Přestaňte se už ztrácet ve finanční situaci firmy s FinAnalysis

Vidíte ve firmě potíže, ale neznáte důvod? Rozbor hospodaření pomocí finanční analýzy i díky SW FinAnalysis vám pomůže odhalit slabá místa v hospodaření.

Pokud potřebujete vytvořit firemní finanční analýzu, můžete řešit vše ručně např. v Excelu, hledat vzorce výpočtů, vymýšlet postupy řešení a nebo hledat metody, jak se dostat k výsledkům, připravovat grafické zpracování výsledků apod. Ale asi bude užitečné, když použijete nějaké již hotové softwarové řešení, např. právě FinAnalysis.

S aplikací FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu zkoumané firmy za použití rozboru firemních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow). Až naplníte data z výkazů rozvahy a výsledovky, získáte na 70 stran výstupních informací ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy.

Pokud si koupíte FinAnalysis, budete s aplikací pracovat v dobře známém prostředí Microsoft Excel, takže se neučíte novému prostředí. Máte možnost pracovat jak ve Windows, tak v systému Mac OS X.

Program je kompletně v českém jazyce, pro české účetní výkazy. Můžete mít i anglickou a německou jazykovou mutaci programu fungující nad českými účetními výkazy. Pro firmy na Slovensku je určena aplikace ve slovenském jazyce postavená nad slovenskými účetními výkazy.

Do aplikace FinAnalysis přepíšete data ze svých ročních finančních výkazů...

Zapíšete data z vašich účetních výkazů do 4 listů aplikace - Rozvahy, Výsledovky, Cash flow a Vstupní údaje. Máte možnost analyzovat účetní výkazy až třinácti účetních období, ale můžete zadat jen 3 nebo 5, prostě kolik potřebujete. Výpočet všech ostatních dat, ukazatelů, tabulek a grafů následujících listů pak proběhne automaticky.

 

 

Asistentka finanční analýzy
Příprava výpočtů ve FinAnalysis je snadná. Naplnění daty z výkazů můžete svěřit i své blonďaté asistentce.

... a automaticky se vypočítají přehledy, tabulky a grafy na následujících 40 listech, které poskytují informace o těchto tématech:

 

Finanční analýza firmy
Jak se vyvíjí zisk a výsledek hospodaření

Jak jistě víte, hlavním cílem každého podniku je vytváření zisku. Proto byste měli sledovat výkonnost podniku, a hlavně trend zisku/ztráty. Pro vedení podniku je zisk nejdůležitější ukazatel. Uvidíte i výpočet EAT, EBT, EBIT a EBITDA.

Různé formy zisku a výsledku hospodaření

 

Jak rostou či klesají firemní výnosy a náklady které ovlivňují zisk firmy

Potřebujete vědět, z čeho se zisk skládá. Jak vysoké jsou náklady, jak se mění v čase. Jaký podíl ze zisku ukrajují nejdůležitější z nákladů - provozní. Obdobné platí i o výnosech. Máme vyšší tržby za zboží, služby nebo výrobky?

Analýza výnosů a nákladů firmy           Analýza nákladů z provozní činnosti

 

Finanční analýza firmy
Rostou tržby či obchodní marže, zvyšuje se tak obrat firmy?

O změně firemních tržeb potřebujete být stále informováni. Růst tržeb je pozitivní trend, pokles je negativní faktor ve vývoji firmy. Růst tržeb bývá doprovázen vyšší rentabilitou, lepší produktivitou a silnější likviditou.

Analýza tržeb a obchodní marže

 

Finanční analýza firmy
Mění se počet zaměstnanců i jaká je produktivita práce?

Potřebujete sledovat personální vývoj firmy, počet zaměstnanců, trend mzdových nákladů. Můžete zde srovnat přidanou hodnotu s průměrnou měsíční mzdou. Kontrolujte produktivitu práce, zda roste či klesá v čase.

Analýza zaměstnanců a produktivity práce

 

Provozní cash flow odpovídá reálnému výsledku hospodaření z provozní činnosti

Pokud banky hodnotí rentabilitu společnosti, používají pro srovnání spíše provozní cash flow než VH firmy. V něm zjistíte, kolik peněz firma vydělá z pravidelné činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných účetních položek.

Grafy cash flow a provozního cash flow

 

Jak se mění položky majetku a pasiv i výnosů s náklady v čase

Horizontální analýzu výkazů potřebujete pro srovnání let s lety minulými v absolutním vyjádření. A podíl let s lety minulými i v relativním vyjádření. Vertikální analýza vyjadřuje podíl řádku výkazu k aktivům nebo tržbám.

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů)                 Vertikální analýza (strukturální analýza)

 

Finanční analýza firmy
Jaký má firma majetek (aktiva), jak se mění jeho velikost a struktura

Sledujete zde aktiva, tedy majetek společnosti, to co společnost vlastní - budovy, stroje, pohledávky, peníze, zásoby. Zobrazíte si jak velké jsou položky aktiv i jejich změny (nákup a prodej DM, změna zásob, pohledávek).

Analýza aktiv neboli majetku firmy            Analýza zásob, obrat zásob

Analýza stálých aktiv

 

Kolik vlastních peněz dáváte do fungování firmy a kolik půjčených peněz používáte

Analýzou kapitálové struktury porozumíte struktuře zdrojů (pasiva) a jejich podílu na financování majetku firmy (aktiva). Porovnáte si, jaký je vývoj struktury financování firmy, půjčování cizích peněz i podílů vlastníků.

Analýza pasiv, tedy zdrojů financování                 Vývoj vlastního kapitálu

 

Kolik nám dluží za zboží nebo výrobky ostatní a kolik dlužíme my

Zobrazíte si objemy a časovou změnu velikosti vašich krátkodobých i dlouhodobých pohledávek - za dodání zboží, služeb nebo výrobků. Uvidíte objemy i změnu velikosti vašich budoucích plateb za dodané položky nákladů.

Analýza pohledávek a závazků

 

Kolik potřebuje firma čistého pracovního kapitálu ke svému fungování
Finanční analýza firmy

Potřebujete vědět, jakým pracovním kapitálem firma disponuje. Pracovní kapitál ve firmě neustále obíhá a tedy pracuje. V ukazateli ČPK se dozvíte, kolik provozních prostředků zůstane firmě k dispozici, když uhradí své krátkodobé závazky.

Analýza finančních fondů (oběžná aktiva - krátkodobé závazky)

 

Jakým způsobem by měla firma financovat své kapitálové potřeby

Můžete si zkontrolovat plnění bilančních pravidel. Ta říkají, jak má být koncipována struktura majetku s cílem dosažení finanční stability. Určují zásady, které prostředky financování použít ke krytí určité kapitálové potřeby.

Zlatá bilanční pravidla financování

 

Finanční analýza firmy
Jaká je ziskovost podniku vzhledem k vloženým prostředkům

Zjistěte si ukazatele rentability. Ty vypovídají o tom, jak efektivně dokáže podnik zhodnotit vložený kapitál. Jedná se o poměr zisku nejčastěji k vloženému kapitálu. Rentabilita vyjadřuje schopnost kapitálu přinášet zisk.

Ukazatelé rentability              DuPont analýza

 

Jak rychle je firma schopna uhradit své splatné závazky, jakou má likviditu

Potřebujete sledoval likviditu firmy. Ta vyjadřuje schopnost jakékoli složky majetku přeměnit se v peníze. Je důležitá ve chvíli, kdy má firma nedostatek peněz a přitom je nucena uhradit okamžitě splatné závazky.

Ukazatelé likvidity

 

Jak podnik umí "obracet peníze", nevznikají zbytečné náklady kvůli zbytnému množství aktiv
Finanční analýza firmy

Zjistíte objem a dobu, po kterou je kapitál vázán v jednotlivých formách majetku (pohledávky, zásoby, stroje, ...) firmy. To má význam pro zjištění potřebného objemu kapitálu k realizaci činnosti firmy a k vytvoření zisku.

Ukazatelé aktivity

 

Je firma finančně stabilní, tedy přiměřeně zadlužená?

Zkontrolujete úvěrové zatížení podniku (úvěry a půjčky). Použití cizích zdrojů je do určité výše žádoucí, nesmí ale podnik zatěžovat vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost je možná, ale jen za cenu vyšší rentability.

Ukazatelé zadluženosti

 

Jak velikost firemního cash flow ovlivňuje poměrové ukazatele

U určitých poměrových ukazatelů (rentability, likvidity, ...) zjistíte jejich hodnoty i nahrazením položky hospod. zisku provozním cash flow. Provozní cash flow v mnohých případech určuje lépe zisk než hospodářský výsledek.

Ukazatelé na bázi cash flow

 

Jakou návratnost jako investor můžete očekávat od vložených prostředků
Finanční analýza firmy

Jako investoři se zajímáte o ukazatele tržní hodnoty, které vypovídají o tržní hodnotě akcií nebo výši dividend. Ty a podobné ukazatele hodnotí firmu podle současného vývoje, ale i podle očekávání budoucí situace.

