Horizontální analýza rozvahy     GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
Označení TEXT řá- Změna 2009 - 2010 Změna 2010 - 2011 Změna 2011 - 2012 Změna 2012 - 2013 Změna 2013 - 2014 Změna 2014 - 2015 Změna 2015 - 2016 Změna 2016 - 2017 Změna 2017 - 2018 Změna 2018 - 2019 Změna 2019 - 2020 Změna 2020 - 2021      
      dek abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index      
  a   b c                                                      
      AKTIVA CELKEM 1 10 872 4% 48 606 17% -63 717 -19% -33 266 -12% -44 894 -19% 133 337 69% -52 166 -16% 141 653 51% 53 764 13% -45 896 -10% -49 083 -12% -80 220 -21%      
A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0% 2 400 30% -2 400 -23% -1 600 -20% -800 -13% 2 400 43% 0 0% 2 400 30% 1 600 15% 0 0% -1 600 -13% -2 400 -23%      
B.     Stálá aktiva 3 -7 146 -5% 25 442 20% -25 386 -17% -10 310 -8% -18 712 -16% 37 511 38% -2 639 -2% 57 821 43% 23 219 12% 6 972 3% -30 942 -14% -44 368 -23%      
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 -104 -3% 858 28% -750 -19% -561 -18% -281 -11% 1 122 49% -1 196 -35% 974 44% -110 -3% 1 614 53% -521 -11% -905 -22%      
B. I. 1 Nehmotné výsledky vývoje 5 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    2 Ocenitelná práva 6 -104 -3% 858 28% -750 -19% -561 -18% -281 -11% 1 122 49% -1 196 -35% 974 44% -110 -3% 1 614 53% -521 -11% -905 -22%      
    2.1 Software 7 -104 -3% 858 28% -750 -19% -561 -18% -281 -11% 1 122 49% -1 196 -35% 974 44% -110 -3% 1 614 53% -521 -11% -905 -22%      
    2.2 Ostatní ocenitelná práva 8 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    3 Goodwill 9 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek
11 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  12 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 14 -4 538 -6% 10 938 16% -10 194 -13% 985 1% -12 604 -18% 20 592 35% -5 355 -7% 42 039 57% 11 465 10% 1 902 1% -13 651 -11% -25 813 -22%      
B. II. 1 Pozemky a stavby 15 -534 -3% 9 578 53% -9 186 -33% -3 971 -21% 2 189 15% 8 163 49% -763 -3% 17 031 71% 5 225 13% 60 0% 2 770 6% -22 772 -46%      
    1.1 Pozemky 16 0 0% 4 800 30% -4 800 -23% -3 200 -20% -1 600 -13% 4 800 43% 0 0% 4 800 30% 3 200 15% 0 0% -3 200 -13% -4 800 -23%      
    1.2 Stavby 17 -534 -20% 4 778 223% -4 386 -63% -771 -30% 3 789 215% 3 363 61% -763 -9% 12 231 150% 2 025 10% 60 0% 5 970 27% -17 972 -63%      
    2 Hmotné movité věci a jejich soubory 18 -4 004 -7% 1 360 3% -1 008 -2% 4 956 10% -14 793 -26% 12 429 30% -4 592 -8% 25 008 50% 6 240 8% 1 842 2% -16 421 -20% -3 041 -5%      
    3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    4.3 Jiný  dlouhodobý hmotný majetek 23 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek
24 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 27 -2 504 -4% 13 646 25% -14 442 -21% -10 734 -20% -5 827 -13% 15 797 42% 3 912 7% 14 808 26% 11 864 16% 3 456 4% -16 770 -19% -17 650 -25%      
B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 1 468 10% 1 941 12% -2 973 -17% -3 690 -25% -2 749 -25% 3 639 43% 1 564 13% 5 467 40% 3 195 17% 1 608 7% -4 226 -18% -4 964 -25%      
    2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0% 2 100 30% -2 100 -23% -1 400 -20% -700 -13% 2 100 43% 0 0% 2 100 30% 1 400 15% 0 0% -4 000 -38% -1 500 -23%      
