EVA - Economic Value Added   (metodikou MPO ČR INFA) GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Změna listu
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ROE (rentabilita vlastního kapitálu)   VH za úč. obd./VK -13,01% 10,59% 16,37% 3,66% 3,66% 13,25% 24,58% 2,61% 22,01% 24,52% 8,82% 5,97% 3,12%
re  (alternativní náklad na vlastní kapitál) 18,63% 13,43% 12,95% 12,31% 10,64% 18,07% 15,24% 10,60% 15,83% 9,12% 11,86% 10,69% 10,96%
Spread (ROE - re)   -31,63% -2,84% 3,42% -8,65% -6,97% -4,82% 9,34% -7,99% 6,18% 15,40% -3,04% -4,72% -7,84%
VK (Vlastní kapitál)   118 944 129 124 186 518 141 116 127 640 113 101 178 626 138 502 210 623 228 282 196 286 180 603 157 184
EVA equity  = (ROE - re) * VK   -37 628 -3 666 6 375 -12 204 -8 901 -5 455 16 677 -11 067 13 027 35 158 -5 968 -8 530 -12 328
EVA > 0 hodnota firmy se zvyšuje, podnik vytváří hodnotu pro vlastníky
EVA < 0 dochází k poklesu hodnoty firmy
Tento model EVA a jeho koeficienty vytvořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro malé a střední firmy. Jedná se o tzv. ratingový či také stavebnicový model určování WACC.
Používá ve své metodice variantu ukazatele EVA odvozenou od znalosti rentability vlastního jmění ROE (Return of Equity).
Stanovuje WACC na základě exaktně stanovených přirážek za různá rizika, kterými je kapitál ve firmě zatížený. 
re (alternativní náklad na vlastní kapitál) 40 Vyberte kód NACE
vyberte si odvětví pro dotažení doporučené minimální hodnoty rPOD
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
výnos státních dluhopisů 10R   4,67% 3,71% 3,79% 2,31% 2,26% 1,58% 0,58% 0,43% 0,98% 1,98% 1,55% 1,13% 1,90%
rF (bezriziková sazba)   4,67% 3,71% 3,79% 2,31% 2,26% 1,58% 0,58% 0,43% 0,98% 1,98% 1,55% 1,13% 1,90%
Běžná likvidita L3   1,92 2,15 2,04 2,19 2,37 2,39 2,82 1,97 2,32 2,33 1,86 1,93 2,10
XL1 Průměrná mezní hodnota běžné likvidity 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
XL2 Průměrná mezní hodnota běžné likvidity 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
rFINSTAB (XL2 - L3) ² / (10 * (XL2-XL1) ²) 1,48% 0,55% 0,95% 0,44% 0,07% 0,06% 0,45% 1,27% 0,15% 0,13% 1,81% 1,44% 0,70%
rFINSTAB (riziková přirážka za finanční stabilitu) 1,48% 0,55% 0,95% 0,44% 0,07% 0,06% 0,00% 1,27% 0,15% 0,13% 1,81% 1,44% 0,70%
A (celková aktiva)   277 036 287 908 336 514 272 797 239 531 194 637 327 974 275 808 417 461 471 225 425 329 376 246 296 026
EBIT (v MPO metodice Provozní výsledek hospodaření) 3 896 37 388 57 077 30 812 28 296 38 642 68 930 28 818 74 524 83 728 45 954 37 463 30 832
U (nákladové úroky)   3 400 3 200 5 368 3 840 2 792 3 464 4 240 4 240 5 628 5 860 4 600 5 004 4 200
UM (úroková míra) = U / (BU + O)   7,93% 7,53% 9,71% 9,25% 9,19% 13,65% 10,81% 9,45% 10,31% 8,83% 7,78% 9,50% 10,41%
X1 =((VK + BU + O) / A) * (U / (BU + O))   0,05 0,04 0,07 0,06 0,06 0,10 0,07 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06 0,07
EBIT / A (tvorba produkční síly)   0,01 0,13 0,17 0,11 0,12 0,20 0,21 0,10 0,18 0,18 0,11 0,10 0,10
rPOD  = ((X1 - EBIT/A)2/ X12)*0,1   4,85% 35,86% 20,50% 6,79% 8,99% 10,91% 37,17% 4,40% 29,79% 49,25% 17,21% 4,77% 2,50%
Doporučené minimální hodnoty rPOD z tabulky 0,00% 2,37% 2,49% 2,94% 2,28% 2,53% 2,44% 2,45% 2,34% 2,31% 2,35% 2,35% 2,35%
rPOD (riziková přirážka za podnikatelské riziko) 4,85% 2,37% 2,49% 2,94% 2,28% 2,53% 2,44% 2,45% 2,34% 2,31% 2,35% 2,35% 2,35%
VK (vlastní kapitál)   118 944 129 124 186 518 141 116 127 640 113 101 178 626 138 502 210 623 228 282 196 286 180 603 157 184
BU (bankovní úvěry)   31 384 31 008 40 354 30 021 21 177 17 329 23 740 29 370 34 447 43 143 35 847 32 518 24 850
O (dluhopisy)   11 500 11 500 14 950 11 500 9 200 8 050 15 500 15 500 20 150 23 250 23 250 20 150 15 500
UZ (úplatné zdroje VK + BU + O)   161 828 171 632 241 822 182 637 158 017 138 480 217 866 183 372 265 220 294 675 255 383 233 271 197 534
UZ (úplatné zdroje VK + BU + O) v miliardách 0,162 0,172 0,242 0,183 0,158 0,138 0,218 0,183 0,265 0,295 0,255 0,233 0,198
rLA (výpočet)   4,79% 4,76% 4,52% 4,72% 4,80% 4,87% 4,60% 4,72% 4,45% 4,35% 4,48% 4,55% 4,67%
rLA (riz. přirážka za velikost UZ podniku či likvidnost akcií) 4,79% 4,76% 4,52% 4,72% 4,80% 4,87% 4,60% 4,72% 4,45% 4,35% 4,48% 4,55% 4,67%
předpokládejme, že je rFINSTRU = 0, potom můžeme definovat, že WACC                          
WACC (= rF + rFINSTAB + rPOD + rLA)    15,79% 11,38% 11,75% 10,41% 9,42% 9,04% 7,62% 8,87% 7,91% 8,77% 10,19% 9,47% 9,62%
UM (úroková míra - maximálně 25%)   7,93% 7,53% 9,71% 9,25% 9,19% 13,65% 10,81% 9,45% 10,31% 8,83% 7,78% 9,50% 10,41%
CZ / Z (podíl čistého zisku na zisku <0%;100%>) 100,00% 68,56% 79,55% 42,74% 46,63% 77,73% 87,41% 37,15% 84,07% 85,57% 59,67% 55,63% 42,07%
rE = ((WACC * UZ/A) - (CZ/Z * UM * (UZ/A - VK/A))) / VK/A 18,63% 13,43% 12,95% 12,31% 10,64% 8,68% 7,22% 10,60% 7,72% 9,12% 11,86% 10,69% 10,96%
rFINSTRU = rE - WACC   2,84% 2,05% 1,20% 1,90% 1,22% -0,35% -0,40% 1,74% -0,19% 0,35% 1,67% 1,22% 1,34%
rFINSTRU (riziková přirážka za finanční strukturu) 2,84% 2,05% 1,20% 1,90% 1,22% 9,04% 7,62% 1,74% 7,91% 0,35% 1,67% 1,22% 1,34%
                             
re   (= rF + rFINSTAB + rPOD + rLA+ rFINSTRU) 18,63% 13,43% 12,95% 12,31% 10,64% 18,07% 15,24% 10,60% 15,83% 9,12% 11,86% 10,69% 10,96%
Bezriziková sazba (rf) je stanovena jako výnos 10letých státních dluhopisů Riziková přirážka za velikost podniku (rLA) je navázána na velikost úplatných zdrojů podniku (UZ)
tj. součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů.
Riziková přirážka za finanční stabilitu (rFINSTAB) charakterizuje vztahy životnosti aktiv a pasiv,
je navázána na likviditu L3.