Ukazatelé kapitálového trhu

 

Hrozí firmě bankrot nebo je úspěšná - srovnání pomocí matematických modelů

Zjistíte situaci firmy pomocí bankrotních modelů. Ty byly vytvořeny jako matematické modely na datech skutečných firem. Pomocí matematických vzorců se predikuje, jestli firma přináší majitelům zisk či se ubírá spíše k bankrotu.

Index IN05, Aspekt Global Rating, D-skóre ČNB

Taffler, Beerman, Springate, Fulmer - modely                        Altmanův model

 

Finanční analýza firmy
Je firma finančně zdravá a zisková nebo existuje riziko bankrotu?

Máte k dispozici zhodnocení hospodaření pomocí bonitních modelů. Ty patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu na základě vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci firmy.

Index bonity, Kralicek test, Grünwaldův model

 

Rozvíjí se váš podnik, rostou výstupy (HV, tržby,...) více než vstupy (mzdy, počet pracovníků,...)?

Pro posouzení růstových vztahů (dynamiky) v ekonomice firmy existují nerovnice sestavené z indexů, pro základní oblasti podnikové ekonomiky. Z nerovnic bylo sestaveno několik souborů označených jako ekonomické normály.

Ekonomické normály

 

Není podnik "chodící mrtvola", který přežívá jen kvůli levným cizím penězům či dotacím?
Finanční analýza firmy

Zde zjistíte možnou hrozbu pro firmu být "Zombie firmou". To je společnost, která není schopna dlouhodobě vytvářet zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, levné půjčené peníze či vnější záchranu před bankrotem.

Indikátor Zombie firmy

 

Má pro případného investora smysl do firmy investovat?

Pokud jste možným investorem, můžete se podívat na orientační pohled investorů z kapitálového trhu na rizikový profil podniku. Používáme metodiku ratingu AGR. Jedná se o pohled, jak hodnotit rizika investic do kapitálu firmy.

Firemní Investiční riziko počítané metodikou AGR

 

Máte investovat do korporátních dluhopisů podle pohledu Ministerstva financí ČR?

Pokud jste možným investorem, můžete se podívat na posouzení dluhopisů firmy metodikou MF ČR. MF ČR upozorňuje, že jde o počáteční posouzení emitenta dluhopisů, které nemá nahradit rating renomovaných firem.

Scorecard korporátních dluhopisů metodikou Ministerstva financí ČR

 

Jak je podnik úspěšný pomocí výpočtu EVA metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Finanční analýza firmy

Zkontrolujete zde úspěšnost firmy pomocí soustavy INFA používané MPO ČR. Soustava pracuje s manažerským tvarem ekonomického zisku (EVA), který srovnává ROE se sazbou alternativního nákladu na vlastní kapitál (re).

EVA metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR           Rozklad ukazatele EVA v metodice MPO ČR

 

Vaše výhody které dostáváte při používání programu FinAnalysis

Výhoda
platíte jednorázově bez závazku dalších plateb, máte možnost upgrade za nižší ceny
Výhoda
pracujete ve známém prostředí MS Excel, můžete provádět modifikace aplikace
Výhoda
SW není součástí konkrétního ERP systému, můžete jej použít pro libovolnou firmu
Výhoda
můžete si aplikaci otestovat stažením demoverze pro 3 období nad svými daty
Výhoda
dodáme vám program elektronickou formou do 24 hodin, většinou i dříve

 

Jazykové verze - CZ, EN a DE pro české účetní výkazy, SK pro slovenské výkazy

Jako zákazník si nejčastěji koupíte českou jazykovou verzi aplikace FinAnalysis 2.2 CZ. Ta je kompletně v českém jazyce pro české účetní výkazy (rozvaha, výsledovka, cash-flow). Můžete mít i anglickou a německou mutaci českých účetních výkazů.

Dále nabízíme slovenskou jazykovou verzi pro současné slovenské účetní výkazy.

 

Prostředí aplikace FinAnalysis - Microsoft Excel 2016 a vyšší

Pro provozování aplikace potřebujete prostředí Micosoft Excel 2016 a vyšší. Umožňujeme rozbor účetních výkazů za až třináct účetních období. Aplikaci tvoří přes 30 listů, čímž získáváte více jak 50 stran výstupů ve formě tabulek a grafů.

 

Napojení na libovolný ERP systém (účetní systém)

FinAnalysis není součástí konkrétního ERP systému ani není s žádným provázán. Proto FinAnalysis můžete použít pro každou firmu, která má uzávěrkové účetní výkazy, což je téměř každá firma.

 

Finanční analýza firmy

 

 

FinAnalysis na 3 období ZDARMA

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

Bez časového omezení a nutnosti registrace