Nastavit výchozí období pro bazické indexy
Změna listu
Horizontální analýza rozvahy - bazické indexy GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Označení TEXT řá- Změna 2009 - 2009 Změna 2010 - 2009 Změna 2011 - 2009 Změna 2012 - 2009 Změna 2013 - 2009 Změna 2014 - 2009 Změna 2015 - 2009 Změna 2016 - 2009 Změna 2017 - 2009 Změna 2018 - 2009 Změna 2019 - 2009 Změna 2020 - 2009 Změna 2021 - 2009  
      dek abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index   2009
  a   b c                                                       0
      AKTIVA CELKEM 1 0 0% 10 872 4% 59 478 21% -4 239 -2% -37 505 -14% -82 399 -30% 50 938 18% -1 228 0% 140 425 51% 194 189 70% 148 293 54% 99 210 36% 18 990 7%   277036
A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0% 0 0% 2 400 30% 0 0% -1 600 -20% -2 400 -30% 0 0% 0 0% 2 400 30% 4 000 50% 4 000 50% 2 400 30% 0 0%   8000
B.     Stálá aktiva 3 0 0% -7 146 -5% 18 296 14% -7 090 -5% -17 400 -13% -36 112 -27% 1 399 1% -1 240 -1% 56 581 42% 79 800 59% 86 772 65% 55 830 42% 11 462 9%   134473
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 0% -104 -3% 754 24% 4 0% -557 -18% -838 -27% 284 9% -912 -29% 62 2% -48 -2% 1 566 50% 1 045 33% 140 4%   3120
B. I. 1 Nehmotné výsledky vývoje 5 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    2 Ocenitelná práva 6 0 0% -104 -3% 754 24% 4 0% -557 -18% -838 -27% 284 9% -912 -29% 62 2% -48 -2% 1 566 50% 1 045 33% 140 4%   3120
    2.1 Software 7 0 0% -104 -3% 754 24% 4 0% -557 -18% -838 -27% 284 9% -912 -29% 62 2% -48 -2% 1 566 50% 1 045 33% 140 4%   3120
    2.2 Ostatní ocenitelná práva 8 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    3 Goodwill 9 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek
11 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  12 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 14 0 0% -4 538 -6% 6 400 9% -3 794 -5% -2 809 -4% -15 413 -21% 5 179 7% -176 0% 41 863 57% 53 328 72% 55 230 75% 41 579 56% 15 766 21%   73861
B. II. 1 Pozemky a stavby 15 0 0% -534 -3% 9 044 48% -142 -1% -4 113 -22% -1 924 -10% 6 239 33% 5 476 29% 22 507 121% 27 732 149% 27 792 149% 30 562 164% 7 790 42%   18673
    1.1 Pozemky 16 0 0% 0 0% 4 800 30% 0 0% -3 200 -20% -4 800 -30% 0 0% 0 0% 4 800 30% 8 000 50% 8 000 50% 4 800 30% 0 0%   16000
    1.2 Stavby 17 0 0% -534 -20% 4 244 159% -142 -5% -913 -34% 2 876 108% 6 239 233% 5 476 205% 17 707 662% 19 732 738% 19 792 740% 25 762 964% 7 790 291%   2673
    2 Hmotné movité věci a jejich soubory 18 0 0% -4 004 -7% -2 644 -5% -3 652 -7% 1 304 2% -13 489 -24% -1 060 -2% -5 652 -10% 19 356 35% 25 596 46% 27 438 50% 11 017 20% 7 976 14%   55188
    3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    4.3 Jiný  dlouhodobý hmotný majetek 23 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek
24 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 27 0 0% -2 504 -4% 11 142 19% -3 300 -6% -14 034 -24% -19 861 -35% -4 064 -7% -152 0% 14 656 25% 26 520 46% 29 976 52% 13 206 23% -4 444 -8%   57492
B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0% 1 468 10% 3 409 24% 436 3% -3 254 -23% -6 003 -42% -2 364 -16% -800 -6% 4 667 32% 7 862 55% 9 470 66% 5 244 36% 280 2%   14380
    2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0% 0 0% 2 100 30% 0 0% -1 400 -20% -2 100 -30% 0 0% 0 0% 2 100 30% 3 500 50% 3 500 50% -500 -7% -2 000 -29%   7000
    3 Podíly - podstatný vliv 30 0 0% -4 004 -21% 556 3% -3 652 -19% -5 912 -31% -6 689 -35% -1 060 -6% 1 348 7% 3 556 19% 7 596 40% 9 438 49% 4 217 22% -2 024 -11%   19188
    4 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0% 0 0% 1 980 30% 0 0% -1 320 -20% -1 980 -30% -600 -9% -600 -9% 1 200 18% 2 400 36% 2 400 36% 1 200 18% -600 -9%   6600
    7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 0 0% 32 0% 3 097 30% -84 -1% -2 148 -21% -3 089 -30% -40 0% -100 -1% 3 133 30% 5 162 50% 5 168 50% 3 045 29% -100 -1%   10324
    7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0 0% 32 0% 3 097 30% -84 -1% -2 148 -21% -3 089 -30% -40 0% -100 -1% 3 133 30% 5 162 50% 5 168 50% 3 045 29% -100 -1%   10324
    7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
C.     Oběžná aktiva 37 0 0% 5 126 4% 40 870 33% 8 783 7% -11 027 -9% -35 689 -29% 54 363 44% 4 812 4% 85 674 69% 113 785 92% 61 457 50% 46 360 37% 12 304 10%   123703
C. I.   Zásoby 38 0 0% 712 2% 13 273 35% -992 -3% -7 834 -21% -15 150 -40% -2 922 -8% -6 215 -16% 297 1% 8 922 24% 5 166 14% 5 594 15% -6 813 -18%   37776
C. I. 1 Materiál 39 0 0% 640 3% 2 647 13% -1 860 -9% -3 604 -18% -8 730 -44% -3 120 -16% -5 976 -30% -2 423 -12% 2 602 13% 1 222 6% 2 086 11% -4 120 -21%   19832
  2 Nedokončená výroba a polotovary 40 0 0% -1 060 -23% 1 544 33% -1 088 -23% -1 391 -30% -1 645 -35% 1 576 34% 60 1% 52 1% 4 098 88% 1 824 39% 3 452 74% 60 1%   4680
  3 Výrobky a zboží 41 0 0% 1 132 9% 9 082 68% 1 956 15% -2 839 -21% -4 775 -36% -1 378 -10% -299 -2% 2 668 20% 2 222 17% 2 120 16% 56 0% -2 753 -21%   13264
  3.1 Výrobky 42 0 0% 1 508 18% 2 724 33% 2 008 24% -716 -9% -1 470 -18% -148 -2% 141 2% 4 110 49% 2 738 33% 2 432 29% 761 9% -856 -10%   8380
  3.2 Zboží 43 0 0% -376 -8% 6 358 130% -52 -1% -2 123 -43% -3 305 -68% -1 230 -25% -440 -9% -1 442 -30% -516 -11% -312 -6% -705 -14% -1 897 -39%   4884
  4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    5 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
C. II.   Pohledávky 46 0 0% 2 758 4% 17 388 27% 3 451 5% -4 441 -7% -17 247 -27% 51 481 80% 5 403 8% 73 525 114% 87 967 136% 38 933 60% 26 293 41% 13 493 21%   64567
C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 47 0 0% 2 534 8% 7 269 23% 3 763 12% 1 382 4% -8 109 -25% 773 2% 5 483 17% 15 282 48% 18 569 58% 18 551 58% 14 296 44% 2 461 8%   32131
  1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0% 3 594 25% 1 825 13% 4 291 30% 373 3% -2 564 -18% 1 197 8% 5 423 38% 11 330 78% 10 371 72% 10 227 71% 6 944 48% 2 401 17%   14451
  1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  1.3 Pohledávky - podstatný vliv 50 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  1.4 Odložená daňová pohledávka 51 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  1.5 Pohledávky - ostatní 52 0 0% -1 060 -6% 5 444 31% -528 -3% 1 009 6% -5 545 -31% -424 -2% 60 0% 3 952 22% 8 198 46% 8 324 47% 7 352 42% 60 0%   17680
  1.5.1 Pohledávky za společníky 53 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  1.5.3 Dohadné účty aktivní 55 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  1.5.4 Jiné pohledávky 56 0 0% -1 060 -6% 5 444 31% -528 -3% 1 009 6% -5 545 -31% -424 -2% 60 0% 3 952 22% 8 198 46% 8 324 47% 7 352 42% 60 0%   17680
    2 Krátkodobé pohledávky 57 0 0% 224 1% 10 119 31% -312 -1% -5 823 -18% -9 138 -28% 50 708 156% -80 0% 58 243 180% 69 398 214% 20 382 63% 11 997 37% 11 032 34%   32436
  2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 58 0 0% 884 4% 6 771 31% 1 108 5% -3 376 -16% -5 704 -26% 480 2% 68 0% 6 844 32% 12 236 57% 15 326 71% 6 340 29% 11 164 52%   21532
