ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pomůžeme vám při kontrole finanční kondice společnosti

SW FinAnalysis slouží pro firemní finanční analýzu. Výsledky finanční analýzy se pak používají jako podklad pro volbu strategie, rozvoj a plánování firemní strategie.

Aplikace FinAnalysis je určena pro analýzu ekonomických dat firmy, jejich zpracování do tabulek a ukazatelů, spojenou s možností tvorby grafických výstupů. Software nabízí profesionální podklady pro následnou fundamentální finanční analýzu. Je vhodný zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelný jako podklad pro jednání s bankovními domy např. při žádostech o úvěr.

 

První 4 listy aplikace FinAnalysis vyplňte údaji z vašich účetních výkazů

Vstupní údaje             více o listu...

Tento list slouží k zadáví některých vstupních údajů, potřebných pro výpočty. Zadáváte název analyzované firmy, názvy období (2020, 2021,...) a další vstupní data.

Rozvahy netto + Výsledovky + Cash flow             více o listu...

Do těchto listů se zadávají údaje z rozvahy netto, výsledovky a cash flow pro příslušná období. Do buněk v těchto listech jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají.

 

Finanční analýza firmy

 

Ostatní listy aplikace, tedy tabulky a grafy se automaticky dopočítají z vašich dat

Grafy cash flow             více o listu...

Peněžní tok, nebo také cash flow, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období. V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze.

Pokud chceme znát reálný výsledek hospodaření čistě z provozní činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných operací, musíme výsledek hospodaření o tyto účetní operace očistit. Výsledkem je tzv. provozní cash flow společnosti. Pokud banky hodnotí rentabilitu společnosti či schopnost splácet dlouhodobé úvěry, používají pro výpočet provozní cash flow a je mu přikládán větší význam než výsledku hospodaření. Provozní cash flow říká, kolik peněz firma vydělá z pravidelné činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných účetních položek.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- graficky zobrazuje důležité položky z výkazu cash flow

- zobrazuje porovnání hodnot Stav peněžních prostředků na začátku období a Stav PP na konci období

- zobrazuje porovnání čistého zvýšení/snížení peněžních prostředků po jednotlivých obdobích

- ukazuje meziroční nárůst/pokles položky Peněžní toky z provozní, investiční a finanční činnosti

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Manažerské pohledy (vybraná data, která zajímají manažera)             více o listu...

Na tomto listu se zobrazují některé důležité pohledy na data společnosti, která jsou vhodná pro manažera firmy. Data jsou počítána i zobrazena na jiných listech, zde jsou vytaženy ty pro manažera zajímavé.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- zobrazuje Výsledek hospodaření a Provozní výsledek hospodaření (nárůst/pokles) po jednotlivých obdobích

- zobrazuje celkové tržby (nárůst/pokles) po jednotlivých obdobích

- zobrazuje EBIT a EBITDA (nárůst/pokles) po jednotlivých obdobích

- ukazuje náklady a výnosy a jejich srovnání po jednotlivých obdobích

- ukazuje vlastní kapitál a cizí zdroje a jejich srovnání po jednotlivých obdobích

- ukazuje krátkodobé pohledávky a závazky a jejich srovnání po jednotlivých obdobích

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Horizontální analýza rozvahy + Horizontální analýza výsledovky             více o listu...

Horizontální analýza, neboli analýza trendů, je založena na analýze trendů. Sleduje vývoj položek finančních výkazů v čase. Vyhodnocení se provádí pomocí vyčíslení absolutních a relativních změn položek „po řádcích“ výkazů. Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase (o kolik % se změnil hospodářský výsledek oproti minulému roku, či posuzování jednotlivých ekonomických parametrů u složek výrobního programu). Máme-li dostatečnou časovou řadu, jsme pak schopni vysledovat určité tendence směřování sledovaných veličin a vyvodit patřičné závěry. Změnu lze zobrazit buď jako absolutní hodnotu (odečtení hodnoty položky současného roku od hodnoty položky předešlého roku), která zobrazuje celkovou změnu v peněžních jednotkách nebo jako relativní hodnotu (procentuální změna jednotlivé položky).

Více informací o tématu je na stránce Horizontální a vertikální analýza

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles jednotlivých aktiv a pasiv z rozvahy po jednotlivých obdobích

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles položek výsledovky - nákladů a výnosů po jednotlivých obdobích

- počítá změny položek mezi obdobími jak v absolutní částce tak vyjádřená procentní hodnotou

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles jednotlivých položek výkazů vzhledem k libovolnému období, tzv. bázi

 

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Vertikální analýza rozvahy + Vertikální analýza výsledovky             více o listu...

Vertikální analýza je založena na procentním rozboru finančních výkazů, vyčísluje procentuální podíl položek na celku. Zabývá se stupňovitým rozborem jednotlivých složek tvořících jeden souhrnný finanční ukazatel. Tato analýza tak ukazuje podíl jednotlivých položek na jejích agregovaných hodnotách. Můžeme tak sledovat změny ve struktuře jednotlivých položek finančních výkazů v čase.

Jako příklady můžeme vzít následující události: Pokud vypočteme z výsledovky například podíl mzdových nákladů na celkových tržbách, tak tímto jednoduchým výpočtem (mzdové náklady/(tržby za prodej zboží + tržby za prodej výrobků a služeb)) provedeme vertikální analýzu výsledovky. Pokud vezmeme jednu položku aktiv (např. oběžná aktiva) a poměříme ji k jiné položce aktiv (celkovým aktivům), potom se jedná o vertikální analýzu.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- ukazuje podíl/procentuální vyjadření jednotlivých položek rozvahy a výsledovky k agregované hodnotě v jednotlivých obdobích

- jako agregovanou hodnotu rozvahy je brána položka Aktiva celkem

- jako agregovanou hodnotu výsledovky je brán součet Tržeb z prodeje výrobků a služeb + Tržeb z prodeje zboží

 

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Krytí aktiv pasivy (rozdělení majetku a jeho pokrytí zdroji)             více o listu...