    3 Podíly - podstatný vliv 30 -4 004 -21% 4 560 30% -4 208 -21% -2 260 -15% -777 -6% 5 629 45% 2 408 13% 2 208 11% 4 040 18% 1 842 7% -5 221 -18% -6 241 -27%      
    4 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0% 1 980 30% -1 980 -23% -1 320 -20% -660 -13% 1 380 30% 0 0% 1 800 30% 1 200 15% 0 0% -1 200 -13% -1 800 -23%      
    7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 32 0% 3 065 30% -3 181 -24% -2 064 -20% -941 -12% 3 049 42% -60 -1% 3 233 32% 2 029 15% 6 0% -2 123 -14% -3 145 -24%      
    7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 32 0% 3 065 30% -3 181 -24% -2 064 -20% -941 -12% 3 049 42% -60 -1% 3 233 32% 2 029 15% 6 0% -2 123 -14% -3 145 -24%      
    7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
C.     Oběžná aktiva 37 5 126 4% 35 744 28% -32 087 -19% -19 810 -15% -24 662 -22% 90 052 102% -49 551 -28% 80 862 63% 28 111 13% -52 328 -22% -15 097 -8% -34 056 -20%      
C. I.   Zásoby 38 712 2% 12 561 33% -14 265 -28% -6 842 -19% -7 316 -24% 12 228 54% -3 293 -9% 6 512 21% 8 625 23% -3 756 -8% 428 1% -12 407 -29%      
C. I. 1 Materiál 39 640 3% 2 007 10% -4 507 -20% -1 744 -10% -5 126 -32% 5 610 51% -2 856 -17% 3 553 26% 5 025 29% -1 380 -6% 864 4% -6 206 -28%      
  2 Nedokončená výroba a polotovary 40 -1 060 -23% 2 604 72% -2 632 -42% -303 -8% -254 -8% 3 221 106% -1 516 -24% -8 0% 4 046 86% -2 274 -26% 1 628 25% -3 392 -42%      
  3 Výrobky a zboží 41 1 132 9% 7 950 55% -7 126 -32% -4 795 -32% -1 936 -19% 3 397 40% 1 079 9% 2 967 23% -446 -3% -102 -1% -2 064 -13% -2 809 -21%      
  3.1 Výrobky 42 1 508 18% 1 216 12% -716 -6% -2 724 -26% -754 -10% 1 322 19% 289 4% 3 969 47% -1 372 -11% -306 -3% -1 671 -15% -1 617 -18%      
  3.2 Zboží 43 -376 -8% 6 734 149% -6 410 -57% -2 071 -43% -1 182 -43% 2 075 131% 790 22% -1 002 -23% 926 27% 204 5% -393 -9% -1 192 -29%      
  4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    5 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
C. II.   Pohledávky 46 2 758 4% 14 630 22% -13 937 -17% -7 892 -12% -12 806 -21% 68 728 145% -46 078 -40% 68 122 97% 14 442 10% -49 034 -32% -12 640 -12% -12 800 -14%      
C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 47 2 534 8% 4 735 14% -3 506 -9% -2 381 -7% -9 491 -28% 8 882 37% 4 710 14% 9 799 26% 3 287 7% -18 0% -4 255 -8% -11 835 -25%      
  1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 48 3 594 25% -1 769 -10% 2 466 15% -3 918 -21% -2 937 -20% 3 761 32% 4 226 27% 5 907 30% -959 -4% -144 -1% -3 283 -13% -4 543 -21%      
  1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  1.3 Pohledávky - podstatný vliv 50 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  1.4 Odložená daňová pohledávka 51 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  1.5 Pohledávky - ostatní 52 -1 060 -6% 6 504 39% -5 972 -26% 1 537 9% -6 554 -35% 5 121 42% 484 3% 3 892 22% 4 246 20% 126 0% -972 -4% -7 292 -29%      
  1.5.1 Pohledávky za společníky 53 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  1.5.3 Dohadné účty aktivní 55 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  1.5.4 Jiné pohledávky 56 -1 060 -6% 6 504 39% -5 972 -26% 1 537 9% -6 554 -35% 5 121 42% 484 3% 3 892 22% 4 246 20% 126 0% -972 -4% -7 292 -29%      
    2 Krátkodobé pohledávky 57 224 1% 9 895 30% -10 431 -25% -5 511 -17% -3 315 -12% 59 846 257% -50 788 -61% 58 323 180% 11 155 12% -49 016 -48% -8 385 -16% -965 -2%      
  2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 58 884 4% 5 887 26% -5 663 -20% -4 484 -20% -2 328 -13% 6 184 39% -412 -2% 6 776 31% 5 392 19% 3 090 9% -8 986 -24% 4 824 17%      
  2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  2.3 Pohledávky - podstatný vliv 60 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  2.4 Pohledávky - ostatní 61 -660 -6% 4 008 39% -4 768 -33% -1 027 -11% -987 -12% 53 662 718% -50 376 -82% 51 547 479% 5 763 9% -52 106 -77% 601 4% -5 789 -35%      
  2.4.1 Pohledávky za společníky 62 0   0   0   0   0   50 000   -50 000 -100% 50 000   0 0% -50 000 -100% 0   0        
  2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  2.4.3 Stát - daňové pohledávky 64 -1 060 -23% 2 604 72% -2 872 -46% -63 -2% -254 -8% 1 621 53% 84 2% -8 0% 4 046 86% -2 274 -26% 1 628 25% -3 392 -42%      
  2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 -24 -10% 29 13% -57 -23% -16 -8% -22 -13% 42 27% -4 -2% 42 22% 96 41% -48 -15% -17 -6% -57 -22%      
  2.4.5 Dohadné účty aktivní 66 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    2.4.6 Jiné pohledávky 67 424 7% 1 375 21% -1 839 -24% -948 -16% -711 -14% 1 999 47% -456 -7% 1 513 26% 1 621 22% 216 2% -1 010 -11% -2 340 -29%      
C. III. Krátkodobý finanční majetek 68 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
C. IV. Peněžní prostředky 71 1 656 8% 8 553 37% -3 885 -12% -5 076 -18% -4 540 -20% 9 096 50% -180 -1% 6 228 23% 5 044 15% 462 1% -2 885 -7% -8 849 -25%      
C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 72 424 5% 2 275 24% -2 739 -23% -1 548 -17% -1 011 -14% 2 899 45% -456 -5% 2 413 27% 2 221 20% 216 2% -1 610 -12% -3 240 -27%      
    2 Peněžní prostředky na účtech 73 1 232 10% 6 278 46% -1 146 -6% -3 528 -19% -3 529 -23% 6 197 53% 276 2% 3 815 21% 2 823 13% 246 1% -1 275 -5% -5 609 -24%      
D.     Časové rozlišení aktiv 74 12 892 119% -14 980 -63% -3 844 -44% -1 546 -31% -720 -21% 3 374 127% 24 0% 570 9% 834 13% -540 -7% -1 444 -21% 604 11%      
D. I. 1 Náklady příštích období 75 -864 -19% 5 020 134% -3 844 -44% -1 546 -31% -720 -21% 3 374 127% 24 0% 570 9% 834 13% -540 -7% -1 444 -21% 604 11%      
  2 Komplexní náklady příštích období 76 13 756 220% -20 000 -100% 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    3 Příjmy příštích období 77 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
Označení TEXT řá- Změna 2009 - 2010 Změna 2010 - 2011 Změna 2011 - 2012 Změna 2012 - 2013 Změna 2013 - 2014 Změna 2014 - 2015 Změna 2015 - 2016 Změna 2016 - 2017 Změna 2017 - 2018 Změna 2018 - 2019 Změna 2019 - 2020 Změna 2020 - 2021      
      dek abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index      
  a   b c                                                      
      PASIVA CELKEM 78 10 872 4% 48 606 17% -63 717 -19% -33 266 -12% -44 894 -19% 133 337 69% -52 166 -16% 141 653 51% 53 764 13% -45 896 -10% -49 083 -12% -80 220 -21%      
A.     Vlastní kapitál 79 10 180 9% 57 394 44% -45 402 -24% -13 476 -10% -14 539 -11% 65 525 58% -40 124 -22% 72 121 52% 17 659 8% -31 996 -14% -15 683 -8% -23 419 -13%      
A. I.   Základní kapitál 80 0 0% 4 600 230% -4 600 -70% 3 600 180% 1 800 32% -5 400 -73% 0 0% 14 600 730% -3 600 -22% 0 0% 3 600 28% 5 400 33%      
