Firemní Investiční riziko počítané metodikou AGR GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Změna listu
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A - ukazatel provozní marže   0,04 0,10 0,13 0,10 0,10 0,14 0,18 0,10 0,16 0,16 0,10 0,10 0,10
B - ukazatel běžného ROE   -0,09 0,18 0,23 0,11 0,10 0,20 0,30 0,10 0,29 0,31 0,17 0,14 0,10
C - ukazatel krytí odpisů   1,26 3,54 3,73 3,26 3,44 4,47 5,32 2,69 3,92 3,97 2,64 2,43 2,75
D - ukazatel krátkodobé likvidity 0,35 0,38 0,37 0,37 0,39 0,44 0,92 0,35 0,70 0,70 0,37 0,35 0,47
E - ukazatel vlastního financování 0,43 0,45 0,55 0,52 0,53 0,58 0,54 0,50 0,50 0,48 0,46 0,48 0,53
F - ukazatel provozní rentability aktiv 0,07 0,18 0,23 0,16 0,17 0,26 0,26 0,17 0,24 0,24 0,17 0,17 0,16
G - ukazatel využití aktiv   1,68 1,77 1,76 1,69 1,60 1,85 1,43 1,73 1,47 1,52 1,70 1,68 1,60
Index investičního rizika (IIR)    3,74 6,60 7,01 6,21 6,34 7,94 8,96 5,63 7,29 7,38 5,62 5,35 5,72
Stupeň investičního rizika   B A AA A A AA AAA BBB AA AA BBB BBB BBB
Firemní Investiční riziko (očištěné o extrémní hodnoty) Každý ukazatel dostal dolní a horní mez, zabraňující extrémním hodnotám, které by znehodnotily výsledek.
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dolní mez horní mez
A - ukazatel provozní marže   0,04 0,10 0,13 0,10 0,10 0,14 0,18 0,10 0,16 0,16 0,10 0,10 0,10 -0,50 2,00
B - ukazatel běžného ROE   -0,09 0,18 0,23 0,11 0,10 0,20 0,30 0,10 0,29 0,31 0,17 0,14 0,10 -0,50 2,00
C - ukazatel krytí odpisů   1,26 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00
D - ukazatel krátkodobé likvidity 0,35 0,38 0,37 0,37 0,39 0,44 0,92 0,35 0,70 0,70 0,37 0,35 0,47 0,00 1,00
E - ukazatel vlastního financování 0,43 0,45 0,55 0,52 0,53 0,58 0,54 0,50 0,50 0,48 0,46 0,48 0,53 0,00 1,50
F - ukazatel provozní rentability aktiv 0,07 0,18 0,23 0,16 0,17 0,26 0,26 0,17 0,24 0,24 0,17 0,17 0,16 -0,30 1,00
G - ukazatel využití aktiv   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50
Index investičního rizika (IIR)   2,56 3,79 4,02 3,76 3,80 4,12 4,71 3,71 4,40 4,39 3,78 3,74 3,87
Stupeň investičního rizika   CCC B BB B B BB BB B BB BB B B B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13
     
     
     
Výsledná kvalifikace investičního rizika firmy
8,5 ≤ IIR AAA   Optimálně hospodařící subjekt blížící se "ideálnímu podniku"      
7 ≤ IIR < 8,5 AA   Velmi dobře hospodařící subjekt se silným finančním zdravím    
5,75 ≤ IIR < 7 A  Stabilní a zdravý subjekt s minimálními rezervami v rentabilitě či likviditě  
4,75 ≤ IIR < 5,75 BBB  Stabilní průměrně hospodařící subjekt          
4 ≤ IIR < 4,75 BB  Průměrně hospodařící subjekt, jehož finanční zdraví má poměrně jasné rezervy  
3,25 ≤ IIR < 4 B  Subjekt s jasnými rezervami a problémy, které je třeba velmi dobře sledovat  
2,5 ≤ IIR < 3,25 CCC  Podprůměrně hospodařící subjekt, jehož rentabilita i likvidita si vyžadují ozdravení
1,5 ≤ IIR < 2,5 CC  Představitel nezdravě hospodařícího subjektu s krátkodobými i dlouhodobými problémy
IIR < 1,5 C  Subjekt na pokraji bankrotu se značnými riziky a častými krizemi    
Tento list obsahuje orientační pohled investorů z kapitálového trhu na rizikový profil testovaného podniku. Je postaven na metodice výpočtu AGR - Aspekt Global Rating.
Výsledkem tohoto scoringového modelu je "Index investičního rizika (IIR)", který s pomocí 9 stupňů připojené stupnice (AAA-C) vyjadřuje orientační stupeň investičního rizika dané firmy.
Jedná se o pohled, podpořený daty firmy, jak hodnotit riziko investic do kapitálu testovaného podniku případným investorem na kapitálovém trhu.
Pohled ocení i případní další zájemci o vložení svých prostředků do testovaného podniku (crowfunding, peer-to-peer, atd.)
Jednotlivé ukazatele Indexu investičního rizika   (jednotlivé ukazatele jsou zobrazeny bez očištění o extrémní hodnoty)
A - ukazatel provozní marže B - ukazatel běžného ROE
(Provozní VH + Úpravy hodnot DM-trvalé (odpisy)) / Tržby VH za účetní období / Vlastní kapitál
Sděluje rentabilitu provozních aktiv podniku. Výsledkem je podíl hrubého provozního HV a tržeb. Rentabilita vlastního kapitálu nám říká, jak výnosný je kapitál, který patří vlastníkům podniku.
meze <-0,50;2,00> meze <-0,50;2,00>
C - ukazatel krytí odpisů D - ukazatel krátkodobé likvidity
(Provozní VH + Úpravy hodnot DM-trvalé (odpisy)) / Úpravy hodnot DM-trvalé (odpisy) (Dlouh. finanční majetek + Aktiva celkem + (Krátk. pohledávky * 0,7)) / Krátk. závazky
Ukazatel předkládá, jak podnik umí vydělat peníze na náklady, které jsou sloučené s investicemi.  Pohotová likvidita hodnotí finanční stabilitu z krátkodobého hlediska.
Aby byl podnik v dlouhodobém měřítku úspěšný, musí splnit tuhle podmínku.
meze <0,00;2,00> meze <0,00;1,00>
E - ukazatel vlastního financová F - ukazatel provozní rentability aktiv
Vlastní kapitál / Pasiva celkem (Provozní VH + Úpravy hodnot DM-trvalé (odpisy)) / Aktiva celkem
Ukazatel říká, jak je podnik vybaven vlastním kapitálem. Ukazatel hodnotí finanční stabilitu  Provozní rentabilita aktiv znamená výnosnost provozních aktiv. Znázorňuje, kolik peněz 
z dlouhodobého hlediska. Vlastní kapitál je levnější financovat ze zdrojů cizích, než vlastních. umí vydělat aktiva, která jsou v podniku, z hlavní činnosti daného podniku.
meze <0,00;1,50> meze <-0,30;1,00>
G - ukazatel využití aktiv
(Tržby z prodeje výrobků a služeb + Tržby za prodej zboží) / Aktiva celkem
Ukazatelem můžeme zjistit, kolikrát se aktiva obrátí v tržbách podniku za rok.
meze <0,00;0,50>
5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25