Tento list ukazuje v jednoduché podobě pokrytí základních aktiv základními pasivy, základní rozdělení majetku a jeho pokrytí zdroji. Majetek (aktiva) se v rozvaze člení podle doby jeho upotřebitelnosti, tedy podle likvidity a rozlišuje se ne dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Kapitál neboli zdroje financování podniku je v rozvaze zachycen na straně pasiv. Pasiva jsou členěna z hlediska vlastnictví na vlastní a cizí kapitál.

Finanční analýza firmy

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- graficky objemově srovnává různé druhy aktiv vaší firmy oproti pasivům v rámci jednotlivých období

- tedy zobrazuje strukturu krytí aktiv zdroji

 

Aktiva (majetek)             více o listu...

Tento list umožňuje detailnější pohled na majetkovou strukturu pomocí vertikální a horizontální analýzy. Grafy zobrazují vývoj celkových aktiv, vývoj stálých aktiv, vývoj oběžných aktiv i vývoj struktury HIM. Aktiva nebo také majetek označuje majetek podniku či hospodářské prostředky. Pod pojmem majetek rozumíme souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k podnikání. Aktiva jsou prostředky kontrolované podnikem, u kterých se předpokládá, že přinesou podniku budoucí ekonomický užitek.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- ukazuje podíl/procentuální vyjadření stálých a oběžných aktiv z celkového objemu aktiv, i jednotlivých typů stálých a oběžných aktiv z celkového objemu těchto aktiv, v jednotlivých obdobích (vertikální analýza aktiv)

- ukazuje meziroční trend (nárůst/pokles) podílu stálých a oběžných aktiv v celkovém objemu aktiv, i podílu jednotlivých stálých a oběžných aktiv v celkovém objemu těchto aktiv

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles celkových aktiv i jednotlivých aktiv (horizontální analýza aktiv)

- počítá změny položek mezi obdobími jak v absolutní částce tak vyjádřená procentní hodnotou

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Stálá aktiva (dlouhodobý majetek)             více o listu...

Tento list umožňuje detailnější pohled na strukturu stálých aktiv. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími. Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) - též stálý, investiční, fixní majetek - je takový majetek, který slouží podniku dlouhou dobu (obvykle déle než 1 rok) a tvoří podstatu jeho majetkové struktury. Dlouhodobý majetek není získáván za účelem dalšího prodeje. Dlouhodobý majetek se pořizuje koupí, vlastní činností, bezúplatným nabytím, převodem, leasingem.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- dělá rozbor (horizontální a vertikální analýzu) vašich stálých aktiv, tedy jinak řečeno dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku vaší firmy

- ukazuje podíl/procentuální vyjadření jednotlivých typů stálých aktiv z celkového objemu stálých aktiv v jednotlivých obdobích (vertikální analýza stálých aktiv)

- ukazuje meziroční trend (nárůst/pokles) podílu jednotlivých stálých aktiv v celkovém objemu stálých aktiv

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles celkových stálých aktiv i jednotlivých stálých aktiv (horizontální analýza stálých aktiv)

 

Zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky a zboží)             více o listu...

Tento list umožňuje detailnější pohled na strukturu zásob z výkazu aktiv. Zásoby představují u podnikatelů jednu z běžných součástí obchodního majetku, u některých činností jsou zásoby rozhodujícím majetkem (zejména při obchodní činnosti). Majetek uložený v zásobách je teprve připraven na své uplatnění (tj. spotřebu, prodej apod.), představuje určitý potenciál budoucích příjmů. V zásobách má podnikatel mnohdy vázán značný kapitál, proto je žádoucí, aby byl tento majetek co nejrychleji zapojen do oběhu a realizován. Pokud oběh zásob vázne, může to mít pro podnikatele nepříznivé hospodářské důsledky, dochází ke zhoršení peněžního toku apod.

Ukazatel doby obratu zásob měří rychlost/dobu s jakou společnost průměrně prodá své zásoby. Zjednodušeně pokud je doba obratu zásob 60 dnů, znamená to u obchodní společnosti, že od okamžiku nákupu zboží do okamžiku prodeje zboží leží zboží průměrně 60 dnů na skladu.

Finanční analýza firmy

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- dělá rozbor (horizontální a vertikální analýzu) vašich zásob, tedy materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží vaší firmy

- ukazuje podíl/procentuální vyjadření jednotlivých typů zásob z celkového objemu zásob v jednotlivých obdobích (vertikální analýza zásob)

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles zásob i jednotlivých druhů zásob (horizontální analýza zásob)

- ukazatel doby obratu zásob měří rychlost/dobu s jakou společnost průměrně prodá své zásoby

 

Pasiva (zdroje financování)             více o listu...

Tento list umožňuje detailnější pohled na strukturu pasiv neboli zdrojů. Grafy zobrazují vývoj struktury pasiv a objem vlastního kapitálu i cizího jmění. Pasíva jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál. Pasíva se primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál. Vlastní kapitál je tvořen složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Cizí kapitál jsou zjednodušeně řečeno závazky podniku, jeho dluhy, přičemž dluh chápeme jako povinnost podniku zaplatit svému věřiteli.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- dělá rozbor (horizontální a vertikální analýzu), tedy zdrojů financování - vlastního kapitálu a cizích zdrojů

- ukazuje podíl/procentuální vyjadření vlastního kapitálu a cizích zdrojů z celkového objemu pasiv, i jednotlivých typů vlastního kapitálu a cizích zdrojů, v jednotlivých obdobích (vertikální analýza pasiv)

- ukazuje meziroční trend (nárůst/pokles) podílu vlastního kapitálu a cizích zdrojů v celkovém objemu pasiv, i podílu jednotlivých položek vlastního kapitálu a cizích zdrojů v celkovém objemu těchto pasiv

- zobrazuje meziroční změny celkových pasiv i vlastního kapitálu a cizích zdrojů (horizontální analýza pasiv)

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Vlastní kapitál (základní kapitál, fondy a výsledek hospodaření)             více o listu...

