Buňky nevyplňujte. Vyplní se pomocí výkazu 2015. Vzorce v buňkách měnit lze. Po naplnění z výkazu 2015 lze ručně upravit hodnoty v buňkách.  Export období do listu "Výsledovky"Přehled
 
      Vyplňujte pouze zelená políčka!
Výkaz zisků a ztrát struktura 2020 (tis. Kč) Po naplnění výkazu tlačítkem "Export" období přepíšte do listu "Výsledovky". Výkaz zisků a ztrát struktura 2015 (tis. Kč) GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
směr z výkazu z 2020 do 2015 směr z výkazu z 2020 do 2015
Označení TEXT č. řá-   Účetní období                       dovnitř Označení TEXT č. řá-   Účetní období                       dovnitř
      dku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021       dku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  a   b c                             a   b c                          
  I.   Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II.1   I.   Tržby za prodej zboží 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II.
  II.   Tržby za prodej zboží 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1
A.   Výkonová spotřeba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   +   Obchodní marže 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- v v2016 položka zrušena
  1.   Náklady vynaložené na prodané zboží 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.   II.   Výkony 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- v v2016 položka zrušena
  2.   Spotřeba materiálu a energie 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1   II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.
  3.   Služby 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2   2. Změna stavu zásob vlastní činnosti  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -B.
B.     Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -II.2 (převádí se jako mínus položky II.2)   3. Aktivace 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -C. 1. Podle § 22 vyhlášky se mění vykazování a účtování o změně stavu zásob vlastní činnosti. Pro srovnatelnost položek je nutno vykázat částku stávající výnosové položky„112.Změna stavu zásob vlastní činnosti“ s opačným znaménkem tak, aby stávající položka výnosů byla srovnatelná s novou položkou nákladů „B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)“. Stávající celkové výnosy se sníží (respektive zvýší) o změnu stavu zásob vlastní činnosti a zároveň se sníží (respektive zvýší) stávající celkové náklady; stávající výsledky hospodaření se nemění.
C.     Aktivace (-) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -II.3 (převádí se jako mínus položky II.3) B.     Výkonová spotřeba 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 2. Podle § 23 vyhlášky se mění vykazování a účtování o aktivaci. Pro srovnatelnost položek je nutno vykázat částku stávající výnosové položky „II.3. Aktivace“ se znaménkem mínus tak, aby stávající položka výnosů byla srovnatelná s novou položkou nákladů „C. Aktivace (-)“. Stávající celkové výnosy se sníží o aktivaci a zároveň se sníží stávající celkové náklady; stávající výsledky hospodaření se nemění.
D.     Osobní náklady 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2
  1.   Mzdové náklady 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.1 + C.2 B. 2. Služby 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3
  2.   Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   +   Přidaná hodnota 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- v v2016 položka zrušena
  1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.3 C.     Osobní náklady 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
  2. Ostatní náklady 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.4 C. 1. Mzdové náklady 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.1
E.     Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.1
  1.   Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. poj. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.2.1
  1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. C. 4. Sociální náklady 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.2.2
  2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G., z výsl. 2015 se načítá pouze součtově do F.4 D.   Daně a poplatky 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.3 3. Nová položka „E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné“ obsahuje část stávající položky „G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“, která se týká opravných položek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.
  2.   Úpravy hodnot zásob 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G., z výsl. 2015 se načítá pouze součtově do F.4 E.     Odpisy DHM a DNM 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E.1.1. 4. Nová položka „E.2. Úpravy hodnot zásob“ obsahuje část stávající položky „G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“, která se týká opravných položek k zásobám.
  3.   Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G., z výsl. 2015 se načítá pouze součtově do F.4   III.   Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 5. Nová položka „E.3. Úpravy hodnot pohledávek“ obsahuje část stávající položky „G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“, která se týká opravných položek k pohledávkám.