  2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  2.3 Pohledávky - podstatný vliv 60 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  2.4 Pohledávky - ostatní 61 0 0% -660 -6% 3 348 31% -1 420 -13% -2 447 -22% -3 434 -31% 50 228 461% -148 -1% 51 399 471% 57 162 524% 5 056 46% 5 657 52% -132 -1%   10904
  2.4.1 Pohledávky za společníky 62 0   0   0   0   0   0   50 000   0   50 000   50 000   0   0   0     0
  2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  2.4.3 Stát - daňové pohledávky 64 0 0% -1 060 -23% 1 544 33% -1 328 -28% -1 391 -30% -1 645 -35% -24 -1% 60 1% 52 1% 4 098 88% 1 824 39% 3 452 74% 60 1%   4680
  2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 0 0% -24 -10% 5 2% -52 -21% -68 -28% -90 -37% -48 -20% -52 -21% -10 -4% 86 35% 38 16% 21 9% -36 -15%   244
  2.4.5 Dohadné účty aktivní 66 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    2.4.6 Jiné pohledávky 67 0 0% 424 7% 1 799 30% -40 -1% -988 -17% -1 699 -28% 300 5% -156 -3% 1 357 23% 2 978 50% 3 194 53% 2 184 37% -156 -3%   5980
C. III. Krátkodobý finanční majetek 68 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
C. IV. Peněžní prostředky 71 0 0% 1 656 8% 10 209 48% 6 324 30% 1 248 6% -3 292 -15% 5 804 27% 5 624 26% 11 852 55% 16 896 79% 17 358 81% 14 473 68% 5 624 26%   21360
C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 72 0 0% 424 5% 2 699 30% -40 0% -1 588 -18% -2 599 -29% 300 3% -156 -2% 2 257 25% 4 478 50% 4 694 52% 3 084 34% -156 -2%   8980
    2 Peněžní prostředky na účtech 73 0 0% 1 232 10% 7 510 61% 6 364 51% 2 836 23% -693 -6% 5 504 44% 5 780 47% 9 595 78% 12 418 100% 12 664 102% 11 389 92% 5 780 47%   12380
D.     Časové rozlišení aktiv 74 0 0% 12 892 119% -2 088 -19% -5 932 -55% -7 478 -69% -8 198 -75% -4 824 -44% -4 800 -44% -4 230 -39% -3 396 -31% -3 936 -36% -5 380 -50% -4 776 -44%   10860
D. I. 1 Náklady příštích období 75 0 0% -864 -19% 4 156 90% 312 7% -1 234 -27% -1 954 -42% 1 420 31% 1 444 31% 2 014 44% 2 848 62% 2 308 50% 864 19% 1 468 32%   4616
  2 Komplexní náklady příštích období 76 0 0% 13 756 220% -6 244 -100% -6 244 -100% -6 244 -100% -6 244 -100% -6 244 -100% -6 244 -100% -6 244 -100% -6 244 -100% -6 244 -100% -6 244 -100% -6 244 -100%   6244
    3 Příjmy příštích období 77 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
Označení TEXT řá- Změna 2009 - 2009 Změna 2010 - 2009 Změna 2011 - 2009 Změna 2012 - 2009 Změna 2013 - 2009 Změna 2014 - 2009 Změna 2015 - 2009 Změna 2016 - 2009 Změna 2017 - 2009 Změna 2018 - 2009 Změna 2019 - 2009 Změna 2020 - 2009 Změna 2021 - 2009  
      dek abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index   2009
  a   b c                                                       0
      PASIVA CELKEM 78 0 0% 10 872 4% 59 478 21% -4 239 -2% -37 505 -14% -82 399 -30% 50 938 18% -1 228 0% 140 425 51% 194 189 70% 148 293 54% 99 210 36% 18 990 7%   277 036
A.     Vlastní kapitál 79 0 0% 10 180 9% 67 574 57% 22 172 19% 8 696 7% -5 843 -5% 59 682 50% 19 558 16% 91 679 77% 109 338 92% 77 342 65% 61 659 52% 38 240 32%   118 944
A. I.   Základní kapitál 80 0 0% 0 0% 4 600 230% 0 0% 3 600 180% 5 400 270% 0 0% 0 0% 14 600 730% 11 000 550% 11 000 550% 14 600 730% 20 000 1000%   2 000
    1 Základní kapitál 81 0 0% 0 0% 4 600 230% 0 0% 3 600 180% 5 400 270% 0 0% 0 0% 14 600 730% 11 000 550% 11 000 550% 14 600 730% 20 000 1000%   2 000
    2 Vlastní podíly (-) 82 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    3 Změny základního kapitálu 83 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
A. II.   Ážio a kapitálové fondy 84 0 0% -372 -1% 849 1% -400 -1% -1 582 -2% -1 588 -3% 216 0% -380 -1% -96 0% 628 1% -968 -2% 726 1% 180 0%   63 416