Tento list zobrazuje detailní přehled o struktuře vlastního kapitálu jako složky pasiv. Vlastní kapitál neboli vlastní jmění je tvořeno složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Do vlastního kapitálu tak patří především: 1) základní kapitál jako prvopočáteční majetkový vklad do podniku 2) kapitálové fondy vznikající např. jako příplatky k základnímu kapitálu 3) hospodářský výsledek jak minulých účetních období, tak účetního období běžného 4) fondy ze zisku, tj. fondy, které je podnik povinen tvořit z čistého zisku po zdanění.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- dělá rozbor vašeho vlastního kapitálu, tedy základního kapitálu, fondů a výsledku hospodaření vaší firmy

- ukazuje podíl/procentuální vyjadření základního kapitálu, fondů a výsledku hospodaření z celkového objemu vlastního kapitálu v jednotlivých obdobích (vertikální analýza vlaatního kapitálu)

- ukazuje meziroční trend (nárůst/pokles) položek vlastního kapitálu v celkovém objemu vlastního kapitálu

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles položek vlastního kapitálu (horizontální analýza vlastního kapitálu)

 

Pohledávky a závazky (krátkodobé a dlouhodobé)             více o listu...

Tento list umožňuje detailnější pohled na porovnání dlouhodobých i krátkodobých pohledávek proti dlouhodobým a krátkodobým závazkům. Pohledávky patří do rozvahy do Aktiv, závazky do Pasiv.

Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Závazky představují zdroje krytí - pasiva podniku. Závazek je povinnost, která vznikla na základě minulých skutečností, a od jejíhož vypořádání se očekává, že vyústí v odtok prostředků z podniku.

Ukazatel doby obratu pohledávek z obchodního styku měří rychlost/dobu s jakou společnost zinkasuje v průměru své pohledávky od odběratelů. Čím je tento ukazatel nižší, tím méně zdrojů k financování pohledávek firma potřebuje a naopak. Ukazatel doby obratu závazků měří rychlost/dobu s jakou společnost průměrně hradí závazky z osobního styku. Ukazatel poskytuje věřiteli informaci o předpokládané platební morálce odběratele.

Finanční analýza firmy

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- dělá rozbor vašich pohledávek a závazků, krátkodobých i dlouhodobých, vybírá si z rozvahy jen ty obchodně důležité - z obchodního styku, k bankám a ke státu

- ukazuje podíl/procentuální vyjádření jednotlivých pohledávek a závazků z celkového objemu těchto pohledávek a závazků v jednotlivých obdobích (vertikální analýza pohledávek a závazků)

- ukazuje meziroční nárůst/pokles jednotlivých pohledávek a závazků v celkovém objemu pohledávek a závazků

- zobrazuje meziroční změny jednotlivých pohledávek a závazků (horizontální analýza pohledávek a závazků)

- zobrazuje doby obratu pohledávek i závazků, tedy za jak dlouho firma platí závazky a inkasuje pohledávky

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Výnosy a náklady (provozní a finanční)             více o listu...

Tento list se zabývá zevrubnějším rozborem struktury výnosů a nákladů. Je zde provedena horizontální analýza výnosů a nákladů. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími.

Výnos se obvykle definuje jako v penězích oceněný výkon. Tímto výkonem může být vše, co firma produkuje - tedy výrobek, zboží či služba. Výnosem mohou být nejen tržby, ale výnosem se rozumí též situace, kdy podnik určitý výkon dodá "sám sobě" (aktivace) nebo situace, kdy podnik dokončí položku zásob vlastní výroby.

Náklady se obvykle definují jako spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření. Lze říci, že náklady představují určité vstupy do podniku. Podnik tyto vstupy svými vnitřními mechanismy přetváří ve výstupy - tj. své produkty (výrobky, prodané zboží či služby).

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- dělá rozbor vašich výnosů a nákladů převzatých z výsledovky, a to provozních i finančních položek

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles položek nákladů a výnosů (horizontální analýza výnosů a nákladů)

- zobrazuje meziroční objem a meziroční změny celkových nákladů proti celkovým výnosům

- ukazuje strukturu výsledku hospodaření a meziroční změny VH

 

Provozní náklady (výkonová spotřeba, osobní nákl., odpisy...)             více o listu...

Tento list se zabývá detailnějším rozborem struktury provozních nákladů převzatých z výsledovky. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími. Provozní náklady jsou neinvestiční, běžné provozní (také operační, operativní) výdaje organizace. Jedná se o výdaje vynaložené na zajištění provozu, na nákup drobných zdrojů, na jejich provoz, opravy, údržbu a nákup služeb. Provozní náklady vznikají při běžném provozu, na denní bázi. Provozní náklady tvoří většinu nákladů firmy, a je tedy snaha je snižovat. Firmy, které dokáží trvale snižovat (nebo nezvyšovat) své provozní náklady při zachování kvality své produkce jsou obecně více v zisku a úspěšnější. Zvyšuje se tím také hodnota firmy.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- dělá rozbor vašich provozních nákladů - aktivace, změna stavu zásob, výkonová spotřeba, osobní náklady a úpravy hodnot (odpisy)

- ukazuje podíl/procentuální vyjádření jednotlivých provozních nákladů z celkového objemu provozních nákladů v jednotlivých obdobích (vertikální analýza provozních nákladů)

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles položek provozních nákladů (horizontální analýza provozních nákladů)

- zobrazuje meziroční objem a změny jednotlivých i celkových provozních nákladů

 

Tržby a obchodní marže (prodej výrobků a služeb, zboží, DM)             více o listu...

