ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zvyšte si šanci na získání firemního úvěru díky správným datům

Co zajímá finančníka, který vám má poskytnout úvěr pro podnikání? Musíte mu předložit přesná čísla, dobře odprezentovaná, zejména ukazatele hospodaření.

S aplikací FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy. Až naplníte data z výkazů rozvahy a výsledovky, získáte téměř 50 stran výstupů o firmě a jejích financích ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy. Pomocí FinAnalysis vypočítáte a zobrazíte tak desítky různých pohledů na finanční data firmy z hlediska finanční analýzy účetních výkazů.

Zatraktivněte svůj podnikatelský plán pomocí čísel a grafů

První informací, která zajímá každého finančníka, bude váš objem prodeje a předpokládaný roční obrat. Další důležitou hodnotou, kterou budou finančníci sledovat, je reálnost konečné marže. Budete muset odůvodnit veškeré předpoklady nákladů a tyto náklady vyjmenovat a vyčíslit. pokud se prokáže, že vaše předpoklady v oblasti prodeje či nákladů nejsou realistické, důvěra ve vás silně utrpí. Cash flow a předpověď zisků či ztrát budou také důležitou součástí plánu.

Jak bankéři, tak investoři budou při svém rozhodování klást velký důraz na přesnost a logiku vašich finančních informací. Čísla jsou nezbytnou součástí vašeho podnikatelského plánu a každý investor se bude soustředit na tuto část víc než kteroukoliv jinou. Málokdo z finančníků či bankéřů bude expertem ve vašem oboru, ale všichni budou experty v oblasti finanční analýzy.

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj: FinAnalysis, list Tržby

 

Stará moudrost říká, že šanci udělat první dojem máte pouze jednou. Pokud prezentujete finančním institucím či investorům za účelem získání kapitálu, prodáváte nejen svou vizi, ale i svoji schopnost úspěšně uskutečnit veškeré kroky potřebné k rozvoji firmy. Je třeba, aby veškerá organizace vaší samotné prezentace byla perfektní.

Principy podnikatelského plánu jsou vždy stejné - zaujmout čtenáře v hned prvních větách. Říká se, pokud vysvětlení oblasti podnikání neporozumí vaše desetiletá dcera, neporozumí tomu ani investor. Proto je prvním úkolem podnikatelského plánu rychle zaujmout.

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj: FinAnalysis, list Různé formy zisku a HV

 

Finanční plán podnikání je součástí vašeho podnikatelského záměru

Pro jednání s investorem je třeba připravit dostatečně strukturovanou prezentaci. Zároveň platí, že veškeré materiály by měly být k dispozici dostatečně reprezentativní v tištěné a elektronické formě. Podnikatelský záměr může být poměrně složitý dokument. Měl by mimo jiné obsahovat:

Finanční plán

Zdroje financování

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj: FinAnalysis, list Pasiva

 

Vytvořte finanční plán podnikání, neboli podnikatelskou rozvahu

Samostatnou kapitolou přípravy podnikatelského záměru je podnikatelská rozvaha, chcete-li finanční plán, který konkretizuje potřebu financí na nákup nezbytně nutných strojů, zařízení a vybavení, bez kterých se neobejdete při zahájení podnikání a zároveň potvrzuje, zda jste podnikáním schopni náklady pokrýt a dosahovat zisku.

Specifikujte a odhadněte výdaje

Jste schopni pojmenovat a kvantifikovat všechny výdaje? Sestavte si tabulku, kde uvedete všechny položky, za které budete muset zaplatit. Pak si zvolte období a pokuste se odhadnou finanční částky, za které pořídíte každou konkrétní položku ve vaší tabulce. Pak proveďte součet všech částek a máte odhad prostředků, které budete muset do podnikání vložit předem a zároveň odpověď, kolik budete muset v daném období vydělat, abyste neměli ztrátu. Je to poměrně jednoduchá technika, je ale také možné, že své předpokládané výdaje budete muset časem ještě přehodnotit, i s tím počítejte.

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj: FinAnalysis, list Provozní náklady

 

Vymezte náklady a zisk na váš produkt

Jestli se vám počáteční vklad vrátí a vaše podnikání bude generovat zisk, vyhodnotíte na základě ekonomické kalkulace provozu. Stanovte si konkrétní jednotku, která představuje výrobek nebo službu v časové nebo měrné jednotce (hodina/den, kus/série/zakázka). Kalkulace obsahuje jak výdaje nutné na výrobu produktu (vstupy), tak i stanovenou cenu (výstup), kterou bude zákazník platit. Pak tuto jednotku vynásobte počtem předpokládaných realizací v kalendářním měsíci (odhad, kolik výrobků nebo služeb prodáte).

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj: FinAnalysis, list Struktura výnosů a nákladů

 

Naplánujte tok vaší hotovosti

Musíte dopředu naplánovat zajištění toku hotovosti, což bývá pro začátek podnikání klíčové. Tok hotovosti představuje výkaz příjmů a výdajů podniku v hotovosti během určitého časového období. Cash flow, nebo-li tok hotovosti, představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. Jde o zachycení pohybu finančních prostředků za dané období tak, jak do firmy skutečně přicházení a odcházejí.

Výkaz cash flow má stranu příjmů a stranu výdajů. Na straně příjmů se zaznamenávají veškeré příjmy, které přišly na bankovní účet nebo do pokladny. Příjem se započítává v den, kdy skutečně přišel, nikoli v den, kdy byl vyfakturován. Na stranu nákladů potom zapíšeme všechny náklady, které musíme vynaložit, a to v den, kdy peníze opouštějí náš bankovní účet či pokladnu.

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj: FinAnalysis, list Grafy cash flow

 

Vytvořte plán zisků a ztrát

Měli byste sestavit výkaz zisku a ztrát, který je jedním ze základním účetních výkazů (zachycuje všechny výnosy a náklady vztahující se k určitému období, obyčejně jednomu roku). Je třeba mít na paměti, že výsledovka zahrnuje náklady a výnosy, nikoli příjmy a výdaje. Náklady a výnosy jsou zde započítány k okamžiku vzniku, nemusí tedy odpovídat skutečným peněžním příjmům a výnosům - jinými slovy vypočítáte-li si zisk ve výši 100 tisíc korun neznamená to, že je budete mít skutečně na účtě.

Výnosy - U výrobního podniku jsou hlavními výnosy tržby za prodej výrobků, případně služeb. U obchodních firem je to potom obchodní marže, neboli rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

Náklady - Náklady představují peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů, bez ohledu na to, zda byly v daném období skutečně zaplaceny.

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj: FinAnalysis, list Výnosy a náklady

 

Finalizujte finanční plán

Do každého podnikatelského plánu byste měli zařadit především finanční výkazy rozvahy a výsledovky. Konečný podnikatelský plán určený ať už pro vaše vlastní potřeby, tak i pro banky nebo investory by měl obsahovat:

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj: FinAnalysis, list Rozvahy netto

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj: FinAnalysis, list Výsledovky

 

Na této stránce jsme k textům použili grafy z našeho programu FinAnalysis

Pokud použijete naši aplikaci FinAnalysis získáte desítky listů se stovkami tabulek a grafů, které popisují nebo hodnotí vaše účetní data a výsledky hospodaření. Můžete tak získat tiskové výstupy ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin, např. horizontální a vertikální analýzy, majetkové struktury, struktury zásob, pasiv, trend výnosů a nákladů nebo vývoj tržeb, dále poměrové ukazatele nebo bankrotní a bonitní modely... Jednotlivé údaje, tabulky či grafy můžete nakopírovat do svých prezentací či podkladů pro vaše investory či při jednání s bankovními ústavy. Použijete je pro zpřehlednění a zatraktivnění vašeho podnikatelského plánu.

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

 

Zdroje textu:

Finanční průvodce pro malé a střední podniky, Michael Prokop, CzechInvest, Praha 2004 - https://www.czechinvest.org/getattachment/f671499c-7ff6-43a0-b336-88510d920628/Financni-pruvodce

https://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/co-si-pripravit-pro-investora-kdyz-jdete-zadat-o-penize-na-rozvoj-podnikani.html

https://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/financni-plan-podnikani-jako-soucast-podnikatelskeho-zameru/Vypocet-vydaju-a-prijmu-ve-financnim-planu.html