  III.   Ostatní provozní výnosy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.1
    1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.1   III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.2
    2. Tržby z prodaného materiálu 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.2 F.   Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
    3. Jiné provozní výnosy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. - V. F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.1 6. Nová položka „III.3. Jiné provozní výnosy“ obsahuje: a) stávající položky „IV. Ostatní provozní výnosy“, „V. Převod provozních výnosů“ a b) část stávající položky „XIII. Mimořádné výnosy“, která se týká mimořádných výnosů v provozní oblasti.
F.     Ostatní provozní náklady 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- F.   2. Prodaný materiál 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.2
  1.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.1 G.   Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.4
  2.   Prodaný materiál 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.2   IV.   Ostatní provozní výnosy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.3
  3.   Daně a poplatky 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D H.   Ostatní provozní náklady 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.5
  4.   Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G   V.   Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.3 7. Nová položka „F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období“ obsahuje část stávající položky „G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“, která není vykázána v nových položkách „E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné“, „E.2. Úpravy hodnot zásob“ a „E.3. Úpravy hodnot pohledávek“
  5.   Jiné provozní náklady 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H - I + R I.     Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.5 8. Nová položka „F.5. Jiné provozní náklady“ obsahuje: a) stávající položky „H. Ostatní provozní náklady“, „I. Převod provozních nákladů“ a b) část stávající položky „R. Mimořádné náklady“, která se týká mimořádných nákladů v provozní oblasti.
  *   Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   *   Provozní výsledek hospodaření 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
  IV.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV.2
    1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII.1 J.     Prodané cenné papíry a vklady 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. 9. Nová položka „IV.I. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje: a) část stávající položky „VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“, která se týkají výnosů z podílů v ovládané nebo ovládající osobě, a b) část stávající položky „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“, která se týká tržeb z prodeje akcií a podílů (dále jen „účasti“) v ovládané nebo ovládající osobě.
    2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII.2   VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 10. Nová položka „IV.2. Ostatní výnosy z podílů“ obsahuje: a) část stávající položky „VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“, která není vykázána v nové položce „IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba“, b) část stávající položky „VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosů z ostatních účastí, a c) část stávající položky „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“, která se týká tržeb z prodeje účastí v účetní jednotce pod podstatným vlivem a prodeje ostatních účastí.
G.     Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J.   VII. 1. Výnosy z podílů v ovl. a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podst. vlivem 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV.1 11. Nová položka „G. Náklady vynaložené na prodané podíly“ obsahuje část stávající položky „J. Prodané cenné papíry a podíly“, která se týká nákladů na prodané účasti.
  V.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V.1
    1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII.2   3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V.2 12. Nová položka „V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje: a) část stávající položky „VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosů z dlouhodobých cenných papírů ovládané nebo ovládající osoby, a které nejsou výnosovými úroky u dluhopisů vykázané v nové položce „VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“, a b) část stávající položky „VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“, která se týká tržeb z prodeje ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba.
    2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII.3   VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. 13. Nová položka „V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“ obsahuje: a) část stávající položky „VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosů z dlouhodobých cenných papírů, které nejsou vykázané v nové položce „IV.2. Ostatní výnosy z podílů“, a které nejsou výnosovými úroky u dluhopisů vykázané v nové položce „VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy“, b) část stávající položky „VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“, která není vykázána v nové položce „VI. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba“, a c) část stávající položky „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“, která není vykázána v nových položkách „IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba“, „IV.2. Ostatní výnosy z podílů“ a není tržbou z prodeje krátkodobých cenných papírů vykázanou v nové položce „VII. Ostatní finanční výnosy“.
H.     Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K. K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H. 14. Nová položka „H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“ obsahuje: a) část stávající položky „J. Prodané cenné papíry a podíly“, která není vykázána v nové položce „G. Náklady vynaložené na prodané podíly“ a není nákladem na prodané krátkodobé cenné papíry vykázané v nové položce „K. Ostatní finanční náklady“, a b) část stávající položky „K. Náklady z finančního majetku“ týkající se nákladů na ostatní dlouhodobý finanční majetek.
  VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   IX.   Výnosy z přecenění CP a derivátů 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII.
    1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X. L.     Náklady z přecenění CP a derivátů 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K. 15. Nová položka „VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje: a) část stávající položky „X. Výnosové úroky“, která se týká výnosových úroků od ovládané nebo ovládající osoby, a b) část stávající položky „VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která se týká výnosových úroků u dluhopisů ovládané nebo ovládající osoby.
    2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---nepřevádí se, souhrnná X. se plní do VI.1 M.   Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 16. Nová položka „VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy“ obsahuje: a) část stávající položky „X. Výnosové úroky“, která není vykázána v nové položce „VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“, a b) část stávající položky „VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů“, která není vykázána v nových položkách „IV.2. Ostatní výnosy z podílů“ a „VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba“.
I.     Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M.   X.   Výnosové úroky 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI.1
J.   Nákladové úroky a podobné náklady 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- N.   Nákladové úroky 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J.1
  1.   Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.   XI.   Ostatní finanční výnosy 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. 17. Nová položka „J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje část stávající položky „N. Nákladové úroky“, která se týká nákladových úroků ovládané nebo ovládající osoby.
  2.   Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---nepřevádí se, souhrnná N. se plní do J.1 O.   Ostatní finanční náklady 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K. 18. Nová položka „J.1.Ostatní nákladové úroky a podobné náklady“ obsahuje část stávající položky „N. Nákladové úroky“, která není vykázána v nové položce „J.1. Nákladové úroky a podobné náklady -ovládaná nebo ovládající osoba“.
  VII.   Ostatní finanční výnosy 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. + IX. + XI. - XII. + XIII.   XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. 19. Nová položka „VII. Ostatní finanční výnosy“ obsahuje: a) část stávající položky „VI. Tržby z prodeje cenných papírů“, která se týká tržeb z prodeje krátkodobých cenných papírů a podílů, b) stávající položku „VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku“, c) stávající položku „IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů“, d) stávající položku „XI. Ostatní finanční výnosy“, e) stávající položku „XII. Převod finančních výnosů“ a f) část stávající položky „XIII. Mimořádné výnosy“, která není vykázána v nové položce „III.3. Jiné provozní výnosy“.
K.     Ostatní finanční náklady 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L. + O. - P. P.     Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K. 20. Nová položka „K. Ostatní finanční náklady“ obsahuje: a) část stávající položky „J. Prodané cenné papíry a podíly“, která se týká nákladů na prodané krátkodobé cenné papíry, b) část stávající položky „K. Náklady z finančního majetku“, která není vykázána v nové položce „H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“, c) stávající položku „L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů“, d) stávající položku „O. Ostatní finanční náklady“, e) stávající položku „P. Převod finančních nákladů“ a f) část stávající položky „R. Mimořádné náklady“, která není vykázána v nové položce „F.5. Jiné provozní náklady“.
  *   Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   *   Finanční výsledek hospodaření 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
  **   Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- Q.   Daň z příjmu za běžnou činnost 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
L.   Daň z příjmů 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- Q. 1.  - splatná 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L.1
  1.   Daň z příjmů splatná 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S.1 + Q.1 Q. 2.  - odložená 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L.2
  2.   Daň z příjmů odložená (+/-) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S.2 + Q.2                                   --- prázdný řádek
  **   Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- nepřevádí se, v r2015 položka není   **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- v v2016 položka zrušena
M.     Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.   XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII.
  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- R.     Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.5
  *   Čistý obrat za účetní období 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- nepřevádí se, v r2015 položka není S.     Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
S. 1.  - splatná 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L.1
S. 2.  - odložená 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L.2
  *   Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- v v2016 položka zrušena
T.     Převod podílu na hosp. výsledku společníkům 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M.
  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
  ****   Výsledek hospodaření před zdaněním 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---