Zlatá bilanční pravidla   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Změna listu
Pravidlo financování Pravidlo financování říká, že struktura aktiva a pasiv by měla být časově sladěná. To znamená, že dlouhodobá aktiva (např. budovy, výrobní linky apod.) by měla být 
kryta dlouhodobými pasivy (tj. základním jměním, nerozděleným ziskem nebo dlouhodobými cizími zdroji).  Totéž platí samozřejmě i pro aktiva a pasiva krátkodobá.
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stálá aktiva 134 473 127 327 152 769 127 383 117 073 98 361 135 872 133 233 191 054 214 273 221 245 190 303 145 935
  Dlouhodobá pasiva 209 280 224 568 255 731 212 200 189 370 155 661 264 766 210 212 323 733 365 791 325 853 283 735 231 370
Vlastní kapitál 118 944 129 124 186 518 141 116 127 640 113 101 178 626 138 502 210 623 228 282 196 286 180 603 157 184
Rezervy 4 980 5 288 6 474 5 108 4 460 4 286 6 072 5 104 5 798 8 082 9 246 6 000 6 348
Dlouhodobé závazky 85 356 90 156 62 739 65 976 57 270 38 274 80 068 66 606 107 312 129 427 120 321 97 132 67 838
Pokrytí stálých aktiv dlouh. zdroji (+/-) 74 807 97 241 102 962 84 817 72 297 57 300 128 894 76 979 132 679 151 518 104 608 93 432 85 435
Stupeň krytí dlouhodobých pasiv 64% 57% 60% 60% 62% 63% 51% 63% 59% 59% 68% 67% 63%
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oběžná aktiva 123 703 128 829 164 573 132 486 112 676 88 014 178 066 128 515 209 377 237 488 185 160 170 063 136 007
Krátkodobá pasiva 67 756 63 340 80 783 60 597 50 161 38 976 63 208 65 596 93 728 105 434 99 476 92 511 64 656
Krátkodobé závazky 64 356 59 940 80 783 60 597 47 534 36 899 63 208 65 392 90 338 101 894 99 476 88 086 64 656
Časové rozlišení pasiv 3 400 3 400 0 0 2 627 2 077 0 204 3 390 3 540 0 4 425 0
Pokrytí oběžných aktiv krátk. zdroji (+/-) -55 947 -65 489 -83 790 -71 889 -62 515 -49 038 -114 858 -62 919 -115 649 -132 054 -85 684 -77 552 -71 351
Stupeň krytí krátkodobých pasiv 183% 203% 204% 219% 225% 226% 282% 196% 223% 225% 186% 184% 210%
Pravidlo vyrovnání rizika Pravidlo říká, že vlastní zdroje by pokud možno měly převyšovat cizí zdroje, v krajním případě se mají rovnat. Vlastníci podniku totiž musí přispívat přinejmenším
stejným dílem k financování jako věřitelé. V praxi není toto pravidlo často dodržováno a cizí zdroje značně převyšují vlastní kapitál.
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vlastní kapitál 118 944 129 124 186 518 141 116 127 640 113 101 178 626 138 502 210 623 228 282 196 286 180 603 157 184
Cizí zdroje 154 692 155 384 149 996 131 681 109 264 79 459 149 348 137 102 203 448 239 403 229 043 191 218 138 842
Převaha vlastních zdrojů nad cizími zdroji (+/-) -35 748 -26 260 36 522 9 435 18 376 33 642 29 278 1 400 7 175 -11 121 -32 757 -10 615 18 342
Stupeň zadlužení 130% 120% 80% 93% 86% 70% 84% 99% 97% 105% 117% 106% 88%
Pari pravidlo Jde o vztah dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů. Vlastní kapitál by měl být nanejvýš roven stálým aktivům, a to jen tehdy, když podnik nevyužívá 
dlouhodobý cizí kapitál. Toto pravidlo není v praxi příliš dodržováno, protože neumožňuje využít výhody financování cizím kapitálem.
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stálá aktiva 134 473 127 327 152 769 127 383 117 073 98 361 135 872 133 233 191 054 214 273 221 245 190 303 145 935
Vlastní kapitál 118 944 129 124 186 518 141 116 127 640 113 101 178 626 138 502 210 623 228 282 196 286 180 603 157 184
Pokrytí stálých aktiv vlastní kapitálem (+/-) -15 529 1 797 33 749 13 733 10 567 14 740 42 754 5 269 19 569 14 009 -24 959 -9 700 11 249
Pokrytí vlastním kapitálem 88% 101% 122% 111% 109% 115% 131% 104% 110% 107% 89% 95% 108%
Růstové pravidlo V podniku nemá být tempo růstu investic vyšší než tempo růstu tržeb. Na nové investice musejí nejprve ty stávající vydělat.
Špatné investice, které se nepromítly do nárůstu tržeb, zbrzdí tempo dalších investic.
  2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2019-2018 2020-2019 2021-2020
Růst tržeb 43 588 84 320 -133 292 -77 087 -23 080 110 975 6 636 134 359 103 773 9 988 -93 101 -157 799
Růst investic -7 146 25 442 -25 386 -10 310 -18 712 37 511 -2 639 57 821 23 219 6 972 -30 942 -44 368
Rozdíl růstu tržeb nad růstem investic (+/-) 50 734 58 878 -107 906 -66 777 -4 368 73 464 9 275 76 538 80 554 3 016 -62 159 -113 431
Podíl růstu tržeb a růstu investic -610% 331% 525% 748% 123% 296% -251% 232% 447% 143% 301% 356%