Základní představení aplikace pro finanční analýzu firmy

Zpracovaná finanční analýza účetních dat vaší firmy představuje systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví. Rozšiřuje tím jejich vypovídací schopnost o celkové kvalitě hospodaření podniku a umožňuje tak přijmout příslušná rozhodnutí. Finanční analýza je nejen nedílnou součástí hospodářského rozboru podniku, ale také nezbytným východiskem pro finanční plánování.

Finanční analýza se v posledních letech stává nezbytnou součástí každé firmy, která chce být úspěšná v dnešním konkurenčním prostředí. Vedoucí pracovníci potřebují vědět, v jakém stavu se jimi vedené firmy nacházejí a jaká je jejich perspektiva dalšího působení na trhu. Zde na pomoc přichází finanční analýza nejen jako podklad pro přijímání správných rozhodnutí, ale i jako kontrola úspěšnosti rozhodnutí již přijatých. Představuje totiž posouzení minulosti, současnosti a budoucnosti finančního hospodaření podniku. To znamená, že pro vedení podniku má značný význam a měla by být využívána pro operativní, taktická i strategická rozhodnutí.

 

Jaké analýzy v podobě tabulek a grafů jsou v aplikaci FinAnalysis k dispozici

Aplikace se skládá ze čtyř listů pro zadávání dat, která vyplní uživatel...

odrážka Vstupní údaje

odrážka Rozvahy netto

odrážka Výsledovky

odrážka Cash flow

...a z listů, které se automaticky vypočítají

odrážka Grafy cash flow

odrážka Vybrané základní údaje

Elementární metody finanční analýzy
Analýza absolutních (stavových) ukazatelů

odrážka Horizontální analýza (analýza trendů) rozvahy

odrážka Horizontální analýza (analýza trendů) výsledovky

odrážka Vertikální (procentní) analýza rozvahy

odrážka Vertikální (procentní) analýza výsledovky

odrážka Krytí aktiv pasivy

odrážka Aktiva (majetek)

odrážka Stálá aktiva

odrážka Zásoby

odrážka Pasiva (zdroje financování)

odrážka Vlastní kapitál

odrážka Pohledávky a závazky

odrážka Výnosy a náklady

odrážka Provozní náklady

odrážka Tržby

odrážka Zlatá bilanční pravidla

Analýza zisku

odrážka Analýza zisku

Analýza rozdílových ukazatelů (Analýza fondů finančních prostředků)

odrážka Analýza finančních fondů

Analýza poměrových ukazatelů

odrážka Ukazatelé rentability

odrážka Ukazatelé likvidity

odrážka Ukazatelé aktivity

odrážka Ukazatelé zadluženosti

odrážka Ukazatelé kapitálového trhu

odrážka Ukazatelé na bázi cash flow

odrážka Ukazatelé na bázi finančních fondů

Analýzy soustav ukazatelů a modelů
Pyramidové soustavy poměrových ukazatelů

odrážka Du Pont analýza

Souhrnné indexy a predikční modely

odrážka Bankrotní a bonitní modely CZ

odrážka Bankrotní modely

odrážka Bonitní modely

Ostatní

odrážka Zaměstnanci a produktivita práce

odrážka Ekonomické normály

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu

Jak připravíte aplikaci FinAnalysis zadáním účetních dat

Příprava programu je jednoduchá, naplnění aplikace z ročních výkazů lze svěřit i vaší blonďaté asistentce.

Pouze přepíšete hodnoty z vašich účetních výkazů do příslušných listů aplikace. Data, která je třeba zadat, má k dispozici každá firma, která vede podvojné účetnictví. Jedná se o finanční výkazy rozvahy, výsledovky, případně Cash flow. Tyto a volitelně další údaje (zaměstnanci, dividenda, kód OKEČ...) vložíte do prvních čtyř listů sešitu. List rozvahy a výsledovky jsou provázány přes hospodářský výsledek. Tím získáváte kontrolu po zadání. V případě rozdílu bilančních sum aktiv a pasiv je ohlášena chyba.

Výpočet všech ostatních údajů pak automaticky proběhne včetně aktualizace přítomných grafů.

 

Tabulky a grafy finanční analýzy

 

Jak vyhodnocovat zpracované výsledky

FinAnalysis vám připraví vyhodnocení zadaných údajů z finančních výkazů v podobě tabulek a grafů.

Vlastní práce s aplikací je již na uživateli, který se umí ve vypočítaných datech orientovat. Musíte umět předložené výsledky finanční analýzy dat interpretovat. Potom můžete využít informace pro dlouhodobé a operativní řízení podniku. Vyhodnocená data vám umožní se lépe rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování zisku apod.

 

Prostředí aplikace FinAnalysis

Aplikace potřebuje pro své fungování prostředí MS Excel 2010 (Win) a vyšší. Umožňujeme rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Aplikaci tvoří přes 30 listů, jejichž vytištěním můžete získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů. Ty vám napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin. V aplikaci klademe důraz právě na grafické vyobrazení zadaných a vypočítaných údajů, což usnadňuje analytikovi orientaci ve výsledcích finanční analýzy zkoumaného podniku.

 

Napojení na ERP systém (účetní systém)

FinAnalysis není napojen na konkrétní ERP systém. Což může být i nevýhoda, pokud má ERP systém podobný produkt jako svoji nadstavbu. Ale těch příliš není. FinAnalysis je tak použitelný pro každou firmu, která vytváří účetní výkazy, což je v podstatě každá firma.

 

Jaká je skladba pracovních pozic našich zákazníků, kteří si objednali FinAnalysis:

Pozice klienta ve firmě

 

© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz