Účetní osnova účtů vstupujících do výkazů   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
 
AÚ = analytický účet   K/ = korekce
    typ výkazu označení řádku ve výkazu označení ve výkazu Aktiva označení ve výkazu Pasiva ozn. ve výkazu Výsledovka text položky výkazu
(Aktiva, Výsledovka)
text položky výkazu
(Pasiva)
řádek výkazu řádek v Excelu
   
   
0 Dlouhodobý majetek                  
01 Dlouhodobý nehmotný majetek                  
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Aktiva B.I.1 B.I.1.     Nehmotné výsledky vývoje   5 11
013 Software Aktiva B.I.2.1 B.I.2.1.     Software   7 13
014 Ocenitelná práva Aktiva B.I.2.2 B.I.2.2.     Ostatní ocenitelná práva   8 14
015 Goodwill Aktiva B.I.3 B.I.3.     Goodwill   9 15
019 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Aktiva B.I.4 B.I.4.     Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   10 16
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný                  
021 Stavby Aktiva B.II.1.2 B.II.1.2.     Stavby   17 23
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Aktiva B.II.2 B.II.2.     Hmotné movité věci a jejich soubory   18 24
025 Pěstitelské celky trvalých porostů Aktiva B.II.4.1 B.II.4.1.     Pěstitelské celky trvalých porostů   21 27
026 Dospělá zvířata a jejich skupiny Aktiva B.II.4.2 B.II.4.2.     Dospělá zvířata a jejich skupiny   22 28
029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek Aktiva B.II.4.3 B.II.4.3.     Jiný  dlouhodobý hmotný majetek   23 29
03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný                  
031 Pozemky Aktiva B.II.1.1 B.II.1.1.     Pozemky   16 22
032 Umělecká díla a sbírky Aktiva B.II.4.3 B.II.4.3.     Jiný  dlouhodobý hmotný majetek   23 29
04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek                  
041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Aktiva B.I.5.2 B.I.5.2.     Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   13 19
042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Aktiva B.II.5.2 B.II.5.2.     Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   26 32
05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek                  
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Aktiva B.I.5.1 B.I.5.1.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    12 18
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Aktiva B.II.5.1 B.II.5.1.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   25 31
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Aktiva B.III.7.2 B.III.7.2.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   36 42
06 Dlouhodobý finanční majetek                  
061 Podíly v ovládaných a řízených osobách Aktiva B.III.1 B.III.1.     Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   28 34
062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Aktiva B.III.3 B.III.3.     Podíly - podstatný vliv   30 36
063 Ostatní cenné papíry a podíly Aktiva B.III.5 B.III.5.     Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly   32 38
064    Pořízení dlouhodobého finančního majetku Aktiva B.III.1 B.III.1., B.III.3., B.III.5., B.III.7.1.     Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   28 34
  Aktiva B.III.3       Podíly - podstatný vliv   30 36
  Aktiva B.III.5       Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly   32 38
  Aktiva B.III.7.1       Jiný dlouhodobý finanční majetek   35 41
065 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Aktiva B.III.5 B.III.5.     Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly   32 38
066 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv Aktiva B.III.2 B.III.2.     Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba   29 35
067 Ostatní půjčky Aktiva B.III.4 B.III.4.     Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv   31 37
068 Zápůjčky a úvěry ostatní Aktiva B.III.6 B.III.6.     Zápůjčky a úvěry - ostatní   33 39
069 Jiný dlouhodobý finanční majetek Aktiva B.III.7.1 B.III.7.1.     Jiný dlouhodobý finanční majetek   35 41
07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku                  
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Aktiva B.I.1 K/B.I.1.     Nehmotné výsledky vývoje   5 11
073 Oprávky k softwaru Aktiva B.I.2.1 K/B.I.2.1     Software   7 13
074 Oprávky k ocenitelným právům Aktiva B.I.2.2 K/B.I.2.2.     Ostatní ocenitelná práva   8 14
075 Oprávky ke goodwillu Aktiva B.I.3 K/B.I.3.     Goodwill   9 15
079 Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku Aktiva B.I.4 K/B.I.4.     Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   10 16
08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku                  
081 Oprávky ke stavbám Aktiva B.II.1.2 K/B.II.1.2.     Stavby   17 23
082 Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí Aktiva B.II.2 K/B.II.2.     Hmotné movité věci a jejich soubory   18 24
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Aktiva B.II.4.1 K/B.II.4.1.     Pěstitelské celky trvalých porostů   21 27
086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Aktiva B.II.4.2 K/B.II.4.2.     Dospělá zvířata a jejich skupiny   22 28
089 Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku Aktiva B.II.4.3 K/B.II.4.3.     Jiný  dlouhodobý hmotný majetek   23 29
09 Opravné položky k dlouhodobému majetku                  
091    Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku Aktiva B.I.1 K/B.I.1., K/B.I.2.1., K/B.I.2.2., K/B.I.3., K/B.I.4.     Nehmotné výsledky vývoje   5 11
  Aktiva B.I.2.1       Software   7 13
  Aktiva B.I.2.2       Ostatní ocenitelná práva   8 14
  Aktiva B.I.3       Goodwill   9 15
  Aktiva B.I.4       Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   10 16
092    Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Aktiva B.II.1.1 K/B.II.1.1., K/B.II.1.2., K/B.II.2., K/B.II.4.1., K/B.II.4.2., K/B.II.4.3.     Pozemky   16 22
  Aktiva B.II.1.2       Stavby   17 23
  Aktiva B.II.2       Hmotné movité věci a jejich soubory   18 24
  Aktiva B.II.4.1       Pěstitelské celky trvalých porostů   21 27
  Aktiva B.II.4.2       Dospělá zvířata a jejich skupiny   22 28
  Aktiva B.II.4.3       Jiný  dlouhodobý hmotný majetek   23 29
093 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku Aktiva B.I.5.2 K/B.I.5.2.     Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   13 19
094 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku Aktiva B.II.5.2 K/B.II.5.2.     Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   26 32
095    Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek Aktiva B.I.5.1 K/B.I.5.1., K/B.II.5.1., K/B.III.7.2.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    12 18
  Aktiva B.II.5.1       Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   25 31
  Aktiva B.III.7.2       Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   36 42
096    Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku Aktiva B.III.1 K/B.III.1. až B.III.6., K/B.III.7.1.     Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   28 34
  Aktiva B.III.2       Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba   29 35
  Aktiva B.III.3       Podíly - podstatný vliv   30 36
  Aktiva B.III.4       Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv   31 37
  Aktiva B.III.5       Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly   32 38
  Aktiva B.III.6       Zápůjčky a úvěry - ostatní   33 39
  Aktiva B.III.7.1       Jiný dlouhodobý finanční majetek   35 41
097 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Aktiva B.II.3 K/B.II.3.     Oceňovací rozdíl k nabytému majetku   19 25
098 Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Aktiva B.II.3 K/B.II.3.     Oceňovací rozdíl k nabytému majetku   19 25
1 Zásoby                  
11 Materiál                  
111 Pořízení materiálu                  
112 Materiál na skladě Aktiva C.I.1 C.I.1.     Materiál   39 45
119 Materiál na cestě Aktiva C.I.1 C.I.1.     Materiál   39 45
12 Zásoby vlastní činnosti                  
121 Nedokončená výroba Aktiva C.I.2 C.I.2.     Nedokončená výroba a polotovary   40 46
122 Polotovary vlastní výroby Aktiva C.I.2 C.I.2.     Nedokončená výroba a polotovary   40 46
123 Výrobky Aktiva C.I.3.1 C.I.3.1.     Výrobky   42 48
124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Aktiva C.I.4 C.I.4.     Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   44 50
13 Zboží                  
131 Pořízení zboží                  
132 Zboží na skladě a v prodejnách Aktiva C.I.3.2 C.I.3.2.     Zboží   43 49
139 Zboží na cestě Aktiva C.I.3.2 C.I.3.2.     Zboží   43 49
15 Poskytnuté zálohy na zásoby                  
151 Poskytnuté zálohy na materiál Aktiva C.I.5 C.I.5.     Poskytnuté zálohy na zásoby   45 51
152 Poskytnuté zálohy na mladá zvířata Aktiva C.I.5 C.I.5.     Poskytnuté zálohy na zásoby   45 51
153 Poskytnuté zálohy na zboží Aktiva C.I.5 C.I.5.     Poskytnuté zálohy na zásoby   45 51
19 Opravné položky k zásobám                  
191 Opravná položka k materiálu Aktiva C.I.1 K/C.I.1.     Materiál   39 45
192 Opravná položka k nedokončené výrobě Aktiva C.I.2 K/C.I.2.     Nedokončená výroba a polotovary   40 46
193 Opravná položka k polotovarům vlastní výroby Aktiva C.I.2 K/C.I.2.     Nedokončená výroba a polotovary   40 46
194 Opravná položka k výrobkům Aktiva C.I.3.1 K/C.I.3.1.     Výrobky   42 48
195 Opravná položka k mladým zvířatům Aktiva C.I.4 K/C.I.4.     Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   44 50
196 Opravná položka ke zboží Aktiva C.I.3.2 K/C.I.3.2.     Zboží   43 49
197 Opravná položka k zálohám na materiál Aktiva C.I.5 K/C.I.5.     Poskytnuté zálohy na zásoby   45 51
198 Opravná položka k zálohám na zboží Aktiva C.I.5 K/C.I.5.     Poskytnuté zálohy na zásoby   45 51
199 Opravná položka k zálohám na zvířata Aktiva C.I.5 K/C.I.5.     Poskytnuté zálohy na zásoby   45 51
2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky                  
21 Peněžní prostředky v pokladně                  
211 Pokladna Aktiva C.IV.1 C.IV.1.     Peněžní prostředky v pokladně   72 78
213 Ceniny Aktiva C.IV.1 C.IV.1.     Peněžní prostředky v pokladně   72 78
22 Peněžní prostředky na účtech                  
221 Bankovní účet Aktiva C.IV.2 C.IV.2.   Peněžní prostředky na účtech   73 79
    Pasiva C.II.2   C.II.2.     Závazky k úvěrovým institucím 127 139
23 Krátkodobé úvěry                  
231 Krátkodobé bankovní úvěry Pasiva C.II.2   C.II.2.     Závazky k úvěrovým institucím 127 139
232 Eskontní úvěry Pasiva C.II.2   C.II.2.     Závazky k úvěrovým institucím 127 139
24 Krátkodobé finanční výpomoci                  
241    Vydané krátkodobé dluhopisy Pasiva C.II.1.1   C.II.1.1., C.II.1.2.     Vyměnitelné dluhopisy 125 137
  Pasiva C.II.1.2         Ostatní dluhopisy 126 138
249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Pasiva C.II.8.2   C.II.8.2.     Krátkodobé finanční výpomoci 135 147
25 Krátkodobý finanční majetek                  
251 Registrované majetkové cenné papíry k obchodování Aktiva C.III.2 C.III.2.     Ostatní krátkodobý finanční majetek   70 76
252 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Pasiva A.I.2   A.I.2.     Vlastní podíly (-) 82 94
253 Registrované dluhové cenné papíry k obchodování Aktiva C.III.2 C.III.2.     Ostatní krátkodobý finanční majetek   70 76
254 Směnky k inkasu Aktiva C.III.1 C.III.1.     Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   69 75
255    Vlastní dluhopisy Pasiva C.I.1.1   C.I.1.1., C.I.1.2., C.II.1.1., C.II.1.2.     Vyměnitelné dluhopisy 110 122
  Pasiva C.I.1.2         Ostatní dluhopisy 111 123
  Pasiva C.II.1.1         Vyměnitelné dluhopisy 125 137
  Pasiva C.II.1.2         Ostatní dluhopisy 126 138
256 Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti Aktiva C.III.2 C.III.2.     Ostatní krátkodobý finanční majetek   70 76
257 Ostatní cenné papíry k obchodování Aktiva C.III.2 C.III.2.     Ostatní krátkodobý finanční majetek   70 76
258 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Aktiva C.III.2 C.III.2.     Ostatní krátkodobý finanční majetek   70 76
259    Pořizování krátkodobého finančního majetku  Aktiva C.III.1 C.III.1., C.III.2.     Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   69 75
  Aktiva C.III.2       Ostatní krátkodobý finanční majetek   70 76
26 Převody mezi finančními účty                  
261    Peníze na cestě Aktiva C.IV.1 C.IV.1., C.IV.2.     Peněžní prostředky v pokladně   72 78
  Aktiva C.IV.2       Peněžní prostředky na účtech   73 79
29 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku                  
291    Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku Aktiva C.III.1 K/C.III.1., K/C.III.2.     Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   69 75
  Aktiva C.III.2       Ostatní krátkodobý finanční majetek   70 76
3 Zúčtovací vztahy                  
31 Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé)                  
311    Pohledávky z obchodních vztahů Aktiva C.II.1.1 C.II.1.1., C.II.2.1.     Pohledávky z obchodních vztahů   48 54
  Aktiva C.II.2.1       Pohledávky z obchodních vztahů   58 64
312 Směnky k inkasu                  
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry Aktiva C.II.1.1 C.II.1.1., C.II.2.1.     Pohledávky z obchodních vztahů   48 54
  Aktiva C.II.2.1       Pohledávky z obchodních vztahů   58 64
314    Poskytnuté  zálohy Aktiva C.II.1.5.2 C.II.1.5.2., C.II.2.4.4.     Dlouhodobé poskytnuté zálohy   54 60
  Aktiva C.II.2.4.4       Krátkodobé poskytnuté zálohy   65 71
315    Ostatní pohledávky Aktiva C.II.1.1 C.II.1.1., C.II.2.1.     Pohledávky z obchodních vztahů   48 54
  Aktiva C.II.2.1       Pohledávky z obchodních vztahů   58 64
32 Závazky (krátkodobé)                  
321 Závazky z obchodních vztahů Pasiva C.II.4   C.II.4.     Závazky z obchodních vztahů 129 141
322 Směnka k úhradě Pasiva C.II.5   C.II.5.     Krátkodobé směnky k úhradě 130 142
324 Přijaté zálohy Pasiva C.II.3   C.II.3.     Krátkodobé přijaté zálohy 128 140
325 Ostatní závazky Pasiva C.II.4   C.II.4.     Závazky z obchodních vztahů 129 141
33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi                  
331 Zaměstnanci Pasiva C.II.8.3   C.II.8.3.     Závazky k zaměstnancům 136 148
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům Pasiva C.II.8.3   C.II.8.3.     Závazky k zaměstnancům 136 148
335    Pohledávky za zaměstnanci Aktiva C.II.1.5.4 C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.     Jiné pohledávky   56 62
  Aktiva C.II.2.4.6       Jiné pohledávky   67 73
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění Aktiva C.II.2.4.2 C.II.2.4.2. C.II.8.4.   Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   63 69
    Pasiva C.II.8.4         Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 149
34 Zúčtování daní a dotací                  
341 Daň z příjmů Aktiva C.II.2.4.3 C.II.2.4.3. C.II.8.5.   Stát - daňové pohledávky   64 70
    Pasiva C.II.8.5         Stát - daňové závazky a dotace 138 150
342 Ostatní přímé daně Aktiva C.II.2.4.3 C.II.2.4.3. C.II.8.5.   Stát - daňové pohledávky   64 70
    Pasiva C.II.8.5         Stát - daňové závazky a dotace 138 150
343 Daň z přidané hodnoty Aktiva C.II.2.4.3 C.II.2.4.3. C.II.8.5.   Stát - daňové pohledávky   64 70
    Pasiva C.II.8.5         Stát - daňové závazky a dotace 138 150
345 Ostatní daně a poplatky Aktiva C.II.2.4.3 C.II.2.4.3. C.II.8.5.   Stát - daňové pohledávky   64 70
    Pasiva C.II.8.5         Stát - daňové závazky a dotace 138 150
346 Dotace ze státního rozpočtu Pasiva C.II.8.5   C.II.8.5.     Stát - daňové závazky a dotace 138 150
347 Ostatní dotace Pasiva C.II.8.5   C.II.8.5.     Stát - daňové závazky a dotace 138 150
349 Vyrovnávací účet pro DPH                  
35 Pohledávky za společníky                  
351    Pohledávky - ovládající a řídící osoba Aktiva C.II.1.2 C.II.1.2., C.II.2.2.     Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba   49 55
  Aktiva C.II.2.2       Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba   59 65
352    Pohledávky - podstatný vliv Aktiva C.II.1.3 C.II.1.3., C.II.2.3.     Pohledávky - podstatný vliv   50 56
  Aktiva C.II.2.3       Pohledávky - podstatný vliv   60 66
353 Pohledávky za upsaný základní kapitál Aktiva A. A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál   2 8
354    Pohledávky za společníky při úhradě ztráty Aktiva C.II.1.5.1 C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.     Pohledávky za společníky   53 59
  Aktiva C.II.2.4.1       Pohledávky za společníky   62 68
355    Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva Aktiva C.II.1.5.1 C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.     Pohledávky za společníky   53 59
  Aktiva C.II.2.4.1       Pohledávky za společníky   62 68
358    Pohledávky za účastníky sdružení Aktiva C.II.2.4.1 C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.     Pohledávky za společníky   62 68
  Aktiva C.II.1.5.1       Pohledávky za společníky   53 59
36 Závazky ke společníkům                  
361 Závazky - ovládající a řídící osoba Pasiva C.II.6   C.II.6.     Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 143
362 Závazky - podstatný vliv Pasiva C.II.7   C.II.7.     Závazky - podstatný vliv 132 144
364    Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Pasiva C.I.9.1   C.I.9.1., C.II.8.1.     Závazky ke společníkům 120 132
  Pasiva C.II.8.1         Závazky ke společníkům 134 146
365    Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva Pasiva C.I.9.1   C.I.9.1., C.II.8.1.     Závazky ke společníkům 120 132
  Pasiva C.II.8.1         Závazky ke společníkům 134 146
366    Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti Pasiva C.I.9.1   C.I.9.1., C.II.8.1.     Závazky ke společníkům 120 132
  Pasiva C.II.8.1         Závazky ke společníkům 134 146
367    Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Pasiva C.I.9.1   C.I.9.1., C.II.8.1.     Závazky ke společníkům 120 132
  Pasiva C.II.8.1         Závazky ke společníkům 134 146
368    Závazky k účastníkům sdružení Pasiva C.II.8.1   C.I.9.1., C.II.8.1.     Závazky ke společníkům 134 146
  Pasiva C.I.9.1         Závazky ke společníkům 120 132
37 Jiné pohledávky a závazky                  
371    Pohledávky z prodeje podniku Aktiva C.II.1.5.4 C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.     Jiné pohledávky   56 62
  Aktiva C.II.2.4.6       Jiné pohledávky   67 73
372    Závazky z koupě podniku Pasiva C.I.9.3   C.I.9.3., C.II.8.7.     Jiné závazky 122 134
