Kvantifikované příznaky možné krize firmy   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Přehled
  řádek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
To, že jeden nebo několik ukazatelů se vyvíjí špatným směrem, ještě neznamená problém, může to být i krátkodobý záměr firmy. Např. zvyšující se podíl cizích zdrojů může vykazovat zvýšení půjček 
na podporu rozvoje firmy např. nákupem investic, který se projeví později v tržbách. Ale většina ukazatelů jdoucí špatným směrem je důvod k zamyšlení nad kondicí firmy. Např. klesající tržby +
 + klesající produktivita práce + narůstající financování krátkodobými cizími zdroji (na úhradu závazků) evokuje problémy ve firmě.
Provozní výsledek hospodaření    
Provozní výsledek hospodaření (+/-)   3 896 17 388 57 077 30 812 28 296 18 642 78 930 28 818 84 524 93 728 45 954 37 463 30 832 5
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 10000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: firma dlouhodobě negeneruje zisk
29,06% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Na základě právních norem ČR je cílem podniku maximalizace zisku. Zisk je cílové kritérium, 
které respektuje především zájmy vlastníků. Účelem podnikání firmy je vytvářet zisk pro majitele.
Pokud firma zisk negeneruje nebo ten klesá, jedná se o špatný trend. Zisk by měl být v čase
minimálně obdobný nebo rostoucí, výkyvy k nule nebo ztrátě např. jednorázovým nákupem investic 
k rozvoji podnikání nemusí nutně znamenat problém.
Tržby    
Celkové tržby   465 188 488 320 592 700 459 928 382 853 339 925 480 352 477 504 621 617 724 740 724 506 631 538 474 724 6
Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 421 696 432 440 522 381 403 044 334 956 300 185 422 580 410 540 545 292 624 804 639 180 558 385 412 752
Tržby za prodej zboží 2 43 492 55 880 70 319 56 884 47 897 39 740 57 772 66 964 76 325 99 936 85 326 73 153 61 972
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 100000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: klesají tržby
14,89% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Klesající objem tržeb téměř vždy naznačuje problém.
Firma méně prodává své výrobky, služby nebo zboží
Roční pokles lze odůvodnit např. dočasně nějakým výpadkem výroby.
Ale dlouhodobý pokles tržeb je znakem upadání firmy.
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)   -2,03% 15,38% 34,55% 24,93% 28,21% 20,54% 49,79% 24,02% 42,33% 43,44% 23,92% 21,93% 21,29% 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: klesá rentabilita kapitálu
1,19% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Ukazatel měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál vlastníků, tzn. že měří, kolik čistého zisku
připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem. Majitelé tak vyvíjejí tlak na vedení 
podniku, aby maximalizovalo zisk před zdaněním a co nejefektivněji využívalo zdroje kapitálu.
Rentabilita by měla být vždy vyšší než možný výnos stejné rizikové investice nebo například 
průměrný roční výnos pětiletých státních dluhopisů do doby splatnosti.
Vlastní a cizí kapitál    
Vlastní kapitál   72 456 88 904 146 269 100 924 87 464 72 947 148 430 98 310 180 389 197 952 156 004 140 338 116 976 6
Cizí zdroje   194 692 195 384 189 996 171 681 149 264 119 459 179 348 177 102 233 448 269 403 269 043 231 218 178 842 6
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 100000
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 100000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: klesá objem vlastního kapitálu
5,85% rychlost změny regresní přímky
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod narůstá objem cizích zdrojů
5,05% (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Pokud klesá vlastní kapitál a narůstají cizí zdroje znamená to, že si firma více a více peněz půjčuje. K těmto ukazatelům je třeba ale přistupovat obezřetně, půjčovat si cizí peníze není špatné, pokud jich
máme dosud půjčeno málo a nové použijeme na investice a rozvoj firmy. Nikoliv pouze na splácení závazků. Ve výsledku tento ukazatel není příliš vypovídající. Důležitější je důvod těchto trendů.
Produktivita práce     
Počet zaměstnanců   107 92 121 85 64 57 79 82 109 120 117 105 79
Produktivita práce z výkonů   3 969 4 726 4 364 4 779 5 280 5 301 5 386 5 040 5 032 5 248 5 501 5 356 5 266 4
Produktivita práce z tržeb   4 360 5 327 4 912 5 425 6 000 5 981 6 100 5 836 5 715 6 056 6 211 6 034 6 022 4
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 1000
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 1000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: klesá produktivita práce
8,86% rychlost změny regresní přímky
10,92% (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Produktivita práce je hodnota množství zboží a služeb, které pracovník produkuje v daném čase. Produktivita práce se zvyšuje v důsledku dokonalejších technologií, vyšší pracovní zručností 
a prohlubováním kapitálu (čili růstem vybavenosti práce kapitálem). Pokud klesá produktivita práce ve firmě, tedy stejný počet zaměstnanců méně vyrábí, značí to téměř vždy pro firmu problém.