    1 Základní kapitál 81 0 0% 4 600 230% -4 600 -70% 3 600 180% 1 800 32% -5 400 -73% 0 0% 14 600 730% -3 600 -22% 0 0% 3 600 28% 5 400 33%      
    2 Vlastní podíly (-) 82 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    3 Změny základního kapitálu 83 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
A. II.   Ážio a kapitálové fondy 84 -372 -1% 1 221 2% -1 249 -2% -1 182 -2% -6 0% 1 804 3% -596 -1% 284 0% 724 1% -1 596 -2% 1 694 3% -546 -1%      
A. II. 1 Ážio 85 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    2 Kapitálové fondy 86 -372 -1% 1 221 2% -1 249 -2% -1 182 -2% -6 0% 1 804 3% -596 -1% 284 0% 724 1% -1 596 -2% 1 694 3% -546 -1%      
    2.1 Ostatní kapitálové fondy 87 -372 -11% 1 221 40% -1 249 -29% -1 182 -39% -6 0% 1 804 99% -596 -16% 284 9% 724 22% -1 596 -39% 1 694 69% -546 -13%      
    2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%      
    2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacích (+/-) 89 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
A. III. Fondy ze zisku 92 424 3% 3 475 26% -3 939 -23% -2 348 -18% -1 411 -13% 4 099 45% -456 -3% 3 613 28% 3 021 18% 216 1% -2 369 -12% -4 481 -26%      
A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 93 424 3% 3 475 26% -3 939 -23% -2 348 -18% -1 411 -13% 4 099 45% -456 -3% 3 561 28% 2 953 18% 216 1% -2 405 -12% -4 445 -26%      
    2 Statutární a ostatní fondy 94 0   0   0   0   0   0   0   52   68 131% 0 0% 36 30% -36 -23%      
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 95 -19 020 -34% 31 244 84% -10 244 -15% -13 063 -23% -25 231 -56% 36 102 183% 1 216 2% 10 877 19% 7 897 12% 8 052 11% -12 075 -14% -17 915 -25%      
A. IV. 1 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-) 96 -19 020 -34% 31 244 84% -10 244 -15% -13 063 -23% -25 231 -56% 36 102 183% 1 216 2% 10 877 19% 7 897 12% 8 052 11% -12 075 -14% -17 915 -25%      
      Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    2 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) 99 29 148 188% 16 854 123% -25 370 -83% -483 -9% 10 309 220% 28 920 193% -40 288 -92% 42 747 1182% 9 617 21% -38 668 -69% -6 533 -38% -5 877 -55%      
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
B. + C.   Cizí zdroje 101 692 0% -5 388 -3% -18 315 -12% -22 417 -17% -29 805 -27% 69 889 88% -12 246 -8% 66 346 48% 35 955 18% -10 360 -4% -37 825 -17% -52 376 -27%      
B. I.   Rezervy 102 308 6% 1 186 22% -1 366 -21% -648 -13% -174 -4% 1 786 42% -968 -16% 694 14% 2 284 39% 1 164 14% -3 246 -35% 348 6%      
B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    2 Rezerva na daň z příjmů 104 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    4 Ostatní rezervy 106 308 6% 1 186 22% -1 366 -21% -648 -13% -174 -4% 1 786 42% -968 -16% 694 14% 2 284 39% 1 164 14% -3 246 -35% 348 6%      
C.     Závazky 107 384 0% -6 574 -4% -16 949 -12% -21 769 -17% -29 631 -28% 68 103 91% -11 278 -8% 65 652 50% 33 671 17% -11 524 -5% -34 579 -16% -52 724 -28%      
C. I.   Dlouhodobé závazky 108 4 800 6% -27 417 -30% 3 237 5% -8 706 -13% -18 996 -33% 41 794 109% -13 462 -17% 40 706 61% 22 115 21% -9 106 -7% -23 189 -19% -29 294 -30%      
