Scorecard korporátních dluhopisů 2.0     GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Změna listu
Ministerstvo financí ČR publikuje k veřejné konzultaci návrh Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0.Účelem je poskytnout retailovým investorům, kteří nejsou příliš zkušení v podobné formě investování,
jednoduchý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2020/verejna-konzultace--scorecard-korporatni-37189
Zadání Scorecard   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kvalitativní část                            
Prospekt schválený orgánem dohledu emitenta   
Ano
      Prospekt schválený ČNB lze snadno dohledat v registru prospektů ESMA               
Doba fungování společnosti v letech   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vlastník společnosti   
 
        Vlastníci (tj. společníci) firmy a jejich renomé               
Distributor a aranžér emise  
Zavedené finanční instituce pod dohledem ČNB by měly být preferovány              
Zajištění emise   
Ano
    Zajištění emise např. nemovitostí, stroji apod., akcie nejsou vždy vhodnou formu zajištění.              
Kovenanty   Ano
 
Kovenanty jsou závazky společnosti chovat se určitým způsobem. Může jím být např. nepřekračovat stanovenou míru zadlužení apod.                      
Analytická část                            
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty  
Ano
    Uveřejňování finančních výkazů společnosti v Obchodním rejstříku (min. poslední 2 roky).               
Výkaz cash flow  
Ano
    Uveřejňování finančních výkazů společnosti v Obchodním rejstříku (min. poslední 2 roky).               
Výroční zpráva  
Ano
    Uveřejňování finančních výkazů společnosti v Obchodním rejstříku (min. poslední 2 roky).                 
Velikost společnosti podle tržeb   465188 508320 592700 459928 382853 359925 470352 477504 611617 714740 724506 631538 474724
EBITDA / Tržby (EBITDA marže)   1% 7% 11% 6% 6% 9% 15% 7% 14% 14% 9% 8% 7%
Dluh neboli cizí zdroje / EBITDA   36,83 4,10 2,32 4,46 4,48 2,35 2,12 4,41 2,36 2,41 3,71 3,79 4,15
EBIT / úroky (Ukazatel úrokového krytí) -3,18 7,23 8,15 4,14 4,59 6,57 12,85 3,30 10,80 12,16 7,31 4,87 3,78
Výpočet Scorecard   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kvalitativní část                            
Prospekt schválený orgánem dohledu emitenta    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doba fungování společnosti    0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Vlastník společnosti    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distributor a aranžér emise   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zajištění emise    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kovenanty   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytická část                            
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výkaz cash flow   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výroční zpráva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velikost společnosti podle tržeb (v mil. Kč) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EBITDA / Tržby (EBITDA marže)   0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5
Dluh / EBITDA   0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0
EBIT / úroky (Ukazatel úrokového krytí) 0 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1
Číselné vyhodnocení Scorecard   1,5 4,0 5,0 3,0 3,5 5,0 5,5 3,5 5,5 6,0 5,0 4,0 4,0
Vyhodnocení Scorecard   E D D E E D D E D D D D D
     
     
     
Vyhodnocení Scorecard
A (19 - 15,5 bodů) Poměrně konzervativní investice s nízkým rizikem, ovšem za cenu nižšího výnosu. Existuje zde vysoká pravděpodobnost výplat výnosů a splacení nominální hodnoty dluhopisu.
B (15 - 11,5 bodů) Stále relativně konzervativní investice s lehkou náchylností na nepříznivé podmínky. Existuje zde stále poměrně vysoká pravděpodobnost výplat výnosů a splacení nominální hodnoty dluhopisu.
C (11 - 7,5 bodů) Středně konzervativní investice spojená se středně vysokým rizikem. Společnost pravděpodobně bude schopná dostát svým závazkům, splácet výnosy a následně nominální hodnotu dluhopisu.
D (7 - 4 bodů) Spekulativní investice spojená s vyšším rizikem. Společnost v budoucnu může čelit nepříznivým vlivům a neschopnosti dostát svým závazkům. V případě investice by měl nvestor společnost velmi dobře znát.
E (3,5 - 0 bodů) Velmi spekulativní investice s vysokým rizikem. Očekává se zhoršení podmínek nebo bankrot dlužníka a jeho neschopnost splatit své závazky. Takovou investici by měl zvažovat jen velmi zkušený a dynamický investor.
Účelem dokumentu „Scorecard korporátních dluhopisů“ je poskytnout investorům, kteří nejsou zkušení v podobné formě investování, jednoduchý a rychlý
nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Jde o počáteční posouzení emise a emitenta, které nemá nahradit samotný rating renomovaných firem.
Při důkladnějším a komplexním prověřování emitenta a emise hraje roli mnohem více faktorů. Pro účely tohoto dokumentu je řada faktorů zjednodušených pro lepší pochopení. 
Účelem dokumentu je poskytnout retailovým investorům, kteří nejsou příliš zkušení v podobné formě investování, jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů.
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2020/verejna-konzultace--scorecard-korporatni-37189
Autoři: Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., Vedoucí oddělení 3501 - Kapitálový trh, Marek Šubrt, Corporate Finance Expert, Oddělení 3501- Kapitálový trh
Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, www.mfcr.cz
Odkazy na veřejné zdroje informací o firmách
Obchodní rejstřík https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?
ARES (MF ČR) https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Živnostenský rejstřík http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND
RES (ČSÚ) https://apl.czso.cz/irsw/dotaz.jsp
Insolvenční rejstřík https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
Evidence úpadců https://upadci.justice.cz/p_i8.php
Nespolehliví plátci https://adisspr.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?
Registr prospektů ČNB https://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.START_INPUT_OAM
Seznamy České národní banky https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2
Stát Velké instituce pod dohledem ČNB* (např. banky) NEPRAVDA NEPRAVDA 3
Známá instituce/management nebo fyzická osoba Další instituce pod dohledem ČNB (např. nebankovní OCP*) NEPRAVDA NEPRAVDA 3
Ostatní Instituce a osoby, které nejsou pod dohledem ČNB NEPRAVDA NEPRAVDA
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1,5 4,0 5,0 3,0 3,5 5,0 5,5 3,5 5,5 6,0 5,0 4,0 4,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0