Tento list se zabývá detailnějším rozborem struktury firemních tržeb. V listu je zobrazen vývoj a struktura tržeb. U tržeb je také provedena horizontální procentní analýza objemu jednotlivých typů tržeb na celkových tržbách. Tržby označují tu část výnosů, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb v daném účetním období. Jedná se o výnosy získané z provozně-ekonomické činnosti, ze svých hlavních procesů tj. tržby za prodej výrobků nebo služeb, které jsou hlavním finančním zdrojem podniku. Rozdělení tržeb - 1) Tržby z prodeje výrobků a služeb, 2) Tržby za prodej zboží, 3) Tržby z prodaného dlouhodobého majetku, 4) Tržby z prodaného materiálu.

Obchodní marže je rozdíl mezi tržbami za zboží a náklady na pořízení zboží, včetně dopravy, cla atd. Trend obchodní marže hodnotíme u čistě obchodních společností, nebo společností, kde obchodní činnost je ve významné výši z hlediska podílu na tržbách či rentabilitě.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- ukazuje podíl/procentuální vyjadření jednotlivých typů tržeb z celkového objemu tržeb v jednotlivých obdobích (vertikální analýza tržeb)

Finanční analýza firmy

- ukazuje meziroční trend (nárůst/pokles) jednotlivých typů tržeb v celkovém objemu tržeb

- zobrazuje meziroční změny jednotlivých a celkových tržeb (horizontální analýza tržeb)

- zobrazuje roční objem celkových tržeb za několik období

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Zlatá bilanční pravidla             více o listu...

Tento list představuje čtyři zlatá bilanční pravidla. Ve světě finančního managementu existuje řada důležitých a často i komplikovaných či nepříliš obecně aplikovatelných pravidel. Nicméně tzv. bilanční pravidla jsou jednoduchá, srozumitelná a přesto platí vždy. Navíc na ně dají i některé banky a investoři.

Říkají, jakým způsobem by měla firma financovat kapitálové potřeby. Odpovídají na to, jak by měla být koncipována struktura majetku. Jde pouze o doporučení, protože podnikatelské činnosti mají mnoho specifik.

Zlatá bilanční pravidla jsou uváděna jako doporučení, kterými by se měl management řídit ve financování firmy s cílem dosažení dlouhodobé finanční rovnováhy a stability. Vycházejí z dané kapitálové potřeby a stanovují základní zásady, které prostředky financování je potřeba použít za určitých předpokladů ke krytí kapitálové potřeby. Pravidla neřeší výši této potřeby, ale její vnitřní skladbu, která může být podstatně ovlivněna technickou podmíněností majetkové struktury dle zaměření podniku.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- zobrazuje Pravidlo financování - říká, že struktura aktiva a pasiv by měla být časově sladěná. Tedy dlouhodobá aktiva by měla být kryta dlouhodobými pasivy. Totéž platí i pro aktiva a pasiva krátkodobá.

- zobrazuje Pravidlo vyrovnání rizika - říká, že vlastní zdroje by pokud možno měly převyšovat cizí zdroje, v krajním případě se mají rovnat.

- zobrazuje Pari pravidlo - říká, že vlastní kapitál by měl být nanejvýš roven stálým aktivům, a to jen tehdy, když podnik nevyužívá dlouhodobý cizí kapitál.

- zobrazuje Růstové pravidlo - říká, že v podniku nemá být tempo růstu investic vyšší než tempo růstu tržeb. Na nové investice musejí nejprve ty stávající vydělat.

 

Různé formy zisku a výsledku hospodaření (EAT, EBT, EBIT a EBITDA)        více o listu...

Tento list zobrazuje různé výsledky hospodaření společnosti nejen podle českých zvyklostí. Zobrazuje výsledek hospodaření (dříve „hospodářský výsledek“), což je v účetnictví název pro rozdíl mezi výnosy a náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu.

Výsledek hospodaření se vypočítá z výsledovky jako rozdíl výnosů a nákladů. Zisk vznikne pokud jsou výnosy vyšší než náklady. Pokud jsou výnosy nižší než náklady, vznikne ztráta. Výsledek hospodaření však nezohledňuje povahu těchto nákladů a výnosů. Například pokud společnost vytvoří v daném roce zisk rozpuštěním rezerv z minulých let a po odečtení těchto rezerv z výpočtu je společnost za daný rok reálně ve ztrátě, tak zisk nevypovídá o reálném provozním hospodaření společnosti za daný rok. Hospodářský výsledek zpravidla neodráží reálnou rentabilitu společnosti a je nutné jej proto upravit.

Dále list počítá hodnoty ukazatelů EAT, EBT, EBIT a EBITDA z údajů výsledovek. Další ukazatel je NOPAT neboli čistý provozní zisk po zdanění. Ukazatel EBITDA je vhodný k mezinárodnímu srovnání rentability firem (oborů), jelikož vylučuje daňové a úrokové zatížení a současně zohledňuje zpravidla hlavní nepeněžní náklad, odpisy. EBITDA se vypočítá jako zisk před úroky a zdaněním (tzv. EBIT) plus odpisy. Výpočet EBITDA není v ČR ale závazně definován, proto najdeme několik výpočtů.

 

Finanční analýza firmy

K čemu vám je tento list užitečný:

- zobrazuje provozní výsledek hospodaření a další druhy VH - meziroční trend nárůstu/poklesu a procentuální nárůst/pokles

- počítá EAT, EBT, EBIT a EBITDA po jednotlivých obdobích

- ukazuje trend nárůstu/poklesu EAT, EBT, EBIT a EBITDA v absolutních číslech po jednotlivých obdobích

- ukazuje procentuální nárůst/pokles EAT, EBT, EBIT a EBITDA po jednotlivých obdobích (horizontální analýza)

 

Analýza finančních fondů (fondů finančních prostředků)             více o listu...

V tomto listu se počítají tzv. rozdílové ukazatele, které získáme jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Někdy se označují jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Pojem "fond" se ve finanční analýze používá jako zdroj krytí aktiv, fond se chápe jako rozdíl mezi určitými položkami aktiv na jedné straně a určitými položkami pasiv na straně druhé. Takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond. Čistý pracovní kapitál se vypočítá se jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Tím si rozdělíme oběžná aktiva na část, kterou použijeme na úhradu krátkodobého CK, a na část volnou. Volnou část nazýváme finančním fondem a představuje tu část oběžných aktiv, která je financována z dlouhodobých zdrojů.

