Vertikální analýza rozvahy     GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Přehled
Označení TEXT řá-                          
      dek index index index index index index index index index index index index index
  a   b c 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
      AKTIVA CELKEM 1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 3,0% 2,8% 3,1% 2,9% 2,7% 2,9% 2,4% 2,9% 2,5% 2,5% 2,8% 2,8% 2,7%
B.     Stálá aktiva 3 49,7% 44,3% 45,4% 46,7% 48,9% 50,6% 41,5% 48,3% 45,8% 45,5% 52,1% 50,6% 49,3%
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 1,2% 1,0% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 1,1% 1,1% 1,1%
B. I. 1 Nehmotné výsledky vývoje 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2 Ocenitelná práva 6 1,2% 1,0% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 1,1% 1,1% 1,1%
    2.1 Software 7 1,2% 1,0% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 1,1% 1,1% 1,1%
    2.2 Ostatní ocenitelná práva 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    3 Goodwill 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek
11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 14 27,3% 24,1% 23,9% 25,7% 29,7% 30,1% 24,1% 26,7% 27,7% 27,0% 30,4% 30,7% 30,3%
B. II. 1 Pozemky a stavby 15 6,9% 6,3% 8,2% 6,8% 6,1% 8,6% 7,6% 8,8% 9,9% 9,9% 10,9% 13,1% 8,9%
    1.1 Pozemky 16 5,9% 5,6% 6,2% 5,9% 5,3% 5,8% 4,9% 5,8% 5,0% 5,1% 5,6% 5,5% 5,4%
    1.2 Stavby 17 1,0% 0,7% 2,1% 0,9% 0,7% 2,9% 2,7% 3,0% 4,9% 4,8% 5,3% 7,6% 3,5%
    2 Hmotné movité věci a jejich soubory 18 20,4% 17,8% 15,6% 18,9% 23,6% 21,4% 16,5% 18,0% 17,9% 17,2% 19,4% 17,6% 21,4%
    3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    4.3 Jiný  dlouhodobý hmotný majetek 23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek
24 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 27 21,3% 19,1% 20,4% 19,9% 18,2% 19,3% 16,3% 20,8% 17,3% 17,8% 20,6% 18,8% 17,9%
B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 5,3% 5,5% 5,3% 5,4% 4,6% 4,3% 3,7% 4,9% 4,6% 4,7% 5,6% 5,2% 5,0%
    2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 2,6% 2,4% 2,7% 2,6% 2,3% 2,5% 2,1% 2,5% 2,2% 2,2% 2,5% 1,7% 1,7%
    3 Podíly - podstatný vliv 30 7,1% 5,3% 5,9% 5,7% 5,5% 6,4% 5,5% 7,5% 5,5% 5,7% 6,7% 6,2% 5,8%
    4 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 2,4% 2,3% 2,6% 2,4% 2,2% 2,4% 1,8% 2,2% 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 2,0%
    7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 3,8% 3,6% 4,0% 3,8% 3,4% 3,7% 3,1% 3,7% 3,2% 3,3% 3,6% 3,6% 3,5%
    7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 3,8% 3,6% 4,0% 3,8% 3,4% 3,7% 3,1% 3,7% 3,2% 3,3% 3,6% 3,6% 3,5%
    7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
C.     Oběžná aktiva 37 45,6% 44,7% 48,9% 48,5% 47,0% 45,2% 54,3% 46,6% 50,1% 50,4% 43,5% 45,2% 45,9%
C. I.   Zásoby 38 14,0% 13,4% 15,2% 13,5% 12,5% 11,6% 10,6% 11,5% 9,1% 9,9% 10,1% 11,5% 10,5%
C. I. 1 Materiál 39 7,3% 7,1% 6,7% 6,6% 6,8% 5,7% 5,1% 5,0% 4,2% 4,8% 5,0% 5,8% 5,3%
  2 Nedokončená výroba a polotovary 40 1,7% 1,3% 1,9% 1,3% 1,4% 1,6% 1,9% 1,7% 1,1% 1,9% 1,5% 2,2% 1,6%
  3 Výrobky a zboží 41 4,9% 5,0% 6,6% 5,6% 4,4% 4,4% 3,6% 4,7% 3,8% 3,3% 3,6% 3,5% 3,6%
  3.1 Výrobky 42 3,1% 3,4% 3,3% 3,8% 3,2% 3,6% 2,5% 3,1% 3,0% 2,4% 2,5% 2,4% 2,5%
  3.2 Zboží 43 1,8% 1,6% 3,3% 1,8% 1,2% 0,8% 1,1% 1,6% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,0%
  4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    5 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
C. II.   Pohledávky 46 23,8% 23,3% 24,3% 24,9% 25,0% 24,3% 35,3% 25,3% 33,0% 32,3% 24,3% 24,1% 26,3%
C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 47 11,9% 12,0% 11,7% 13,2% 14,0% 12,4% 10,0% 13,6% 11,4% 10,8% 11,9% 12,3% 11,7%
  1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 48 5,3% 6,3% 4,8% 6,9% 6,2% 6,1% 4,8% 7,2% 6,2% 5,3% 5,8% 5,7% 5,7%
  1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.3 Pohledávky - podstatný vliv 50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.4 Odložená daňová pohledávka 51 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.5 Pohledávky - ostatní 52 6,5% 5,8% 6,9% 6,3% 7,8% 6,2% 5,3% 6,4% 5,2% 5,5% 6,1% 6,7% 6,0%
