Přehled listů   Vstupní údaje   Rozvahy netto   Výsledovky   Cash flow   Grafy cash flow   Manažerské pohledy   Horizontální analýza rozvahy   Horizontální analýza výsledovky   Analýza rozvahy s bazí   Analýza výsledovky s bazí   Vertikální analýza rozvahy   Vertikální analýza výsledovky   Krytí aktiv pasivy   Aktiva (majetek)   Stálá aktiva   Zásoby   Pasiva (zdroje financování)   Vlastní kapitál   Pohledávky a závazky   Výnosy a náklady   Provozní náklady   Tržby   Zlatá bilanční pravidla   Rozbor zisku a VH   Analýza finančních fondů   Ukazatelé rentability   Ukazatelé likvidity   Ukazatelé aktivity   Ukazatelé zadluženosti   Ukazatelé kapitálového trhu   Ukazatelé na bázi cash flow   DuPont analýza   Bankrotní a bonitní modely CZ   Starší IN modely   Altmanův index   Bankrotní modely   Bonitní modely   Zhodnocení modelů   Zaměstnanci a produktivita   Ekonomické normály   Příznaky možné krize firmy   Indikátor Zombie firmy   Investiční riziko firmy   Scorecard dluhopisů dle MF ČR   EVA metodikou MPO   Rozklad ukazatele EVA MPO   Rozvahy netto 2015   Výsledovky 2015