A. II. 1 Ážio 85 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    2 Kapitálové fondy 86 0 0% -372 -1% 849 1% -400 -1% -1 582 -2% -1 588 -3% 216 0% -380 -1% -96 0% 628 1% -968 -2% 726 1% 180 0%   63 416
    2.1 Ostatní kapitálové fondy 87 0 0% -372 -11% 849 25% -400 -12% -1 582 -46% -1 588 -46% 216 6% -380 -11% -96 -3% 628 18% -968 -28% 726 21% 180 5%   3 416
    2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%   60 000
    2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacích (+/-) 89 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
A. III. Fondy ze zisku 92 0 0% 424 3% 3 899 30% -40 0% -2 388 -18% -3 799 -29% 300 2% -156 -1% 3 457 27% 6 478 50% 6 694 52% 4 325 33% -156 -1%   12 980
A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 93 0 0% 424 3% 3 899 30% -40 0% -2 388 -18% -3 799 -29% 300 2% -156 -1% 3 405 26% 6 358 49% 6 574 51% 4 169 32% -276 -2%   12 980
    2 Statutární a ostatní fondy 94 0   0   0   0   0   0   0   0   52   120   120   156   120     0
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 95 0 0% -19 020 -34% 12 224 22% 1 980 4% -11 083 -20% -36 314 -65% -212 0% 1 004 2% 11 881 21% 19 778 35% 27 830 50% 15 755 28% -2 160 -4%   56 020
A. IV. 1 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-) 96 0 0% -19 020 -34% 12 224 22% 1 980 4% -11 083 -20% -36 314 -65% -212 0% 1 004 2% 11 881 21% 19 778 35% 27 830 50% 15 755 28% -2 160 -4%   56 020
      Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    2 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) 99 0 0% 29 148 188% 46 002 297% 20 632 133% 20 149 130% 30 458 197% 59 378 384% 19 090 123% 61 837 400% 71 454 462% 32 786 212% 26 253 170% 20 376 132%   -15 472
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
B. + C.   Cizí zdroje 101 0 0% 692 0% -4 696 -3% -23 011 -15% -45 428 -29% -75 233 -49% -5 344 -3% -17 590 -11% 48 756 32% 84 711 55% 74 351 48% 36 526 24% -15 850 -10%   154 692
B. I.   Rezervy 102 0 0% 308 6% 1 494 30% 128 3% -520 -10% -694 -14% 1 092 22% 124 2% 818 16% 3 102 62% 4 266 86% 1 020 20% 1 368 27%   4 980
B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    2 Rezerva na daň z příjmů 104 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    4 Ostatní rezervy 106 0 0% 308 6% 1 494 30% 128 3% -520 -10% -694 -14% 1 092 22% 124 2% 818 16% 3 102 62% 4 266 86% 1 020 20% 1 368 27%   4 980
C.     Závazky 107 0 0% 384 0% -6 190 -4% -23 139 -15% -44 908 -30% -74 539 -50% -6 436 -4% -17 714 -12% 47 938 32% 81 609 55% 70 085 47% 35 506 24% -17 218 -12%   149 712
C. I.   Dlouhodobé závazky 108 0 0% 4 800 6% -22 617 -26% -19 380 -23% -28 086 -33% -47 082 -55% -5 288 -6% -18 750 -22% 21 956 26% 44 071 52% 34 965 41% 11 776 14% -17 518 -21%   85 356
C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0% 0 0% 3 450 30% 0 0% -2 300 -20% -3 450 -30% 4 000 35% 4 000 35% 8 650 75% 11 750 102% 11 750 102% 8 650 75% 4 000 35%   11 500
    1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0% 0 0% 3 450 30% 0 0% -2 300 -20% -3 450 -30% 4 000 35% 4 000 35% 8 650 75% 11 750 102% 11 750 102% 8 650 75% 4 000 35%   11 500
    1.2 Ostatní dluhopisy 111 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    2 Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0% 0 0% 4 350 30% 0 0% -2 900 -20% -4 350 -30% -4 000 -28% -4 650 -32% -1 695 -12% 275 2% 275 2% -1 695 -12% -4 650 -32%   14 500
    3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    4 Závazky z obchodních vztahů 114 0 0% 884 18% 2 893 58% 1 352 27% -1 269 -25% -1 402 -28% 1 376 27% 0 0% 1 504 30% 3 192 64% 4 236 84% 1 458 29% 1 616 32%   5 016