  Pasiva C.II.8.7         Jiné závazky 140 152
373    Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Aktiva C.II.1.5.4 C.II.1.5.4., C.II.2.4.6. C.I.9.3., C.II.8.7.   Jiné pohledávky   56 62
  Aktiva C.II.2.4.6       Jiné pohledávky   67 73
  Pasiva C.I.9.3         Jiné závazky 122 134
  Pasiva C.II.8.7         Jiné závazky 140 152
374    Pohledávky z pronájmu Aktiva C.II.1.5.4 C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.     Jiné pohledávky   56 62
  Aktiva C.II.2.4.6       Jiné pohledávky   67 73
375    Pohledávky z emitovaných dluhopisů Aktiva C.II.1.5.4 C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.     Jiné pohledávky   56 62
  Aktiva C.II.2.4.6       Jiné pohledávky   67 73
376    Nakoupené opce Aktiva C.II.1.5.4 C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.     Jiné pohledávky   56 62
  Aktiva C.II.2.4.6       Jiné pohledávky   67 73
377    Prodané opce Pasiva C.I.9.3   C.I.9.3., C.II.8.7.     Jiné závazky 122 134
  Pasiva C.II.8.7         Jiné závazky 140 152
378    Jiné pohledávky Aktiva C.II.1.5.4 C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.     Jiné pohledávky   56 62
  Aktiva C.II.2.4.6       Jiné pohledávky   67 73
379    Jiné závazky Pasiva C.I.9.3   C.I.9.3., C.II.8.7.     Jiné závazky 122 134
  Pasiva C.II.8.7         Jiné závazky 140 152
38 Přechodné účty aktiv a pasiv                  
381 Náklady příštích období Aktiva D.I.1  D.I.1.     Náklady příštích období   75 81
382 Komplexní náklady příštích období Aktiva D.I.2  D.I.2.     Komplexní náklady příštích období   76 82
383 Výdaje příštích období Pasiva D.I.1    D.I.1.     Výdaje příštích období 142 154
384 Výnosy příštích období Pasiva D.I.2    D.I.2.     Výnosy příštích období 143 155
385 Příjmy příštích období Aktiva D.I.3  D.I.3.     Příjmy příštích období   77 83
388    Dohadné účty aktivní Aktiva C.II.1.5.3 C.II.1.5.3., C.II.2.4.5.     Dohadné účty aktivní   55 61
  Aktiva C.II.2.4.5       Dohadné účty aktivní   66 72
389    Dohadné účty pasivní Pasiva C.I.9.2   C.I.9.2., C.II.8.6.     Dohadné účty pasivní 121 133
  Pasiva C.II.8.6         Dohadné účty pasivní 139 151
39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování                  
391    Opravná položka k pohledávkám Aktiva C.II.1.1 K/C.II.1.1. až C.II.1.3., K/C.II.1.5.1., K/C.II.1.5.2., K/C.II.1.5.4., K/C.II.2.1. až K/C.II.2.3., K/C.II.2.4.1. až C.II.2.4.4., K/C.II.2.4.6.     Pohledávky z obchodních vztahů Vyměnitelné dluhopisy 48 54
  Aktiva C.II.1.2       Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní dluhopisy 49 55
  Aktiva C.II.1.3       Pohledávky - podstatný vliv   50 56
  Aktiva C.II.1.5.1       Pohledávky za společníky   53 59
  Aktiva C.II.1.5.2       Dlouhodobé poskytnuté zálohy   54 60
  Aktiva C.II.1.5.4       Jiné pohledávky   56 62
  Aktiva C.II.2.1       Pohledávky z obchodních vztahů   58 64
  Aktiva C.II.2.2       Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba   59 65
  Aktiva C.II.2.3       Pohledávky - podstatný vliv   60 66
  Aktiva C.II.2.4.1       Pohledávky za společníky   62 68
  Aktiva C.II.2.4.2       Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   63 69
  Aktiva C.II.2.4.3       Stát - daňové pohledávky   64 70
  Aktiva C.II.2.4.4       Krátkodobé poskytnuté zálohy   65 71
  Aktiva C.II.2.4.6       Jiné pohledávky   67 73
395 Vnitřní zúčtování                  
398 Spojovací účet při sdružení Aktiva C.II.2.4.1 C.II.2.4.1.   Pohledávky za společníky   62 68
    Pasiva C.II.8.1   C.II.8.1.     Závazky ke společníkům 134 146
4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky                  
41 Základní kapitál a kapitálové fondy                  
411 Základní kapitál Pasiva A.I.1   A.I.1.     Základní kapitál 81 93
412 Emisní ažio Pasiva A.II.1   A.II.1.     Ážio 85 97
413 Ostatní kapitálové fondy Pasiva A.II.2.1   A.II.2.1.     Ostatní kapitálové fondy 87 99
414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Pasiva A.II.2.2   A.II.2.2.     Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88 100
416 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností Pasiva A.II.2.5   A.II.2.5.     Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 103
417 Rozdíly z přeměn společností Pasiva A.II.2.4   A.II.2.4.     Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 102
418 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Pasiva A.II.2.3   A.II.2.3.     Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacích (+/-) 89 101
419 Změny základního kapitálu Pasiva A.I.3   A.I.3.     Změny základního kapitálu 83 95
42 Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření                  
421 Zákonný rezervní fond Pasiva A.III.1   A.III.1.     Ostatní rezervní fondy 93 105
422 Nedělitelný fond                  
423 Statutární fondy Pasiva A.III.2   A.III.2.     Statutární a ostatní fondy 94 106
426 Jiný výsledek hospodaření minulých let Pasiva A.IV.2   A.IV.2.     Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 110
427 Ostatní fondy Pasiva A.III.2   A.III.2.     Statutární a ostatní fondy 94 106
428 Nerozdělený zisk minulých let Pasiva A.IV.1   A.IV.1.     Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-) 96 108
429 Neuhrazená ztráta minulých let Pasiva A.IV.1   A.IV.1.     Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-) 96 108
43 Výsledek hospodaření                  
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                  
432 Zálohy na podíly na zisku Pasiva A.VI.   A.VI.     Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 112
45 Rezervy                  
451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Pasiva B.I.3   B.I.3     Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 117
452 Rezerva na důchody a podobné závazky Pasiva B.I.1   B.I.1     Rezerva na důchody a podobné závazky 103 115
453 Rezerva na daň z příjmů Pasiva B.I.2   B.I.2     Rezerva na daň z příjmů 104 116
459 Ostatní rezervy Pasiva B.I.4   B.I.4     Ostatní rezervy 106 118
46 Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím                  
461    Závazky k úvěrovým insttucím Pasiva C.I.2   C.I.2., C.II.2.     Závazky k úvěrovým institucím 112 124
  Pasiva C.II.2         Závazky k úvěrovým institucím 127 139
47 Dlouhodobé závazky                  
471    Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba Pasiva C.I.6   C.I.6., C.II.6.     Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 128
  Pasiva C.II.6         Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 143
472    Dlouhodobé závazky - podstatný vliv Pasiva C.I.7   C.I.7., C.II.7.     Závazky - podstatný vliv 117 129
  Pasiva C.II.7         Závazky - podstatný vliv 132 144
473    Emitované dluhopisy Pasiva C.I.1.1   C.I.1.1., C.I.1.2., C.II.1.1., C.II.1.2.     Vyměnitelné dluhopisy 110 122
  Pasiva C.I.1.2         Ostatní dluhopisy 111 123
  Pasiva C.II.1.1         Vyměnitelné dluhopisy 125 137
  Pasiva C.II.1.2         Ostatní dluhopisy 126 138
474    Závazky z nájmu a pachtu Pasiva C.I.9.3   C.I.9.3., C.II.8.7.     Jiné závazky 122 134
  Pasiva C.II.8.7         Jiné závazky 140 152
475    Dlouhodobé přijaté zálohy Pasiva C.I.3   C.I.3., C.II.3.     Dlouhodobé přijaté zálohy 113 125
  Pasiva C.II.3         Krátkodobé přijaté zálohy 128 140
478    Dlouhodobé směnky k úhradě Pasiva C.I.5   C.I.5., C.II.5.     Dlouhodobé směnky k úhradě 115 127
  Pasiva C.II.5         Krátkodobé směnky k úhradě 130 142
479    Jiné dlouhodobé závazky Pasiva C.I.4   C.I.4., C.I.9.3., C.II.4., C.II.8.3., C.II.8.7.     Závazky z obchodních vztahů 114 126
  Pasiva C.I.9.3         Jiné závazky 122 134
  Pasiva C.II.4         Závazky z obchodních vztahů 129 141
  Pasiva C.II.8.3         Závazky k zaměstnancům 136 148
  Pasiva C.II.8.7         Jiné závazky 140 152
48 Odložený daňový závazek a pohledávka                  
481 Odložený daňový závazek a pohledávka Aktiva C.II.1.4 C.II.1.4.   Odložená daňová pohledávka   51 57
    Pasiva C.I.8   C.I.8.     Odložený daňový závazek 118 130
49 Individuální podnikatel                  
491 Účet individuálního podnikatele Pasiva A.I.1   A.I.1.     Základní kapitál 81 93
5 Náklady                  
50 Spotřebované nákupy                  
501 Spotřeba materiálu Výsledovka A.2.     A.2. Spotřeba materiálu a energie   5 11
502 Spotřeba energie Výsledovka A.2.     A.2. Spotřeba materiálu a energie   5 11
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Výsledovka A.2.     A.2. Spotřeba materiálu a energie   5 11
504 Prodané zboží Výsledovka A.1.     A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží   4 10
51 Služby                  
511 Opravy a udržování Výsledovka A.3.     A.3. Služby   6 12
512 Cestovné Výsledovka A.3.     A.3. Služby   6 12
513 Náklady na reprezentaci Výsledovka A.3.     A.3. Služby   6 12
518 Ostatní služby Výsledovka A.3.     A.3. Služby   6 12
52 Osobní náklady                  
521 Mzdové náklady Výsledovka D.1.     D.1. Mzdové náklady   10 16
522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti Výsledovka D.1.     D.1. Mzdové náklady   10 16
523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva Výsledovka D.1.     D.1. Mzdové náklady   10 16
524 Zákonné sociální pojištění Výsledovka D.2.1.     D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   12 18