  1.5.1 Pohledávky za společníky 53 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.5.3 Dohadné účty aktivní 55 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.5.4 Jiné pohledávky 56 6,5% 5,8% 6,9% 6,3% 7,8% 6,2% 5,3% 6,4% 5,2% 5,5% 6,1% 6,7% 6,0%
    2 Krátkodobé pohledávky 57 11,9% 11,3% 12,6% 11,7% 11,0% 11,9% 25,3% 11,7% 21,7% 21,6% 12,4% 11,7% 14,6%
  2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 58 8,0% 7,8% 8,4% 8,3% 7,6% 8,1% 6,7% 7,8% 6,8% 7,2% 8,7% 7,4% 11,1%
  2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  2.3 Pohledávky - podstatný vliv 60 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  2.4 Pohledávky - ostatní 61 3,9% 3,5% 4,2% 3,4% 3,5% 3,8% 18,6% 3,8% 14,9% 14,4% 3,7% 4,3% 3,6%
  2.4.1 Pohledávky za společníky 62 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,3% 0,0% 12,0% 10,6% 0,0% 0,0% 0,0%
  2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  2.4.3 Stát - daňové pohledávky 64 1,7% 1,3% 1,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,4% 1,7% 1,1% 1,9% 1,5% 2,2% 1,6%
  2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  2.4.5 Dohadné účty aktivní 66 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2.4.6 Jiné pohledávky 67 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 2,1% 2,2% 1,9% 2,1% 1,8% 1,9% 2,2% 2,2% 2,0%
C. III. Krátkodobý finanční majetek 68 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
C. IV. Peněžní prostředky 71 7,9% 8,0% 9,4% 10,2% 9,4% 9,3% 8,3% 9,8% 8,0% 8,1% 9,1% 9,5% 9,1%
C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 72 3,3% 3,3% 3,5% 3,3% 3,1% 3,3% 2,8% 3,2% 2,7% 2,9% 3,2% 3,2% 3,0%
  2 Peněžní prostředky na účtech 73 4,6% 4,7% 5,9% 6,9% 6,4% 6,0% 5,5% 6,6% 5,3% 5,3% 5,9% 6,3% 6,1%
D.     Časové rozlišení aktiv 74 1,7% 8,3% 2,6% 1,8% 1,4% 1,4% 1,8% 2,2% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 2,1%
D. I. 1 Náklady příštích období 75 1,7% 1,3% 2,6% 1,8% 1,4% 1,4% 1,8% 2,2% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 2,1%
  2 Komplexní náklady příštích období 76 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    3 Příjmy příštích období 77 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Označení TEXT řá-                          
        dek index index index index index index index index index index index index index
  a   b c 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
      PASIVA CELKEM 78 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
A.     Vlastní kapitál 79 26,8% 30,9% 43,5% 37,0% 36,5% 37,5% 45,3% 35,7% 43,2% 42,0% 36,7% 37,3% 39,5%
A. I.   Základní kapitál 80 0,7% 0,7% 2,0% 0,7% 2,3% 3,8% 0,6% 0,7% 4,0% 2,8% 3,1% 4,4% 7,4%
    1 Základní kapitál 81 0,7% 0,7% 2,0% 0,7% 2,3% 3,8% 0,6% 0,7% 4,0% 2,8% 3,1% 4,4% 7,4%
    2 Vlastní podíly (-) 82 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    3 Změny základního kapitálu 83 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
A. II.   Ážio a kapitálové fondy 84 1,2% 1,1% 1,3% 1,1% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 0,8% 0,9% 0,6% 1,1% 1,2%
A. II. 1 Ážio 85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2 Kapitálové fondy 86 1,2% 1,1% 1,3% 1,1% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 0,8% 0,9% 0,6% 1,1% 1,2%
    2.1 Ostatní kapitálové fondy 87 1,2% 1,1% 1,3% 1,1% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 0,8% 0,9% 0,6% 1,1% 1,2%
    2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacích (+/-) 89 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
A. III. Fondy ze zisku 92 4,8% 4,7% 5,0% 4,7% 4,4% 4,7% 4,1% 4,7% 3,9% 4,1% 4,6% 4,6% 4,3%
A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 93 4,8% 4,7% 5,0% 4,7% 4,4% 4,7% 4,1% 4,7% 3,9% 4,1% 4,6% 4,6% 4,3%
    2 Statutární a ostatní fondy 94 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 95 20,7% 19,8% 20,3% 21,3% 18,8% 20,4% 17,0% 20,7% 16,3% 16,1% 19,7% 19,1% 18,2%
A. IV. 1 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-) 96 20,7% 19,8% 20,3% 21,3% 18,8% 20,4% 17,0% 20,7% 16,3% 16,1% 19,7% 19,1% 18,2%
      Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) 99 -0,6% 4,7% 15,0% 9,2% 10,2% 7,6% 22,5% 8,5% 18,2% 18,2% 8,7% 8,1% 8,3%
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
B. + C. Cizí zdroje 101 72,0% 67,9% 56,5% 63,0% 62,4% 61,4% 54,7% 64,3% 56,0% 57,2% 63,3% 61,5% 60,5%
B. I.   Rezervy 102 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 2,2% 1,9% 1,9% 1,4% 1,7% 2,2% 1,6% 2,1%
B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2 Rezerva na daň z příjmů 104 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    4 Ostatní rezervy 106 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 2,2% 1,9% 1,9% 1,4% 1,7% 2,2% 1,6% 2,1%
C.     Závazky 107 70,1% 66,1% 54,6% 61,1% 60,5% 59,2% 52,9% 62,4% 54,6% 55,5% 61,1% 59,9% 58,3%
C. I.   Dlouhodobé závazky 108 42,6% 41,8% 27,6% 35,2% 36,5% 35,1% 30,5% 35,1% 30,5% 31,7% 35,4% 33,8% 33,1%
C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 4,3% 4,0% 4,4% 4,2% 3,8% 4,1% 4,7% 5,6% 4,8% 4,9% 5,5% 5,4% 5,2%
    1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110 4,3% 4,0% 4,4% 4,2% 3,8% 4,1% 4,7% 5,6% 4,8% 4,9% 5,5% 5,4% 5,2%
    1.2 Ostatní dluhopisy 111 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2 Závazky k úvěrovým institucím 112 5,4% 5,0% 5,6% 5,3% 4,8% 5,2% 3,2% 3,6% 3,1% 3,1% 3,5% 3,4% 3,3%
    3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    4 Závazky z obchodních vztahů 114 1,9% 2,1% 2,4% 2,3% 1,6% 1,9% 2,0% 1,8% 1,6% 1,7% 2,2% 1,7% 2,2%
    5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 11,1% 10,7% 9,0% 10,8% 9,9% 10,8% 9,6% 10,9% 9,4% 10,0% 11,0% 10,4% 10,0%
    7 Závazky - podstatný vliv 117 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    8 Odložený daňový závazek 118 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    9 Závazky - ostatní 119 20,1% 19,9% 6,1% 12,6% 16,3% 13,1% 11,1% 13,1% 11,7% 12,0% 13,2% 13,0% 12,2%
    9.1 Závazky ke společníkům 120 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 2,0% 2,2% 1,8% 2,2% 2,2% 2,3% 2,5% 2,5% 2,0%
    9.2 Dohadné účty pasivní 121 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    9.3 Jiné závazky 122 18,6% 18,5% 4,6% 11,1% 14,3% 10,9% 9,2% 11,0% 9,5% 9,7% 10,7% 10,5% 10,2%
C. II.   Krátkodobé závazky 123 27,5% 24,3% 27,0% 25,9% 24,0% 24,1% 22,3% 27,4% 24,0% 23,8% 25,8% 26,1% 25,2%
C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    1.2 Ostatní dluhopisy 126 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    2 Závazky k úvěrovým institucím 127 6,2% 5,7% 6,4% 5,7% 4,0% 3,7% 4,0% 7,1% 5,2% 6,0% 5,0% 5,2% 5,1%
    3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
    4 Závazky z obchodních vztahů 129 5,7% 4,7% 5,9% 6,9% 6,8% 6,0% 5,6% 6,6% 5,3% 5,6% 5,9% 6,3% 6,1%
    5 Krátkodobé směnky k úhradě 130 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    7 Závazky - podstatný vliv 132 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    8 Závazky ostatní 133 15,4% 13,7% 14,6% 13,2% 13,2% 14,3% 12,6% 13,6% 13,5% 12,0% 14,8% 14,4% 14,0%
    8.1 Závazky ke společníkům 134 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    8.2 Krátkodobé finanční výpomoci 135 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    8.3 Závazky k zaměstnancům 136 8,6% 7,9% 8,5% 8,2% 7,7% 8,5% 7,2% 8,6% 7,5% 7,6% 8,1% 8,1% 8,0%
    8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 2,5% 2,2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,6% 2,2% 2,6% 2,4% 2,3% 2,5% 2,5% 2,4%
    8.5 Stát - daňové závazky a dotace 138 4,3% 3,6% 3,6% 2,7% 3,1% 3,2% 3,2% 2,4% 3,7% 2,0% 4,2% 3,8% 3,5%
    8.6 Dohadné účty pasivní 139 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    8.7 Jiné závazky 140 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
D.     Časové rozlišení pasiv 141 1,3% 1,2% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 0,1% 0,8% 0,8% 0,0% 1,2% 0,0%
    1 Výdaje příštích období 142 1,3% 1,2% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 0,1% 0,8% 0,8% 0,0% 1,2% 0,0%
    2 Výnosy příštích období 143 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%