Podíl krátkodobých cizích zdrojů  
Závazky 107 189 712 190 096 183 522 166 573 144 804 115 173 173 276 171 998 227 650 261 321 259 797 225 218 172 494
Dlouhodobé závazky 108 115 356 120 156 92 739 95 976 87 270 68 274 100 068 96 606 127 312 149 427 150 321 127 132 97 838
Krátkodobé závazky 123 74 356 69 940 90 783 70 597 57 534 46 899 73 208 75 392 100 338 111 894 109 476 98 086 74 656
Podíl krátk. cizích zdrojů na celkovém objemu   39% 37% 49% 42% 40% 41% 42% 44% 44% 43% 42% 44% 43% 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: zvyšuje se podíl krátkodobých cizích zdrojů na celkovém objemu cizích zdrojů
0,23% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Krátkodobá aktiva by měla být kryta krátkodobými pasivy. To samé u dlouhodobých.
Krátkodobé zdroje jsou totiž poměrně drahé a jsou dostupné po omezenou dobu.
Pokud pravidlo porušíme, pak se dostáváme do stavu, kdy dlouhodobé investice musíme
financovat z krátkodobých zdrojů. Tedy pokud se zvyšuje podíl krátkodobých zdrojů, 
kterými splácíme dlouhodobá aktiva, značí to problém.
Zásoby rozpracované výroby    
Nedokončená výroba a polotovary   4 680 3 620 6 224 3 592 3 289 3 035 6 256 4 740 4 732 8 778 6 504 8 132 4 740 4
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 1000
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: firmě rostou zásoby rozpracované výroby
24,28% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Nedokončenou výrobou rozumíme ještě nehotové výrobky, které prošly určitými výrobními stupni,
firma již nějakým způsobem zpracovala materiál, ale ještě se nejedná o hotové výrobky.
K tomuto ukazateli přistupovat obezřetně, její nárůst může znamenat kladný trend, kdy firma
navyšuje své výrobní kapacity a má pro své výrobky stále větší odbytiště. Trend je špatný, pokud
se stává z důvodu nedostatečnosti výrobních kapacit nebo výroby na sklad bez výhledu odbytu…
Finanční náklady    
Celkové finanční náklady   3 712 3 500 5 752 4 152 3 048 3 690 4 580 4 460 5 945 6 166 5 068 5 420 4 524 4
Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nákladové úroky a podobné náklady 43 3 400 3 200 5 368 3 840 2 792 3 464 4 240 4 240 5 628 5 860 4 600 5 004 4 200
Ostatní finanční náklady 47 312 300 384 312 256 226 340 220 317 306 468 416 324
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 1000
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: firmě rostou finanční náklady, většinou náklady na splátky závazků
13,37% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Finanční náklady zahrnují náklady související s finančními operacemi např. úhrada úroku, 
náklady peněžního styku, kurzové ztráty, … Pokud roste trend finančních nákladů,
většinou to znamená, že splácíme více úroků z půjček, ať už díky většímu objemu
půjčených cizích zdrojů nebo roustoucím úrokům z půjček. To může znamenat, ale také
nemusí, problém pro firmu. Změnu trendu ukazatele je třeba zkoumat z hlediska jeho důvodu.
Porovnání EBIT s nákladovými úroky  
EBIT   9 172 23 148 63 744 35 912 32 822 22 744 84 470 33 978 90 780 101 280 53 614 44 385 35 856
Nákladové úroky a podobné náklady   3 400 3 200 5 368 3 840 2 792 3 464 4 240 4 240 5 628 5 860 4 600 5 004 4 200
B = EBIT / nákladové úroky   2,7 7,2 9,0 9,0 9,0 6,6 9,0 8,0 9,0 9,0 9,0 8,9 8,5 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: zisk firmy nezaplatí ani nákladové úroky
24,54% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
V tomto ukazateli je nejdůležitější hodnota = 1. Pokud ukazatel klesá pod tuto hodnotu,
jde o firmu, která si nevydělá ani na úrokovou službu svého dluhu. Není schopna dluhy 
splatit, a už vůbec ne smysluplně investovat do svého rozvoje. Jedná se o tzv. Zombie
firmu, jenž není schopna dlouhodobě vytvářet žádný zisk a aby nadále mohla fungovat, 
tak potřebuje dotace, vnější finanční pomoc či vnější záchranu před bankrotem. 
Poměr tržeb na celk. aktivech (Obrat stálých aktiv)
AKTIVA CELKEM   270 548 287 688 336 265 272 605 239 355 194 483 327 778 275 616 417 227 470 895 425 047 375 981 295 818
Celkové tržby   465 188 488 320 592 700 459 928 382 853 339 925 480 352 477 504 621 617 724 740 724 506 631 538 474 724
Poměr tržeb na celkových aktivech   172% 170% 176% 169% 160% 175% 147% 173% 149% 154% 170% 168% 160% 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: firmě klesá poměr tržeb na celkových aktivech
-0,93% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Je ukazatelem efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, ... a ostatního DHM. 
Pokles signalizuje její nízké využití a je upozorněním pro výrobu, aby zvýšila využití
svých výrobních kapacit. Je také upozorněním pro majitele, aby omezili firemní investice.
Pokud hodnota ukazatele klesá, je vhodné zvyšovat tržby nebo odprodávat aktiva.
Pokrytí stálých aktiv krátkodobými zdroji
Stálá aktiva   134 473 127 327 152 769 127 383 117 073 98 361 135 872 133 233 191 054 214 273 221 245 190 303 145 935
Krátkodobé závazky   74 356 69 940 90 783 70 597 57 534 46 899 73 208 75 392 100 338 111 894 109 476 98 086 74 656
Pokrytí stálých aktiv krátkodobými zdroji   181% 182% 168% 180% 203% 210% 186% 177% 190% 191% 202% 194% 195% 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: roste pokrytí stálých (dlouhodobých) aktiv krátkodobými zdroji
1,41% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Pravidlo financování říká, že struktura aktiva a pasiv by měla být časově sladěná. 
Krátkodobá aktiva by měla být kryta krátkodobými pasivy. To samé u dlouhodobých.
Krátkodobé zdroje jsou totiž poměrně drahé a jsou dostupné po omezenou dobu.
Pokud pravidlo porušíme, pak se dostáváme do stavu, kdy dlouhodobé investice musíme
financovat z krátkodobých zdrojů tj. snažíme se zachránit firmu tím, že investujeme
dostupné prostředky s tím, že doufáme, že krátkodobé úvěry splatíme ze stávajícího 
provozu, do kterého se dlouhodobé investice nemusí třeba ani promítnout.
Závazky po lhůtě splatnosti    
Závazky po lhůtě splatnosti   3 458 5 485 5 698 1 252 1 284 1 584 2 214 3 521 3 841 3 120 1 526 1 254 1 154 4
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 1000
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: firmě rostou závazky po lhůtě splatnosti
-21,44% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
V případě poklesu dochází k časovému nesouladu mezi tvorbou zdrojů a jejich spotřebou.
Firma není schopná hradit své běžné potřeby včas, protože nemá dostatek hotovosti
ve správném okamžiku. Rostoucím trendem tohoto ukazatele narůstají problémy
firmy s krátkodobými aktivy, peněžními prostředky a splácením svých závazků.
Cash flow z provozní činnosti    
Cash flow z provozní činnosti   20 549 1 817 72 536 54 869 47 812 38 371 24 858 85 682 54 008 97 106 120 914 61 234 44 156 6
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 100000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend nebo dokonce záporné hodnoty
důvod: firma je ve své provozní činnosti ztrátová
4,50% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Záporné provozní cash flow signalizuje nevytváření dostatečných zdrojů k pokrytí investičních výdajů.
Záporná hodnota znamená, že firma je z provozní činnosti ztrátová. Pokud je provozní CF záporné
a výsledek hospodaření je kladný, tak to znamená, že VH je dotovaný zpravidla prodejem majetku,
mimořádnými výnosy, nepeněžními účetními operacemi - rozpuštěním rezerv, opravných položek... 
EBITDA    
EBITDA (Earnings Before Inter., Taxes, Depr. and Amorti.) 24 200 37 880 84 674 49 516 44 396 33 879 100 442 51 062 116 286 129 462 81 712 70 515 53 460 6
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 100000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend nebo záporné hodnoty
důvod: firma dlouhodobě negeneruje zisk
4,00% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Zisk je cílové kritérium, které respektuje především zájmy vlastníků. Účelem podnikání firmy je
vytvářet zisk pro majitele. Pokud firma zisk negeneruje nebo ten klesá, jedná se o špatný trend.
Zisk by měl být v čase minimálně obdobný nebo rostoucí, výkyvy k nule nebo ztrátě např.
jednorázovým nákupem investic k rozvoji podnikání nemusí nutně znamenat problém.
Celková zadluženost    
Celková zadluženost   72% 68% 57% 63% 62% 61% 55% 64% 56% 57% 63% 61% 60% 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: firma si více a více peněz půjčuje
-0,56% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Rostoucí zadluženost - může, ale nemusí znamenat finanční nestabilitu. Firma si více a více peněz.
půjčuje. K ukazateli je třeba přistupovat obezřetně, půjčovat si cizí peníze není špatné, pokud jich
máme dosud půjčeno málo a nové použijeme na investice a rozvoj firmy. Nikoliv pouze na splácení
závazků. Ve výsledku tento ukazatel není příliš vypovídající. Důležitější je důvod vývoje trendu.