525 Ostatní sociální pojištění Výsledovka D.2.1.     D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   12 18
526 Sociální náklady individuálního podnikatele Výsledovka D.2.1.     D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   12 18
527 Zákonné sociální náklady Výsledovka D.2.2.     D.2.2. Ostatní náklady   13 19
528 Ostatní sociální náklady Výsledovka D.2.2.     D.2.2. Ostatní náklady   13 19
53 Daně a poplatky                  
531 Daň silniční Výsledovka F.3.     F.3. Daně a poplatky   27 33
532 Daň z nemovitostí Výsledovka F.3.     F.3. Daně a poplatky   27 33
538 Ostatní daně a poplatky Výsledovka F.3.     F.3. Daně a poplatky   27 33
54 Jiné provozní náklady                  
541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výsledovka F.1.     F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku    25 31
542 Prodaný materiál Výsledovka F.2.     F.2. Prodaný materiál   26 32
543 Dary Výsledovka F.5.     F.5. Jiné provozní náklady   29 35
544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výsledovka F.5.     F.5. Jiné provozní náklady   29 35
545 Ostatní pokuty a penále Výsledovka F.5.     F.5. Jiné provozní náklady   29 35
546 Odpis pohledávky Výsledovka F.5.     F.5. Jiné provozní náklady   29 35
547 Mimořádné provozní náklady Výsledovka F.5.     F.5. Jiné provozní náklady   29 35
548 Ostatní provozní náklady Výsledovka F.5.     F.5. Jiné provozní náklady   29 35
549 Manka a škody z provozní činnosti Výsledovka F.5.     F.5. Jiné provozní náklady   29 35
55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti                  
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výsledovka E.1.1.     E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé   16 22
552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů Výsledovka F.4.     F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období   28 34
554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Výsledovka F.4.     F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období   28 34
555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období Výsledovka F.4.     F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období   28 34
557 Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Výsledovka E.1.1.     E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé   16 22
558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti Výsledovka E.3.     E.3. Úpravy hodnot pohledávek   19 25
559    Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti Výsledovka E.1.2.     E.1.2., E.2., E.3. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné   17 23
  Výsledovka E.2.       Úpravy hodnot zásob   18 24
  Výsledovka E.3.       Úpravy hodnot pohledávek   19 25
56 Finanční náklady                  
561    Prodané cenné papíry a podíly Výsledovka H.     G., H., K. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem   38 44
  Výsledovka K.       Ostatní finanční náklady   47 53
  Výsledovka G.       Náklady vynaložené na prodané podíly   34 40
562    Úroky Výsledovka J.1.     J.1., J.2. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba   44 50
  Výsledovka J.2.       Ostatní nákladové úroky a podobné náklady   45 51
563 Kurzové ztráty Výsledovka K.     K. Ostatní finanční náklady   47 53
564 Náklady z přecenění cenných papírů Výsledovka K.     K. Ostatní finanční náklady   47 53
565 Mimořádné finanční náklady Výsledovka K.     K. Ostatní finanční náklady   47 53
566    Náklady z finančního majetku Výsledovka K.     K., H. Ostatní finanční náklady   47 53
  Výsledovka H.       Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem   38 44
567 Náklady z derivátových operací Výsledovka K.     K. Ostatní finanční náklady   47 53
568 Ostatní finanční náklady Výsledovka K.     K. Ostatní finanční náklady   47 53
569 Manka a škody na finančním majetku Výsledovka K.     K. Ostatní finanční náklady   47 53
57 Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti                  
574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv Výsledovka I.     I. Tržby z prodeje výrobků a služeb   42 48
579 Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti Výsledovka I.     I. Tržby z prodeje výrobků a služeb   42 48
58 Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace                  
581 Změna stavu nedokončené výroby Výsledovka B.     B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)   7 13
582 Změna stavu polotovarů Výsledovka B.     B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)   7 13
583 Změna stavu výrobků Výsledovka B.     B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)   7 13
584 Změna stavu mladých a ostatních zvířat Výsledovka B.     B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)   7 13
585 Aktivace materiálu a zboží Výsledovka C.     C. Aktivace (-)   8 14
586 Aktivace vnitropodnikových služeb Výsledovka C.     C. Aktivace (-)   8 14
587 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Výsledovka C.     C. Aktivace (-)   8 14
588 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Výsledovka C.     C. Aktivace (-)   8 14
59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů                  
591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Výsledovka L.1.     L.1. Daň z příjmů splatná   51 57
592 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená Výsledovka L.2.     L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)   52 58
595 Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledovka L.1.     L.1. Daň z příjmů splatná   51 57
596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výsledovka M.     M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)   54 60
597 Převod provozních nákladů Výsledovka F.5.     F.5. Jiné provozní náklady   29 35
598 Převod finančních nákladů Výsledovka K.     K. Ostatní finanční náklady   47 53
599 Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmu Výsledovka L.1.     L.1. Daň z příjmů splatná   51 57
6 Výnosy                  
60 Tržby za vlastní výkony a zboží                  
601 Tržby za vlastní výrobky Výsledovka I.     I. Tržby z prodeje výrobků a služeb   1 7
602 Tržby z prodeje služeb Výsledovka I.     I. Tržby z prodeje výrobků a služeb   1 7
604 Tržby z prodeje zboží Výsledovka II.     II. Tržby za prodej zboží   2 8
64 Jiné provozní výnosy                  
641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výsledovka III.1.     III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku   21 27
642 Tržby z prodeje materiálu Výsledovka III.2.     III.2. Tržby z prodaného materiálu   22 28
643 Přijaté dary (nepeněžní) Výsledovka III.3.     III.3. Jiné provozní výnosy   23 29
644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výsledovka III.3.     III.3. Jiné provozní výnosy   23 29
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku                  
646 Výnosy z odepsaných pohledávek Výsledovka III.3.     III.3. Jiné provozní výnosy   23 29
647 Výnosy z prodeje pozemků                  
648 Ostatní provozní výnosy Výsledovka III.3.     III.3. Jiné provozní výnosy   23 29
649 Mimořádné provozní výnosy Výsledovka III.3.     III.3. Jiné provozní výnosy   23 29
66 Finanční výnosy                  
661    Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Výsledovka IV.1.     IV.1., IV.2., V.1., V.2., VII. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba   32 38
  Výsledovka IV.2.       Ostatní výnosy z podílů   33 39
  Výsledovka V.1.       Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba   36 42
  Výsledovka V.2.       Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku   37 43
  Výsledovka VII.       Ostatní finanční výnosy   46 52
662    Úroky Výsledovka VI.1.     VI.1., VI.2. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba   40 46
  Výsledovka VI.2.       Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy   41 47
663 Kurzové zisky Výsledovka VII.     VII. Ostatní finanční výnosy   46 52
664 Výnosy z přecenění cenných papírů Výsledovka VII.     VII. Ostatní finanční výnosy   46 52
665    Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výsledovka IV.1.     IV.1., IV.2., V.1., V.2., VI.1., VI.2. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba   32 38
  Výsledovka IV.2.       Ostatní výnosy z podílů   33 39
  Výsledovka V.1.       Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba   36 42
  Výsledovka V.2.       Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku   37 43
  Výsledovka VI.1.       Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba   40 46
  Výsledovka VI.2.       Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy   41 47
666 Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výsledovka VII.     VII. Ostatní finanční výnosy   46 52
667 Výnosy z derivátových operací Výsledovka VII.     VII. Ostatní finanční výnosy   46 52
668 Ostatní finanční výnosy Výsledovka VII.     VII. Ostatní finanční výnosy   46 52
669 Mimořádné finanční výnosy Výsledovka VII.     VII. Ostatní finanční výnosy   46 52
69 Převodové účty                  
697 Převod provozních výnosů Výsledovka III.3.     III.3. Jiné provozní výnosy   23 29
698 Převod finančních výnosů Výsledovka VII.     VII. Ostatní finanční výnosy   46 52