" je společnost, která není schopna dlouhodobě vytvářet zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, levné půjčené peníze (nízké úroky z let 2021 a starších) či vnější záchranu před bankrotem.

Indikátor Zombie firmy

 

Jak je firma zdravá a vydělávající, má pro případného investora smysl do ní investovat?

Orientační pohled investorů z kapitálového trhu na rizikový profil podniku metodikou ratingu AGR. Výsledkem je orientační stupeň investičního rizika AAA - C. Jedná se o pohled jak hodnotit rizika investic do kapitálu firmy.

Firemní Investiční riziko počítané metodikou AGR

 

Máte investovat do těchto korporátních dluhopisů podle pohledu Ministerstva financí?

Účelem listu je poskytnout investorům jednoduchý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. MF upozorňuje, že jde o počáteční posouzení emitenta, které nemá nahradit samotný rating renomovaných společností.

Scorecard korporátních dluhopisů metodikou Ministerstva financí ČR

 

Jak je podnik úspěšný v porovnání s odvětvím pomocí výpočtu EVA metodikou MPO ČR

Je použita ukazatelová soustava INFA. Ta pracuje s manažerským tvarem ekonomického zisku (EVA), který vychází z propočtu tzv. spreadu. Spread srovnává ROE se sazbou alternativního nákladu na vlastní kapitál (re).

EVA metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR           Rozklad ukazatele EVA v metodice MPO ČR

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

Výhody naší aplikace FinAnalysis

 

Aplikace je v české verzi, je k dispozici i anglická a německá mutace. Dále se prodává slovenská verze pro současné slovenské účetní výkazy.

 

Prostředí aplikace FinAnalysis - Microsoft Excel 2010 a vyšší

Aplikace potřebuje pro své fungování prostředí MS Excel 2010 a vyšší. Umožňujeme rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Aplikaci tvoří přes 30 listů, jejichž vytištěním můžete získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů.

 

Napojení na libovolný ERP systém (účetní systém)

FinAnalysis není napojen na konkrétní ERP systém. Což může být i nevýhoda, pokud má ERP systém podobný produkt jako svoji nadstavbu. Ale těch příliš není. FinAnalysis je tak použitelný pro každou firmu, která vytváří účetní výkazy, což je v podstatě každá firma.

 

Existují i alternativní SW produkty zabývající se finanční analýzou

Ale není jich mnoho a liší se možnostmi, cenou nebo napojením na ERP systém, že si nekonkurujeme. SW co jsou k nalezení na internetu: