Kvantifikované příznaky možné krize firmy   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
  řádek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
To, že jeden nebo několik ukazatelů se vyvíjí špatným směrem, ještě neznamená problém, může to být i krátkodobý záměr firmy. Např. zvyšující se podíl cizích zdrojů může vykazovat zvýšení půjček 
na podporu rozvoje firmy např. nákupem investic, který se projeví později v tržbách. Ale většina ukazatelů jdoucí špatným směrem je důvod k zamyšlení nad kondicí firmy. Např. klesající tržby +
 + klesající produktivita práce + narůstající financování krátkodobými cizími zdroji (na úhradu závazků) evokuje problémy ve firmě.
Provozní výsledek hospodaření    
Provozní výsledek hospodaření (+/-)   3 896 37 388 57 077 30 812 28 296 38 642 68 930 28 818 74 524 83 728 45 954 37 463 30 832 5
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 10000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: firma dlouhodobě negeneruje zisk
19,72% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Na základě právních norem ČR je cílem podniku maximalizace zisku. Zisk je cílové kritérium, 
které respektuje především zájmy vlastníků. Účelem podnikání firmy je vytvářet zisk pro majitele.
Pokud firma zisk negeneruje nebo ten klesá, jedná se o špatný trend. Zisk by měl být v čase
minimálně obdobný nebo rostoucí, výkyvy k nule nebo ztrátě např. jednorázovým nákupem investic 
k rozvoji podnikání nemusí nutně znamenat problém.
Tržby    
Celkové tržby   465 188 508 320 592 700 459 928 382 853 359 925 470 352 477 504 611 617 714 740 724 506 631 538 474 724 6
Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 421 696 452 440 522 381 403 044 334 956 320 185 412 580 410 540 535 292 614 804 639 180 558 385 412 752
Tržby za prodej zboží 2 43 492 55 880 70 319 56 884 47 897 39 740 57 772 66 964 76 325 99 936 85 326 73 153 61 972
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 100000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: klesají tržby
13,96% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Klesající objem tržeb téměř vždy naznačuje problém.
Firma méně prodává své výrobky, služby nebo zboží
Roční pokles lze odůvodnit např. dočasně nějakým výpadkem výroby.
Ale dlouhodobý pokles tržeb je znakem upadání firmy.
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)   -9,10% 17,93% 23,45% 11,28% 10,05% 20,11% 30,49% 10,09% 28,86% 31,22% 17,13% 13,50% 10,09% 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: klesá rentabilita kapitálu
0,85% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Ukazatel měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál vlastníků, tzn. že měří, kolik čistého zisku
připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem. Majitelé tak vyvíjejí tlak na vedení 
podniku, aby maximalizovalo zisk před zdaněním a co nejefektivněji využívalo zdroje kapitálu.
Rentabilita by měla být vždy vyšší než možný výnos stejné rizikové investice nebo například 
průměrný roční výnos pětiletých státních dluhopisů do doby splatnosti.
Vlastní a cizí kapitál    
Vlastní kapitál   118 944 129 124 186 518 141 116 127 640 113 101 178 626 138 502 210 623 228 282 196 286 180 603 157 184 6
Cizí zdroje   154 692 155 384 149 996 131 681 109 264 79 459 149 348 137 102 203 448 239 403 229 043 191 218 138 842 6
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 100000
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 100000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: klesá objem vlastního kapitálu
5,38% rychlost změny regresní přímky
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod narůstá objem cizích zdrojů
5,33% (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Pokud klesá vlastní kapitál a narůstají cizí zdroje znamená to, že si firma více a více peněz půjčuje. K těmto ukazatelům je třeba ale přistupovat obezřetně, půjčovat si cizí peníze není špatné, pokud jich
máme dosud půjčeno málo a nové použijeme na investice a rozvoj firmy. Nikoliv pouze na splácení závazků. Ve výsledku tento ukazatel není příliš vypovídající. Důležitější je důvod těchto trendů.
Produktivita práce     
Počet zaměstnanců   107 92 121 85 64 57 79 82 109 120 117 105 79
Produktivita práce z výkonů   3 502 4 400 3 951 4 191 4 499 4 775 4 626 4 430 4 481 4 748 5 073 4 880 4 633 4
Produktivita práce z tržeb   4 348 5 525 4 898 5 411 5 982 6 314 5 954 5 823 5 611 5 956 6 192 6 015 6 009 4
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 1000
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 1000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: klesá produktivita práce
8,23% rychlost změny regresní přímky
9,89% (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Produktivita práce je hodnota množství zboží a služeb, které pracovník produkuje v daném čase. Produktivita práce se zvyšuje v důsledku dokonalejších technologií, vyšší pracovní zručností 
a prohlubováním kapitálu (čili růstem vybavenosti práce kapitálem). Pokud klesá produktivita práce ve firmě, tedy stejný počet zaměstnanců méně vyrábí, značí to téměř vždy pro firmu problém.