    5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0% 884 9% 393 4% -648 -6% -6 269 -63% -8 991 -90% 11 376 114% 0 0% 19 004 190% 26 892 268% 16 736 167% 8 958 89% -384 -4%   10 016
    7 Závazky - podstatný vliv 117 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    8 Odložený daňový závazek 118 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    9 Závazky - ostatní 119 0 0% 3 032 7% -33 703 -76% -20 084 -45% -15 348 -35% -28 889 -65% -18 040 -41% -18 100 -41% -5 507 -12% 1 962 4% 1 968 4% -5 595 -13% -18 100 -41%   44 324
    9.1 Závazky ke společníkům 120 0 0% 0 0% 1 200 30% 0 0% 800 20% 200 5% 2 000 50% 2 000 50% 5 360 134% 6 800 170% 6 800 170% 5 360 134% 2 000 50%   4 000
    9.2 Dohadné účty pasivní 121 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    9.3 Jiné závazky 122 0 0% 3 032 8% -34 903 -87% -20 084 -50% -16 148 -40% -29 089 -72% -20 040 -50% -20 100 -50% -10 867 -27% -4 838 -12% -4 832 -12% -10 955 -27% -20 100 -50%   40 324
C. II.   Krátkodobé závazky 123 0 0% -4 416 -7% 16 427 26% -3 759 -6% -16 822 -26% -27 457 -43% -1 148 -2% 1 036 2% 25 982 40% 37 538 58% 35 120 55% 23 730 37% 300 0%   64 356
C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    1.2 Ostatní dluhopisy 126 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    2 Závazky k úvěrovým institucím 127 0 0% -376 -2% 4 620 27% -1 363 -8% -7 307 -43% -9 705 -57% -3 644 -22% 2 636 16% 4 758 28% 11 484 68% 4 188 25% 2 829 17% -1 884 -11%   16 884
    3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 0 0% 32 10% 97 30% -84 -26% -148 -46% -89 -27% -40 -12% -100 -31% 133 41% 162 50% 168 52% 45 14% -100 -31%   324
    4 Závazky z obchodních vztahů 129 0 0% -1 768 -33% 4 510 84% 3 364 63% 796 15% -3 693 -69% 2 904 54% 2 780 52% 6 595 123% 11 218 209% 9 664 180% 8 389 156% 2 780 52%   5 380
    5 Krátkodobé směnky k úhradě 130 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    7 Závazky - podstatný vliv 132 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    8 Závazky ostatní 133 0 0% -2 304 -6% 7 200 17% -5 676 -14% -10 163 -24% -13 970 -33% -368 -1% -4 280 -10% 14 496 35% 14 674 35% 21 100 51% 12 467 30% -496 -1%   41 768
    8.1 Závazky ke společníkům 134 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    8.2 Krátkodobé finanční výpomoci 135 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    8.3 Závazky k zaměstnancům 136 0 0% -452 -2% 5 463 24% -960 -4% -4 766 -21% -6 742 -29% 308 1% 420 2% 7 876 34% 12 630 54% 11 382 49% 7 382 32% 308 1%   23 220
    8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 0 0% -616 -9% 1 328 19% -456 -7% -1 253 -18% -1 823 -26% 356 5% 280 4% 2 940 43% 4 152 60% 3 678 53% 2 518 37% 356 5%   6 888
    8.5 Stát - daňové závazky a dotace 138 0 0% -1 236 -11% 409 4% -4 260 -37% -4 144 -36% -5 405 -46% -1 032 -9% -4 980 -43% 3 680 32% -2 108 -18% 6 040 52% 2 567 22% -1 160 -10%   11 660
    8.6 Dohadné účty pasivní 139 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
    8.7 Jiné závazky 140 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
D.     Časové rozlišení pasiv 141 0 0% 0 0% -3 400 -100% -3 400 -100% -773 -23% -1 323 -39% -3 400 -100% -3 196 -94% -10 0% 140 4% -3 400 -100% 1 025 30% -3 400 -100%   3 400
    1 Výdaje příštích období 142 0 0% 0 0% -3 400 -100% -3 400 -100% -773 -23% -1 323 -39% -3 400 -100% -3 196 -94% -10 0% 140 4% -3 400 -100% 1 025 30% -3 400 -100%   3 400
    2 Výnosy příštích období 143 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
277 036 287 908 336 514 272 797 239 531 194 637 327 974 275 808 417 461 471 225 425 329 376 246 296 026