Doporučení pro individuální aplikaci metodiky: Nejít s dolní hranicí pod 50 mil. Kč a s horní
hranicí nad 10 mld. Kč.
XL1 a XL2 jsou stanoveny individuálně pro každé odvětví. Dále je individuálně zohledňována 
finanční síla podniku a další skutečnosti (velikost aktiv, významná mateřská společnost atd.),  Ratingový model INFA v podobě použité na MPO je založen na několika zjednodušujících předpokladech:
kdy si podnik „může dovolit“ nižší likviditu.
1. Za cenu cizího kapitálu je dosazena skutečná nebo odhadovaná úroková míra.
Doporučení pro individuální aplikaci metodiky: Hodnota XL1 = 1,0 a hodnota XL2 = 2,5.  2. Je ztotožněna tržní hodnota cizího kapitálu s účetní hodnotou cizího úročeného kapitálu.
3. Je předpokládána nezávislost hodnoty váženého průměru nákladů na kapitál (WACC) na kapitálové
     struktuře. Změna kapitálové struktury pouze přerozděluje celkový náklad kapitálu mezi majitele a věřitele.
Riziková přirážka za podnikatelské riziko (rPOD), je navázána na ukazatel produkční síly (EBIT/Aktiva),  4. Ve vzorci WACC je za tvar (1- sazba daně z příjmů), charakterizující zdanění, použit podíl čistého zisku 
její dostatečnou velikost (tzn. splnění podmínky pro práci s cizím kapitálem)       na zisku ( CZ / Z ), tzn. je zohledněn skutečný vliv zdanění.
a předmět činnosti podniku. Podmínka zní: 5. Hodnota EBIT je provedena odhadem, kdy EBIT je ztotožněn s Provozním hospodářským výsledkem.
Tyto předpoklady jsou akceptovatelné, protože neznamenají zvýšení chyby odhadu rizika.
Za výše uvedených předpokladů je možno vzorec pro WACC upravit do tvaru:
Na hodnotu WACC se můžeme, za předpokladu, že podnik nemá cizí úročený kapitál, také podívat jako
na hodnotu rE s tím, že v tomto případě je riziková přirážka za kapitálovou strukturu (rFISTRU) nulová. Pak platí:
WACC = rf + rPOD + rFINSTAB + rLA [3]
Ze vzorce [2] si můžeme vyjádřit re:
Minimální hodnota rPOD v průmyslu se v období 2018 až 2019 pohybuje od 0,00 % po 3,66 %. 
I u této rizikové přirážky jsou individuální úpravy navázané na institucionální sektor, 
či jiné známé skutečnosti ovlivňující podnikatelské riziko.
Doporučení pro individuální aplikaci metodiky: za minimální hodnotu rPOD vzít průměrnou 
hodnotu rPOD co nejpodrobnější agregace odvětví (možno nalézt v Benchmarkingu INFA na webu MPO). Riziková přirážka za finanční strukturu (rFINSTRU) je rozdílem re a WACC. Platí:
rFINSTRU = re - WACC.
Je nutno omezit hodnotu rFINSTR:
Když re = WACC, pak rFINSTRU = 0%
Když z výpočtu vychází rFINSTRU > 10%, pak je nutno hodnotu rFINSTRU omezit na 10%.
Zdroje k benchmarkingu: Ministerstvo průmyslu a obchodu - dokumenty Finanční analýza podnikové sféry Doporučení pro individuální aplikaci metodiky: problémem může být extrémní hodnota úrokové míry, pak
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/ doporučujeme omezit úrokovou míru 0 <= UM <=25%. Obdobně mohou se objevit extrémní hodnoty daňového
zatížení. Doporučujeme 0 <= CZ / Z <=100%. Pokud by vypočtená hodnota re byla nižší než WACC,
pozn.: Na zkratku INFA mají Inka a Ivan Neumaierovi registrovanou ochrannou známku je nutné vzít re = WACC.
Doporučené minimální hodnoty rPOD zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/financni-analyza-podnikove-sfery-za-rok-xxx
1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2 3,00% 3,00% 2,03% 2,05% 2,06% 2,05% 2,07% 2,04% 3,00% 3,00%
5 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí  3 2,00% 6,76% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4,11% 2,04% 2,05% 2,00%
6 Těžba ropy a zemního plynu  4 3,00% 2,14% 2,13% 2,09% 3,00% 2,13% 0,00% 2,00% 2,00% 3,00%
7 Těžba a úprava rud 5 2,12% 2,12% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 3,00%
8 Ostatní těžba a dobývání 6 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
9 Podpůrné činnosti při těžbě 7 3,00% 3,00% 3,00% 0,00% 2,00% 2,00% 3,00%
B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ  8 2,09% 5,89% 2,13% 2,09% 2,19% 2,18% 3,99% 2,13% 2,19% 2,18%
10 Výroba potravinářských výrobků  9 2,69% 2,53% 2,38% 2,48% 5,21% 2,76% 2,73% 2,81% 3,00% 2,86%
11 Výroba nápojů 10 2,14% 2,12% 2,32% 2,28% 2,35% 4,40% 2,39% 2,37% 2,62% 2,32%
12 Výroba tabákových výrobků  11 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
13 Výroba textilií 12 5,01% 3,00% 3,12% 2,54% 2,65% 2,65% 2,65% 3,42% 2,38% 2,26%
14 Výroba oděvů 13 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
15 Výroba usní a souvisejících výrobků  14 3,00% 3,00% 3,00% 0,00% 3,00% 3,00% 3,00%
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě ná  15 6,93% 3,00% 10,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,57% 2,55% 2,74% 2,41%
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 16 2,82% 2,49% 3,58% 2,31% 2,27% 2,25% 2,32% 2,47% 2,47% 2,57%
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů  17 3,00% 3,00% 3,08% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 18 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 19 2,52% 2,35% 2,43% 2,80% 2,75% 2,39% 2,23% 2,27% 2,37% 2,44%
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků  20 2,51% 2,22% 2,27% 2,19% 2,20% 2,23% 3,13% 2,81% 2,42% 2,65%
22 Výroba pryžových a plastových výrobků  21 2,54% 2,56% 2,31% 2,46% 2,68% 2,49% 2,41% 2,49% 2,45% 2,48%
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků  22 2,51% 2,71% 2,74% 3,10% 2,68% 2,73% 2,73% 2,75% 2,78% 3,32%
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství  23 3,00% 2,15% 5,05% 3,15% 2,20% 2,31% 2,27% 2,26% 2,16% 3,00%
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 24 3,00% 3,06% 3,00% 3,31% 3,19% 3,01% 2,92% 2,92% 2,84% 2,85%
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 25 3,00% 3,00% 2,38% 2,92% 2,31% 2,90% 2,82% 2,16% 2,36% 2,11%
27 Výroba elektrických zařízení  26 2,82% 2,61% 2,88% 2,65% 2,70% 2,70% 2,73% 2,60% 2,59% 2,52%
28 Výroba strojů a zařízení j. n. 27 2,59% 2,56% 2,75% 2,63% 2,72% 2,73% 2,68% 2,69% 2,82% 2,63%
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 28 2,29% 2,34% 2,50% 2,24% 2,37% 2,30% 2,28% 2,22% 2,17% 2,18%
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 29 2,84% 2,29% 3,00% 2,39% 4,04% 2,58% 2,30% 2,45% 2,62% 2,50%
31 Výroba nábytku 30 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
32 Ostatní zpracovatelský průmysl  31 2,62% 2,51% 2,50% 2,46% 2,39% 2,61% 2,36% 2,39% 2,31% 2,27%
33 Opravy a instalace strojů a zařízení 32 2,34% 2,77% 3,53% 2,42% 2,55% 3,00% 2,58% 2,72% 3,00% 3,00%
C ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 33 2,59% 2,45% 2,67% 2,53% 2,64% 2,54% 2,47% 2,45% 2,42% 2,47%
D VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU  34 2,05% 2,02% 3,27% 2,03% 2,21% 2,11% 2,08% 2,05% 2,06% 2,06%
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody  35 3,00% 3,00% 3,00% 2,92% 2,19% 2,56% 2,06% 3,00%
37 Činnosti související s odpadními vodami  36 3,00% 3,00% 3,00% 0,00% 2,00% 2,00% 3,00%
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 37 3,00% 3,01% 3,00% 3,00% 2,26% 3,00% 3,00% 2,64%
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady  38 3,01% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 3,00%
E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 39 3,00% 3,00% 3,03% 3,00% 3,00% 2,95% 2,21% 2,73% 2,69% 2,85%
Průmysl (B+C+D+E) 40 2,37% 2,49% 2,94% 2,28% 2,53% 2,44% 2,45% 2,34% 2,31% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35%
41 Výstavba budov 41 3,00% 4,49% 2,44% 4,42% 2,46% 3,00% 2,47% 2,22% 2,65% 2,48%
42 Inženýrské stavitelství 42 2,51% 2,31% 2,47% 2,47% 2,46% 2,46% 2,59% 2,54% 2,57% 2,66%
43 Specializované stavební činnosti  43 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
F STAVEBNICTVÍ  44 2,61% 2,64% 2,48% 2,91% 2,49% 2,55% 2,55% 2,37% 2,61% 2,59%
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45 4,11% 3,00% 3,20% 3,20% 3,19% 3,00% 3,00% 3,66%
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 46 3,06% 2,66% 2,50% 2,63% 2,55% 2,50% 2,83% 2,55%
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel 47 2,73% 2,44% 2,69% 2,58% 2,65% 2,86% 2,69% 2,72%
G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 48 3,02% 2,80% 2,73% 2,62% 2,63% 2,65% 2,63% 2,67% 2,78% 2,70%
49 Pozemní a potrubní doprava 49 2,04% 2,08% 2,49% 2,96% 2,40% 2,19% 2,08% 2,19%
50 Vodní doprava 50 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
51 Letecká doprava 51 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 52 2,11% 2,21% 2,11% 2,38% 2,23% 2,34% 2,51% 2,11%
53 Poštovní a kurýrní činnosti 53 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ  54 2,12% 2,08% 2,13% 2,15% 2,22% 2,56% 2,33% 2,29% 2,27% 2,14%
55 Ubytování  55 3,00% 3,00% 3,00% 4,54% 3,20% 3,00% 3,00%
56 Stravování a pohostinství  56 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
I UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 57 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,39% 3,11% 3,00% 3,00% 3,00%
58 Vydavatelské činnosti 58 3,00% 3,00% 3,00% 4,24% 2,58% 2,42% 2,23% 3,46%
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a 59 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
60 Tvorba programů a vysílání 60 3,00% 3,00% 3,00% 2,49% 2,49% 2,11% 2,31% 2,33%
61 Telekomunikační činnosti 61 2,01% 2,00% 2,00% 2,00% 2,02% 2,01% 2,04% 2,00%
62 Činnosti v oblasti informačních technologií  62 2,53% 3,00% 2,53% 3,13% 3,34% 2,56% 3,00% 3,00%
63 Informační činnosti 63 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,37%
J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 64 2,10% 2,30% 2,13% 2,13% 2,29% 2,36% 2,25% 2,15% 2,19% 2,32%
L ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 65 2,57% 2,98% 3,16% 3,48% 2,75% 2,51% 2,57% 2,68% 2,42% 2,51%
M PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI  66 2,61% 2,59% 3,98% 7,89% 7,81% 3,27% 2,46% 2,39% 2,29% 2,57%
N ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 67 2,69% 3,00% 2,95% 2,22% 2,52% 2,46% 2,70% 2,40% 2,56% 2,58%
Vybrané služby (G až N bez K)  68 2,35% 2,42% 2,48% 2,74% 2,77% 2,59% 2,52% 2,46% 2,51% 2,47%
Ostatní služby (P až S)  69 4,17% 3,09% 6,39% 2,84% 2,87% 3,00% 2,84% 2,90% 2,93% 2,86%
Nefinanční podniky (bez K) 70 2,39% 2,48% 2,80% 2,38% 2,55% 2,46% 2,45% 2,36% 2,37% 2,40%