Pracovní kapitál je stručně řečeno takový kapitál, který každá firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá a tedy pracuje. Ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky. Čistý pracovní kapitál by měl být ideálně nízké kladné číslo. Nulový nebo hodně nízký pracovní kapitál znamená, že firma nemá čím platit za odebrané zboží či služby a na druhou stranu ani od svých zákazníků nedostává žádné peníze na účet, protože přijaté peníze se projeví nárůstem ukazatele do kladných hodnot. Firma tedy v takovém případě nemá dostatečný kapitál na své fungování.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- zobrazuje Čistý pracovní kapitál, Čistý peněžně pohledávkový fond a Čisté pohotové (peněžní) prostředky

- ukazuje ČPK, tedy jakýsi odhad toho, zda podnik má a zdali vytváří nějaké přebytky likvidních krátkodobých aktiv k úhradě krátkodobých dluhů

- zjišťuje hodnotu ČPK, kdy kladná hodnota značí, že je firma lépe schopna hradit své závazky, což je i příznivým signálem pro věřitele

- zjišťuje hodnotu ČPK, kdy záporná hodnota ČPK (tzv. nekrytý dluh) bude znamenat možné problémy s placením závazků a tím i získávání nových finančních zdrojů

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Ukazatelé rentability             více o listu...

Ukazatelé rentability vypovídají o tom, jak efektivně dokáže podnik zhodnotit vložený kapitál. V případě rentability se tedy vždy jedná o poměr zisku nejčastěji k vloženému kapitálu v různých podobách. Rentabilita vyjadřuje schopnost vloženého kapitálu přinášet kladný zisk. Ideální by byla co největší hodnota ukazatele, ale základem podnikání každé firmy by mělo být dosažení alespoň kladné hodnoty ukazatele.

Jedním ze základních definic podnikání je snaha o vytvoření zisku. A zároveň jeho maximalizace. Aby firmy věděly, jak se jim v podnikání daří a hlavně, zda se jim vůbec podnikat vyplatí musejí umět vyhodnotit ziskovost podnikatelských aktivit. Je potřeba zkoumat, zda není podnik příliš zadlužen, přeúvěrován nebo zda jsou vhodným způsobem využity kapitálové zdroje a podnik není překapitalizován. Z toho je patrné, že dlouhodobá finanční stabilita podniku je podmíněna správnou strukturou zdrojů (optimálním poměrem mezi vlastními a cizími zdroji) a dále výběrem nejvhodnějších cizích zdrojů.

Více informací o tématu je na stránce Poměrové ukazatele

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na způsob financování. Důležité je tedy to, zda podnik dokáže efektivně využít svoji majetkovou bázi

- označuje výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu a měří, kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny, kterou investovali akcionáři a věřitelé

Finanční analýza firmy

- označuje kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb

- označuje kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu

 

Ukazatelé likvidity             více o listu...

Likvidita vyjadřuje schopnost jakékoli složky majetku firmy přeměnit se v peněžní hotovost. Tato schopnost je důležitá zejména ve chvíli, kdy má firma nedostatek peněžních prostředků a přitom je nucena uhradit okamžitě splatné závazky. Likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, tj. kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní prostředky. Hlavní smysl tohoto měření je v tom, aby podnik hradil krátkodobé závazky z těch složek aktiv, které jsou k tomu určeny a ne např. prodejem hmotného investičního majetku.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, tj. kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní prostředky

- zohledňuje strukturu oběžných aktiv z hlediska likvidity. Oběžná aktiva bez zásob se také označují jako pohotová oběžná aktiva

- udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky "ihned" - tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry

- měří výši závazků vzhledem k účetní hodnotě společnosti. Vyjadřuje jak veliký poměr dluhů a kapitálu potřebuje společnost ke svému provozu.

 

Ukazatelé aktivity             více o listu...

Tento list poskytuje informace o tom, jak efektivně se ve firmě hospodaří s aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami...), tedy respektive, jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky. Tedy jak podnik využívá svá aktiva, zda disponuje nevyužívanými kapacitami, zda má firma dostatek produktivních aktiv. Pokud má podnik více aktiv, než je potřeba, vznikají zbytečné náklady, pokud jich má naopak málo, přichází o možné tržby. Ukazatele hospodářské aktivity se obvykle vyjadřují ve dvou formách - době obratu či rychlosti obratu aktiv.

Zjištění objemu a doby, po kterou je kapitál vázán v jednotlivých formách majetku firmy, má význam pro zjištění potřebného objemu kapitálu k realizaci činnosti firmy a k získání zisku. Podstatou podnikání je totiž kapitál v peněžní podobě „protáhnout“ výrobními a prodejními procesy ve firmě a na konci výrobního cyklu ho získat opět v peněžní podobě, ovšem navýšený o zisk. Podstatou všech ukazatelů aktivity firmy je srovnávání tržeb za dané období se zkoumanými složkami aktiv.

Finanční analýza firmy

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- ukazuje efektivnost využívání budov, strojů, zařízení, dopravních prostředků a ostatního dlouhodobého HIM

- vyjadřuje počet obrátek oběžného majetku za jeden rok, nebo lze také říci kolik vyprodukuje 1 Kč vázaná v oběžných aktivech Kč tržeb

- sděluje, kolikrát je během roku každá položka zásob přeměněna v hotovost (prodána) a znovu uskladněna

- ukazuje za kolik dní (tj. s jakou dobou splatnosti) v průměru hradíme své závazky nebo jinými slovy, kolik dní čerpáme dodavatelský úvěr

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Ukazatelé zadluženosti             více o listu...

Pojem „zadluženost“ představuje situaci, kdy firmy vedle vlastních zdrojů (vložených vlastníky firmy či vytvořených vlastní činností firmy) používají k financování své činnosti také cizí zdroje (úvěry a půjčky). To je jistě do určité míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Ukazatelé zadluženosti vyjadřují zejména vztah mezi cizími a vlastními zdroji firmy. Tedy míru, do jaké je podnik financován cizími zdroji. Zadluženost obecně nemusí být negativní charakteristikou firmy. Její růst ve stabilní firmě totiž přispívá ke zvyšování rentability (efekt finanční páky). S rostoucí zadlužeností však roste riziko, že společnost bude mít problémy se splácením úroků a dostane se do nepříznivé finanční situace.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy

- vyjadřuje kolika Kč dlouhodobých dluhů je zatížena každá 1 Kč aktiv

- popisuje, jaká úroveň majetku organizace je kryta krátkodobým cizím kapitálem

- vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na celkovém majetku podniku

- říká, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření firmy za dané účetní období

 

Ukazatelé na bázi cash flow (provozní cash flow)             více o listu...

Pomocí ukazatelů na bázi cash flow se měří význam finančních toků ve finanční situaci podniku. Cash flow nahrazuje v poměrových ukazatelích zisk. Pro většinu ukazatelů se používá cash flow z provozní činnosti. Tedy se poměřují finanční toky z provozní činnosti s vybranými položkami výkazu zisků a ztrát nebo rozvahy. Úkolem analýzy cash flow je zachytit varovné signály možných platebních potíží a posoudit vnitřní finanční potenciál firmy.

Ukazatele obvykle vycházejí z jiných poměrových ukazatelů (např. rentability, likvidity), ve kterých je účetní zisk zpravidla nahrazen právě provozním cash flow.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- ukazuje rentabilitu tržeb, je odvozena od ukazatele rentability tržeb (ROS), místo zisku se však do čitatele dosazuje cash flow

- označuje finanční efektivitu hospodaření firmy, tedy schopnost vytvářet z celkového obratu finanční přebytky, které jsou potřebné pro další posilování pozice podniku

- označuje, jakou část příjmů podnik generuje z kapitálu vázaného v majetku, je odvozena od ukazatele rentability aktiv (ROA)

- označuje počet roků, za které bude podnik schopný splatit všechny dluhy za předpokladu, že udrží současnou úroveň tvorby cash flow

 

Ukazatelé kapitálového trhu             více o listu...

Tento list porovnává výsledky hospodaření podniku s tím, jak jeho budoucnost vidí investoři. Zároveň nastíní, jak je trh hodnocen minulou činností podniku a jaké je další budoucí výhled, jeho výsledkem jsou úrovně - likvidity podniku, využití aktiv, využití dluhů a výnosnost podniku. Ukazatele tržní hodnoty analyzují kapitálový trh, který je důležitým parametrem k vykreslení hospodářské situace podniku pro současné i budoucí investory. Minulá činnost podniku je hodnocena pro predikci budoucnosti podniku.

Investoři vkládají své peníze do firmy hlavně za účelem získání a) dividendy, b) kapitálového výnosu z prodeje podniku nebo jeho akcií – pokud tržní hodnota akcií roste, roste i potenciální výnos z jejich prodeje. Ukazatele tržní hodnoty ve svých výpočtech často využívají právě údaje o tržní hodnotě akcií či výši dividend a přináší tak do finanční analýzy pohled investorů, kteří hodnotí firmu nejen podle současného vývoje, ale také podle očekávání budoucí situace.

Finanční analýza firmy

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- ukazuje velikost čistého zisku na 1 akci

- představuje poměr tržní ceny akcie k čistému zisku na akcii

- udává výši dividendy připadající na 1 akcii, tj. výnos akcionáře z investice

- udává procentuální zhodnocení investice akcionáře

- vyjadřuje, jak velký podíl vytvořeného zisku po zdanění je vyplácen akcionářům a to v podobě dividend

 

DuPont analýza - Rozklad rentability vlastního kapitálu             více o listu...

DuPont analýza je pojem, který označuje rozklad ukazatele ROE. DuPont diagram je považován za základní pyramidovou strukturu, patří mezi pyramidové struktury poměrových ukazatelů. Rozklad byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti DuPont de Nomeurs. Levá strana tohoto diagramu odvozuje ziskovou marži, která se vypočítá jako zisk dělený tržbami. Jsou zde vyčísleny celkové náklady postupným sčítáním jednotlivých druhů nákladů. Jejich odečtením od tržeb se pak vypočítá čistý zisk. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami, vyčísluje různé druhy aktiv a ukazuje obrat celkových aktiv.

Rozklad ukazatele ROE říká, kam je třeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability. Zlepšení lze dosáhnout např. zvýšením rentability tržeb, zrychlením obratu kapitálu, odvážnějším využitím cizího kapitálu či změnou struktury finančních zdrojů. Zkoumáním dalších ukazatelů v tomto diagramu můžeme analyzovat efekt zvyšování či snižování ceny produktu na objem prodeje, můžeme hledat možnosti jak snižovat nákladové položky, minimalizovat dluhové riziko a současně využit dluh jako finanční páku.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

Rozklad ROE nám ukazuje, kam je třeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability. Zlepšení lze dosáhnout:

- zvýšením rentability tržeb (ziskové marže),

Finanční analýza firmy

- zrychlením obratu kapitálu (aktiv),

- odvážnějším využitím cizího kapitálu,

- změnou struktury finančních zdrojů.

Zkoumáním dalších ukazatelů diagramu lze analyzovat:

- efekt zvyšování či snižování ceny produktu na objem prodeje,

- možnosti snižování nákladových položek

- minimalizaci dlužnického rizika a využití dluhu jako finanční páky ke zvyšování rentability vlastního kapitálu,

- zavádění nových výrobků nebo přesunutí výroby do oblastí, kde je zisková marže dostatečně vysoká.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Bankrotní modely (IN05, Altman, AGR, D-skóre, Springate,...)             více o listu...

Bankrotní, nebo-li predikční, modely představují systémy včasného varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví. Tyto modely byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře prosperovaly. Vychází z předpokladu, že ve firmě dochází už několik let před úpadkem k jistým anomáliím, ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problémů a které jsou charakteristické právě pro ohrožené firmy. Jsou vhodné nejen pro současné, ale i budoucí rozhodování, umožňují managementu oddělit a správně interpretovat indikátory případných budoucích problémů a včas je identifikovat a upravit dříve, než dojde k vážným problémům nebo dokonce bankrotu.

Více informací o tématu je na stránce Bankrotní a bonitní modely

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- podle chování vybraných ukazatelů indikují vám případné ohrožení finančního zdraví firmy

- modely pomocí jediného vypočítaného čísla varují před případným blížícím se bankrotem firmy

- počítá české modely Index IN05, Aspekt Global Rating, D-skóre - Index ČNB, Bilanční analýza Rudolfa Douchy

- počítá zahraniční modely Altmanův index, Springateův model, Beaverův model, Beerman, Fulmerův model

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Bonitní modely (Index bonity, Kralicek, Grünwald)             více o listu...

Tento list zobrazuje několik vybraných bonitních modelů. Bonitní modely patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu jedním syntetickým koeficientem na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci, resp. pozici na firmy. Jsou založeny na analýze finančního zdraví podniku. Jejich cílem je zařadit podnik do správné kategorie, tj. mezi dobré či špatné firmy. Výsledek bonitních modelů musí umožňovat mezipodnikové srovnání.

Z časového hlediska lze bonitní modely zařadit do analýzy ex post, která je orientována retrospektivně a vede k poznání příčin, jež podmínily současnou firemní situaci. Bonitní modely predikují finanční zdraví účetní jednotky. Toto bývá rozděleno do různě široké škály, a to zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné.

Finanční analýza firmy

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- počítá Index bonity, Kralicek rychlý test, Grünwaldův bonitní model

- celé hodnocení hospodaření firmy modely shrnují do jednoho indexu

- modely predikují finanční zdraví firmy do budoucna z historických výsledků

- umožňují posoudit pozici firmy ve srovnání s větším souborem porovnávaných subjektů, s oborovými výsledky

 

Zhodnocení modelů             více o listu...

Tento list zobrazuje grafickou formou výsledky z předcházejících 3 listů bankrotních a bonitních modelů. Slouží pro zobrazení hromadného přehledu výsledků všech modelů.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- ukazuje na jednom listu graficky zpracované výsledky všech bankrotních a bonitních modelů

 

Zaměstnanci a produktivita             více o listu...

Tento list zobrazuje tabulky a grafy, které jsou zaměřeny na hodnocení produktivity práce a ukazatelů spojených s personálním vývojem společnosti. Představuje počet zaměstnanců i vztah počtu pracovníků k mzdovým nákladům. Porovnává přidanou hodnotu z výsledovek s průměrnou měsíční mzdou. Zaměřuje se i na produktivitu práce.

Produktivitou práce obecně rozumíme množství užitných hodnot zhotovených jedním pracovníkem za jednotku času, tedy ekonomickou účinnost lidské práce, neboli určitou schopnost vytvářet užitné hodnoty. Finanční analýza firmy Náplň pojmu produktivity práce je možno chápat v užším nebo širším pojetí. Jde vlastně o vymezení rozsahu vynaložené práce, jehož se má používat při vyjadřování produktivity práce, tj. zda je správné vymezovat produktivitu práce jako produktivní práce živé či živé i zhmotnělé.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- ukazuje meziroční nárůst/pokles produktivity práce ve firmě vypočítané z tržeb, výkonů, výnosů nebo obratu

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles vztahu počtu pracovníků vzhledem k mzdovým nákladům

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles firemních mzdových i osobních nákladů vzhledem k tržbám

- ukazuje meziroční změny tržeb za prodané zboží + výkonů v porovnání s firemní průměrnou mzdou

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Ekonomické normály             více o listu...

Tento list počítá některé ekonomické normály. V ekonomické analýze posuzujeme nejen úroveň hodnot různých ukazatelů, ale také vývoj ukazatelů, jejich dynamiku. Rychlou metodou pro posouzení růstových vztahů (dynamiky) v ekonomice firmy jsou nerovnice sestavené z indexů charakterizujících základní oblasti podnikové ekonomiky. Z nerovnic byl postupně sestaven celý soubor označený jako ekonomický normál.

Ekonomické normály udávají vztahy mezi určitými ukazateli (zisk, tržby, náklady, počet pracovníků, zásoby, dlouhodobý HIM a počet pracovníků) pomocí soustavy nerovnic indexů, kde indexy charakterizují růst určitého ukazatele mezi dvěma obdobími. Stanovené modelové pořadí nerovnic označujeme jako ekonomický normál. Ekonomický normál vychází z logické podstaty, že dynamika výstupů musí být vyšší než dynamika vstupů.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- počítá některé ekonomické normály, tedy vývoj hodnot různých ukazatelů, jejich dynamiku

- ekonomický normál vychází z logické podstaty, že dynamika výstupů musí být vyšší než dynamika vstupů

- udává vztahy mezi ukazateli (zisk, tržby, náklady, mzdy, počet pracovníků, zásoby, DHIM) pomocí soustavy nerovnic indexů, kde indexy charakterizují růst určitého ukazatele mezi dvěma obdobími

 

Kvantifikované příznaky možné krize firmy             více o listu...

Tento list shrnuje některé vybrané tabulky a grafy použité v různých částech aplikace. A to ty ukazatele, které mohou ukazovat nebo předjímat problémy dané firmy. To, že jeden nebo několik ukazatelů se vyvíjí špatným směrem, ještě neznamená problém, může to být i krátkodobý záměr firmy. Např. zvyšující se podíl cizích zdrojů může vykazovat zvýšení půjček na podporu rozvoje firmy např. nákupem investic, který se projeví později v tržbách. Ale většina ukazatelů jdoucí špatným směrem je důvod k zamyšlení nad kondicí firmy. Např. klesající tržby + klesající produktivita práce + narůstající financování krátkodobými cizími zdroji (na úhradu závazků) evokuje problémy ve firmě.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- shrnuje některé důležité tabulky a grafy, které předjímají možné problémy firmy

- k výsledným grafům jsou ukázány trendy, tedy stav, zda ukazatel v čase roste nebo klesá

- k ukazatelům je dáno textové ohodnocení výsledku, zda jde ukazatel dobrým směrem nebo se zhoršuje, a tím je pro firmu nebezpečný

 

Indikátor Zombie firmy             více o listu...

Zombie firma je obchodní společnost, jenž z hlediska politické ekonomie není schopna dlouhodobě vytvářet žádný zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, vnější finanční pomoc či vnější záchranu před bankrotem. Mezi zombie firmy patří také zadlužené podniky, které pokryjí svoje provozní náklady a úroky ze svých půjček, avšak nezaplatí samotný dluh. Taková firma se tedy dlouhodobě pohybuje na hranici krachu, zabírá tím pádem pracovníky společnostem s větší produktivitou práce. Z dlouhodobého hlediska je velmi špatné, že tyto neživotaschopné firmy odsáváním lidí i peněz brzdí růst produktivity celé ekonomiky. Schopné firmy, které by mohly ekonomiku táhnout a zvyšovat naši životní úroveň, pak nemají z čeho fungovat. Navíc Zombie firmy zvyšují celkové zadlužení ekonomiky.

Metodika stanovení Zombie firmy vychází z metody využité autory studie "Joint Research Centre" sestavené Evropskou komisí na téma stagnujících firem v EU vydané v roce 2018.

Finanční analýza firmy

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- ukazuje, zda firma není tzv. Zombie firmou, tedy v podstatě mrtvou firmou

- Zombie firma není schopna dlouhodobě vytvářet žádný zisk a pro provoz potřebuje vnější záchranu před bankrotem

- Zombie firmy nezbankrotovaly jen a pouze díky nenormálně levnému financování

- mezi Zombie firmy patří zadlužené podniky, které pokryjí svoje provozní náklady a úroky ze svých půjček, avšak nezaplatí samotný dluh

 

 

Firemní Investiční riziko počítané metodikou AGR             více o listu...

Tento list obsahuje orientační pohled investorů z kapitálového trhu na rizikový profil testovaného podniku. Výpočet Indexu investičního rizika (IIR) v této aplikaci a následné jeho vyhodnocení do výsledného Stupně investičního rizika používá metodiku Aspekt Global Rating (AGR). Aspekt Global Rating (AGR) je produktem dříve české společnosti Aspekt.

Jedná se o pohled jak hodnotit rizika investic do kapitálu testovaného podniku případným investorem na kapitálovém trhu. Tento ocení i případní další zájemci o posílení finančních zdrojů testovaného podniku v příštích letech (crowfunding, peer-to-peer, atd.). Význam (interpretace) vypočteného stupně investičního rizika spočívá v pohledu investora na kapitálovém trhu na finanční perspektivu podniku a z toho odvozenou orientační rizikovost investice do testovaného MSP v příštích letech.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- jedná se o pohled jak hodnotit rizika investic do kapitálu podniku investorem

- model byl zkonstruován pro analýzu finanční situace českých společností v podmínkách české ekonomiky

- doporučuje se stav a vývoj ukazatelů porovnat s prostředím či odvětvím, ve kterém podnik působí

- Index zařazuje subjekt do 9ti bodové stupnice, která se svoji podobou neliší od ratingových stupňů

 

 

Scorecard korporátních dluhopisů             více o listu...

Účelem dokumentu Scorecard korporátních dluhopisů je poskytnout investorům, kteří nejsou zkušení v podobné formě investování, jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. MF upozorňuje, že jde o počáteční posouzení emise a emitenta, které nemá nahradit samotný rating renomovaných společností. Při důkladnějším a komplexním prověřování emitenta a emise hraje roli mnohem více faktorů. Pro účely tohoto dokumentu je řada faktorů zjednodušených pro lepší pochopení.

Scorecard BEZ ratingu je vhodné použít v případě neexistence ratingu od renomovaných společností. Pokud se investor nepovažuje za zkušeného a společnost velmi dobře nezná, měl by do dluhopisu investovat jen po zvážení všech souvisejících rizik.

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- metodiku Scorecard vydalo Ministerstvo financí ČR

- poskytuje jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů

- pomocí bodové škály určuje rizikovost nákupu firemních dluhopisů pro případné investory

- https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2020/verejna-konzultace--scorecard-korporatni-3718

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

EVA - Economic Value Added (metodikou MPO ČR INFA)             více o listu...

Pro hodnocení odvětví je použita ukazatelová soustava INFA Inky a Ivana Neumaierových. INFA je založena na tom, že při posuzování podnikové výkonnosti je potřeba propojit (a současně mít i možnost odděleného pohledu) ukazatele finančního controllingu a controllingu rizik. Ukazatelem, který je nejagregovanějším ztělesněním tohoto propojení, je ekonomický zisk. Podnik i oddíl (sekce), skupina (odvětví) je dostatečně výkonný, pokud dosahuje kladného ekonomického zisku.

INFA pracuje s manažerským tvarem ekonomického zisku (EVA), který vychází z propočtu tzv. spreadu. Spread srovnává podnikem dosahovanou výnosnost (rentabilitu) vlastního kapitálu (ROE) se sazbou alternativního nákladu na vlastní kapitál resp. tzn. výnosností vlastního kapitálu požadovanou vzhledem k podstoupenému riziku (re). Ekonomický zisk je součinem spreadu a výše vlastního kapitálu (VK).

 

K čemu vám je tento list užitečný:

- metodiku hodnocení českých podniků vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

- ukazatele umožňují srovnání s jinými českými firmami testovanými a popsanými MPO ČR

- umožňuje zařazení firmy do čtyř kategorií podle ztráty nebo zisku z hospodaření

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy
Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu