Zvyšte si šanci na získání firemního úvěru díky správným datům

Co zajímá finančníka, který vám má poskytnout úvěr pro podnikání? Musíte mu předložit přesná čísla, dobře odprezentovaná, zejména ukazatele hospodaření.

S aplikací FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy. Až naplníte data z výkazů rozvahy a výsledovky, získáte téměř 50 stran výstupů o firmě a jejích financích ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy. Pomocí FinAnalysis vypočítáte a zobrazíte tak desítky různých pohledů na finanční data firmy z hlediska finanční analýzy účetních výkazů.

Zatraktivněte svůj podnikatelský plán pomocí čísel a grafů

První informací, která zajímá každého finančníka, bude váš objem prodeje a předpokládaný roční obrat. Další důležitou hodnotou, kterou budou finančníci sledovat, je reálnost konečné marže. Budete muset odůvodnit veškeré předpoklady nákladů a tyto náklady vyjmenovat a vyčíslit. pokud se prokáže, že vaše předpoklady v oblasti prodeje či nákladů nejsou realistické, důvěra ve vás silně utrpí. Cash flow a předpověď zisků či ztrát budou také důležitou součástí plánu.

Jak bankéři, tak investoři budou při svém rozhodování klást velký důraz na přesnost a logiku vašich finančních informací. Čísla jsou nezbytnou součástí vašeho podnikatelského plánu a každý investor se bude soustředit na tuto část víc než kteroukoliv jinou. Málokdo z finančníků či bankéřů bude expertem ve vašem oboru, ale všichni budou experty v oblasti finanční analýzy.

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj obrázku: aplikace FinAnalysis, list Tržby

 

Stará moudrost říká, že šanci udělat první dojem máte pouze jednou. Pokud prezentujete finančním institucím či investorům za účelem získání kapitálu, prodáváte nejen svou vizi, ale i svoji schopnost úspěšně uskutečnit veškeré kroky potřebné k rozvoji firmy. Je třeba, aby veškerá organizace vaší samotné prezentace byla perfektní.

Principy podnikatelského plánu jsou vždy stejné - zaujmout čtenáře v hned prvních větách. Říká se, pokud vysvětlení oblasti podnikání neporozumí vaše desetiletá dcera, neporozumí tomu ani investor. Proto je prvním úkolem podnikatelského plánu rychle zaujmout.

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj obrázku: aplikace FinAnalysis, list Různé formy zisku a HV

 

Finanční plán podnikání je součástí vašeho podnikatelského záměru

Pro jednání s investorem je třeba připravit dostatečně strukturovanou prezentaci. Zároveň platí, že veškeré materiály by měly být k dispozici dostatečně reprezentativní v tištěné a elektronické formě. Podnikatelský záměr může být poměrně složitý dokument. Měl by mimo jiné obsahovat:

Finanční plán

Zdroje financování

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj obrázku: aplikace FinAnalysis, list Pasiva

 

Vytvořte finanční plán podnikání, neboli podnikatelskou rozvahu

Samostatnou kapitolou přípravy podnikatelského záměru je podnikatelská rozvaha, chcete-li finanční plán, který konkretizuje potřebu financí na nákup nezbytně nutných strojů, zařízení a vybavení, bez kterých se neobejdete při zahájení podnikání a zároveň potvrzuje, zda jste podnikáním schopni náklady pokrýt a dosahovat zisku.

Specifikujte a odhadněte výdaje

Jste schopni pojmenovat a kvantifikovat všechny výdaje? Sestavte si tabulku, kde uvedete všechny položky, za které budete muset zaplatit. Pak si zvolte období a pokuste se odhadnou finanční částky, za které pořídíte každou konkrétní položku ve vaší tabulce. Pak proveďte součet všech částek a máte odhad prostředků, které budete muset do podnikání vložit předem a zároveň odpověď, kolik budete muset v daném období vydělat, abyste neměli ztrátu. Je to poměrně jednoduchá technika, je ale také možné, že své předpokládané výdaje budete muset časem ještě přehodnotit, i s tím počítejte.

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj obrázku: aplikace FinAnalysis, list Provozní náklady

 

Vymezte náklady a zisk na váš produkt

Jestli se vám počáteční vklad vrátí a vaše podnikání bude generovat zisk, vyhodnotíte na základě ekonomické kalkulace provozu. Stanovte si konkrétní jednotku, která představuje výrobek nebo službu v časové nebo měrné jednotce (hodina/den, kus/série/zakázka). Kalkulace obsahuje jak výdaje nutné na výrobu produktu (vstupy), tak i stanovenou cenu (výstup), kterou bude zákazník platit. Pak tuto jednotku vynásobte počtem předpokládaných realizací v kalendářním měsíci (odhad, kolik výrobků nebo služeb prodáte).

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj obrázku: aplikace FinAnalysis, list Struktura výnosů a nákladů

 

Naplánujte tok vaší hotovosti

Musíte dopředu naplánovat zajištění toku hotovosti, což bývá pro začátek podnikání klíčové. Tok hotovosti představuje výkaz příjmů a výdajů podniku v hotovosti během určitého časového období. Cash flow, nebo-li tok hotovosti, představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. Jde o zachycení pohybu finančních prostředků za dané období tak, jak do firmy skutečně přicházení a odcházejí.

Výkaz cash flow má stranu příjmů a stranu výdajů. Na straně příjmů se zaznamenávají veškeré příjmy, které přišly na bankovní účet nebo do pokladny. Příjem se započítává v den, kdy skutečně přišel, nikoli v den, kdy byl vyfakturován. Na stranu nákladů potom zapíšeme všechny náklady, které musíme vynaložit, a to v den, kdy peníze opouštějí náš bankovní účet či pokladnu.

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj obrázku: aplikace FinAnalysis, list Grafy cash flow

 

Vytvořte plán zisků a ztrát

Měli byste sestavit výkaz zisku a ztrát, který je jedním ze základním účetních výkazů (zachycuje všechny výnosy a náklady vztahující se k určitému období, obyčejně jednomu roku). Je třeba mít na paměti, že výsledovka zahrnuje náklady a výnosy, nikoli příjmy a výdaje. Náklady a výnosy jsou zde započítány k okamžiku vzniku, nemusí tedy odpovídat skutečným peněžním příjmům a výnosům - jinými slovy vypočítáte-li si zisk ve výši 100 tisíc korun neznamená to, že je budete mít skutečně na účtě.

Výnosy - U výrobního podniku jsou hlavními výnosy tržby za prodej výrobků, případně služeb. U obchodních firem je to potom obchodní marže, neboli rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

Náklady - Náklady představují peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů, bez ohledu na to, zda byly v daném období skutečně zaplaceny.

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj obrázku: aplikace FinAnalysis, list Výnosy a náklady

 

Finalizujte finanční plán

Do každého podnikatelského plánu byste měli zařadit především finanční výkazy rozvahy a výsledovky. Konečný podnikatelský plán určený ať už pro vaše vlastní potřeby, tak i pro banky nebo investory by měl obsahovat:

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj obrázku: aplikace FinAnalysis, list Rozvahy netto

Hodnocení výkonnosti podniku

Zdroj obrázku: aplikace FinAnalysis, list Výsledovky

 

Na této stránce jsme k textům použili grafy z našeho programu FinAnalysis

Pokud použijete naši aplikaci FinAnalysis získáte desítky listů se stovkami tabulek a grafů, které popisují nebo hodnotí vaše účetní data a výsledky hospodaření. Můžete tak získat tiskové výstupy ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin, např. horizontální a vertikální analýzy, majetkové struktury, struktury zásob, pasiv, trend výnosů a nákladů nebo vývoj tržeb, dále poměrové ukazatele nebo bankrotní a bonitní modely... Jednotlivé údaje, tabulky či grafy můžete nakopírovat do svých prezentací či podkladů pro vaše investory či při jednání s bankovními ústavy. Použijete je pro zpřehlednění a zatraktivnění vašeho podnikatelského plánu.

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
Zdroje textu:

Finanční průvodce pro malé a střední podniky, Michael Prokop, CzechInvest, Praha 2004 - https://www.czechinvest.org/getattachment/f671499c-7ff6-43a0-b336-88510d920628/Financni-pruvodce

https://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/co-si-pripravit-pro-investora-kdyz-jdete-zadat-o-penize-na-rozvoj-podnikani.html

https://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/financni-plan-podnikani-jako-soucast-podnikatelskeho-zameru/Vypocet-vydaju-a-prijmu-ve-financnim-planu.html