Podíl krátkodobých cizích zdrojů  
Závazky 107 149 712 150 096 143 522 126 573 104 804 75 173 143 276 131 998 197 650 231 321 219 797 185 218 132 494
Dlouhodobé závazky 108 85 356 90 156 62 739 65 976 57 270 38 274 80 068 66 606 107 312 129 427 120 321 97 132 67 838
Krátkodobé závazky 123 64 356 59 940 80 783 60 597 47 534 36 899 63 208 65 392 90 338 101 894 99 476 88 086 64 656
Podíl krátk. cizích zdrojů na celkovém objemu   43% 40% 56% 48% 45% 49% 44% 50% 46% 44% 45% 48% 49% 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: zvyšuje se podíl krátkodobých cizích zdrojů na celkovém objemu cizích zdrojů
0,10% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Krátkodobá aktiva by měla být kryta krátkodobými pasivy. To samé u dlouhodobých.
Krátkodobé zdroje jsou totiž poměrně drahé a jsou dostupné po omezenou dobu.
Pokud pravidlo porušíme, pak se dostáváme do stavu, kdy dlouhodobé investice musíme
financovat z krátkodobých zdrojů. Tedy pokud se zvyšuje podíl krátkodobých zdrojů, 
kterými splácíme dlouhodobá aktiva, značí to problém.
Zásoby rozpracované výroby    
Nedokončená výroba a polotovary   4 680 3 620 6 224 3 592 3 289 3 035 6 256 4 740 4 732 8 778 6 504 8 132 4 740 4
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 1000
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: firmě rostou zásoby rozpracované výroby
24,28% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Nedokončenou výrobou rozumíme ještě nehotové výrobky, které prošly určitými výrobními stupni,
firma již nějakým způsobem zpracovala materiál, ale ještě se nejedná o hotové výrobky.
K tomuto ukazateli přistupovat obezřetně, její nárůst může znamenat kladný trend, kdy firma
navyšuje své výrobní kapacity a má pro své výrobky stále větší odbytiště. Trend je špatný, pokud
se stává z důvodu nedostatečnosti výrobních kapacit nebo výroby na sklad bez výhledu odbytu…
Finanční náklady    
Celkové finanční náklady   33 712 33 500 35 752 34 152 33 048 33 690 34 580 34 460 35 945 36 166 35 068 35 420 34 524 5
Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nákladové úroky a podobné náklady 43 3 400 3 200 5 368 3 840 2 792 3 464 4 240 4 240 5 628 5 860 4 600 5 004 4 200
Ostatní finanční náklady 47 312 300 384 312 256 226 340 220 317 306 468 416 324
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 10000
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: firmě rostou finanční náklady, většinou náklady na splátky závazků
1,34% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Finanční náklady zahrnují náklady související s finančními operacemi např. úhrada úroku, 
náklady peněžního styku, kurzové ztráty, … Pokud roste trend finančních nákladů,
většinou to znamená, že splácíme více úroků z půjček, ať už díky většímu objemu
půjčených cizích zdrojů nebo roustoucím úrokům z půjček. To může znamenat, ale také
nemusí, problém pro firmu. Změnu trendu ukazatele je třeba zkoumat z hlediska jeho důvodu.
Porovnání EBIT s nákladovými úroky  
EBIT   -10 828 23 148 43 744 15 912 12 822 22 744 54 470 13 978 60 780 71 280 33 614 24 385 15 856
Nákladové úroky a podobné náklady   3 400 3 200 5 368 3 840 2 792 3 464 4 240 4 240 5 628 5 860 4 600 5 004 4 200
B = EBIT / nákladové úroky   -3,2 7,2 8,1 4,1 4,6 6,6 9,0 3,3 9,0 9,0 7,3 4,9 3,8 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: zisk firmy nezaplatí ani nákladové úroky
25,66% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
V tomto ukazateli je nejdůležitější hodnota = 1. Pokud ukazatel klesá pod tuto hodnotu,
jde o firmu, která si nevydělá ani na úrokovou službu svého dluhu. Není schopna dluhy 
splatit, a už vůbec ne smysluplně investovat do svého rozvoje. Jedná se o tzv. Zombie
firmu, jenž není schopna dlouhodobě vytvářet žádný zisk a aby nadále mohla fungovat, 
tak potřebuje dotace, vnější finanční pomoc či vnější záchranu před bankrotem. 
Poměr tržeb na celk. aktivech (Obrat stálých aktiv)
AKTIVA CELKEM   277 036 287 908 336 514 272 797 239 531 194 637 327 974 275 808 417 461 471 225 425 329 376 246 296 026
Celkové tržby   465 188 508 320 592 700 459 928 382 853 359 925 470 352 477 504 611 617 714 740 724 506 631 538 474 724
Poměr tržeb na celkových aktivech   168% 177% 176% 169% 160% 185% 143% 173% 147% 152% 170% 168% 160% 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje klesající trend
důvod: firmě klesá poměr tržeb na celkových aktivech
-1,11% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Je ukazatelem efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, ... a ostatního DHM. 
Pokles signalizuje její nízké využití a je upozorněním pro výrobu, aby zvýšila využití
svých výrobních kapacit. Je také upozorněním pro majitele, aby omezili firemní investice.
Pokud hodnota ukazatele klesá, je vhodné zvyšovat tržby nebo odprodávat aktiva.
Pokrytí stálých aktiv krátkodobými zdroji
Stálá aktiva   134 473 127 327 152 769 127 383 117 073 98 361 135 872 133 233 191 054 214 273 221 245 190 303 145 935
Krátkodobé závazky   64 356 59 940 80 783 60 597 47 534 36 899 63 208 65 392 90 338 101 894 99 476 88 086 64 656
Pokrytí stálých aktiv krátkodobými zdroji   209% 212% 189% 210% 246% 267% 215% 204% 211% 210% 222% 216% 226% 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: roste pokrytí stálých (dlouhodobých) aktiv krátkodobými zdroji
0,66% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Pravidlo financování říká, že struktura aktiva a pasiv by měla být časově sladěná. 
Krátkodobá aktiva by měla být kryta krátkodobými pasivy. To samé u dlouhodobých.
Krátkodobé zdroje jsou totiž poměrně drahé a jsou dostupné po omezenou dobu.
Pokud pravidlo porušíme, pak se dostáváme do stavu, kdy dlouhodobé investice musíme
financovat z krátkodobých zdrojů tj. snažíme se zachránit firmu tím, že investujeme
dostupné prostředky s tím, že doufáme, že krátkodobé úvěry splatíme ze stávajícího 
provozu, do kterého se dlouhodobé investice nemusí třeba ani promítnout.
Závazky po lhůtě splatnosti    
Závazky po lhůtě splatnosti   3 458 5 485 5 698 1 252 1 284 1 584 2 214 3 521 3 841 3 120 1 526 1 254 1 154 4
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 1000
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: firmě rostou závazky po lhůtě splatnosti
-21,44% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
V případě poklesu dochází k časovému nesouladu mezi tvorbou zdrojů a jejich spotřebou.
Firma není schopná hradit své běžné potřeby včas, protože nemá dostatek hotovosti
ve správném okamžiku. Rostoucím trendem tohoto ukazatele narůstají problémy
firmy s krátkodobými aktivy, peněžními prostředky a splácením svých závazků.
Cash flow z provozní činnosti    
Cash flow z provozní činnosti   549 7 138 57 307 29 364 21 339 35 525 997 71 482 25 404 73 692 93 216 39 600 19 797 5
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 10000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend nebo dokonce záporné hodnoty
důvod: firma je ve své provozní činnosti ztrátová
32,88% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Záporné provozní cash flow signalizuje nevytváření dostatečných zdrojů k pokrytí investičních výdajů.
Záporná hodnota znamená, že firma je z provozní činnosti ztrátová. Pokud je provozní CF záporné
a výsledek hospodaření je kladný, tak to znamená, že VH je dotovaný zpravidla prodejem majetku,
mimořádnými výnosy, nepeněžními účetními operacemi - rozpuštěním rezerv, opravných položek... 
EBITDA    
EBITDA (Earnings Before Inter., Taxes, Depr. and Amorti.) 4 200 37 880 64 674 29 516 24 396 33 879 70 442 31 062 86 286 99 462 61 712 50 515 33 460 5
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 10000
Příznak možné krize ukazuje klesající trend nebo záporné hodnoty
důvod: firma dlouhodobě negeneruje zisk
30,64% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Zisk je cílové kritérium, které respektuje především zájmy vlastníků. Účelem podnikání firmy je
vytvářet zisk pro majitele. Pokud firma zisk negeneruje nebo ten klesá, jedná se o špatný trend.
Zisk by měl být v čase minimálně obdobný nebo rostoucí, výkyvy k nule nebo ztrátě např.
jednorázovým nákupem investic k rozvoji podnikání nemusí nutně znamenat problém.
Celková zadluženost    
Celková zadluženost   56% 54% 45% 48% 46% 41% 46% 50% 49% 51% 54% 51% 47% 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Příznak možné krize ukazuje rostoucí trend
důvod: firma si více a více peněz půjčuje
-0,05% rychlost změny regresní přímky (dynamika vývoje trendu ukazatele)
Rostoucí zadluženost - může, ale nemusí znamenat finanční nestabilitu. Firma si více a více peněz.
půjčuje. K ukazateli je třeba přistupovat obezřetně, půjčovat si cizí peníze není špatné, pokud jich
máme dosud půjčeno málo a nové použijeme na investice a rozvoj firmy. Nikoliv pouze na splácení
závazků. Ve výsledku tento ukazatel není příliš vypovídající. Důležitější je důvod vývoje trendu.