C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0% 3 450 30% -3 450 -23% -2 300 -20% -1 150 -13% 7 450 93% 0 0% 4 650 30% 3 100 15% 0 0% -3 100 -13% -4 650 -23%      
    1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0% 3 450 30% -3 450 -23% -2 300 -20% -1 150 -13% 7 450 93% 0 0% 4 650 30% 3 100 15% 0 0% -3 100 -13% -4 650 -23%      
    1.2 Ostatní dluhopisy 111 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    2 Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0% 4 350 30% -4 350 -23% -2 900 -20% -1 450 -13% 350 3% -650 -6% 2 955 30% 1 970 15% 0 0% -1 970 -13% -2 955 -23%      
    3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    4 Závazky z obchodních vztahů 114 884 18% 2 009 34% -1 541 -19% -2 621 -41% -133 -4% 2 778 77% -1 376 -22% 1 504 30% 1 688 26% 1 044 13% -2 778 -30% 158 2%      
    5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 884 9% -491 -5% -1 041 -10% -5 621 -60% -2 722 -73% 20 367 1987% -11 376 -53% 19 004 190% 7 888 27% -10 156 -28% -7 778 -29% -9 342 -49%      
    7 Závazky - podstatný vliv 117 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    8 Odložený daňový závazek 118 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    9 Závazky - ostatní 119 3 032 7% -36 735 -78% 13 619 128% 4 736 20% -13 541 -47% 10 849 70% -60 0% 12 593 48% 7 469 19% 6 0% -7 563 -16% -12 505 -32%      
    9.1 Závazky ke společníkům 120 0 0% 1 200 30% -1 200 -23% 800 20% -600 -13% 1 800 43% 0 0% 3 360 56% 1 440 15% 0 0% -1 440 -13% -3 360 -36%      
    9.2 Dohadné účty pasivní 121 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    9.3 Jiné závazky 122 3 032 8% -37 935 -87% 14 819 273% 3 936 19% -12 941 -54% 9 049 81% -60 0% 9 233 46% 6 029 20% 6 0% -6 123 -17% -9 145 -31%      
C. II.   Krátkodobé závazky 123 -4 416 -7% 20 843 35% -20 186 -25% -13 063 -22% -10 635 -22% 26 309 71% 2 184 3% 24 946 38% 11 556 13% -2 418 -2% -11 390 -11% -23 430 -27%      
C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    1.2 Ostatní dluhopisy 126 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    2 Závazky k úvěrovým institucím 127 -376 -2% 4 996 30% -5 983 -28% -5 944 -38% -2 398 -25% 6 061 84% 6 280 47% 2 122 11% 6 726 31% -7 296 -26% -1 359 -6% -4 713 -24%      
    3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 32 10% 65 18% -181 -43% -64 -27% 59 34% 49 21% -60 -21% 233 104% 29 6% 6 1% -123 -25% -145 -39%      
    4 Závazky z obchodních vztahů 129 -1 768 -33% 6 278 174% -1 146 -12% -2 568 -29% -4 489 -73% 6 597 391% -124 -1% 3 815 47% 4 623 39% -1 554 -9% -1 275 -8% -5 609 -41%      
    5 Krátkodobé směnky k úhradě 130 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    7 Závazky - podstatný vliv 132 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    8 Závazky ostatní 133 -2 304 -6% 9 504 24% -12 876 -26% -4 487 -12% -3 807 -12% 13 602 49% -3 912 -9% 18 776 50% 178 0% 6 426 11% -8 633 -14% -12 963 -24%      
    8.1 Závazky ke společníkům 134 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    8.2 Krátkodobé finanční výpomoci 135 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    8.3 Závazky k zaměstnancům 136 -452 -2% 5 915 26% -6 423 -22% -3 806 -17% -1 976 -11% 7 050 43% 112 0% 7 456 32% 4 754 15% -1 248 -3% -4 000 -12% -7 074 -23%      
    8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 -616 -9% 1 944 31% -1 784 -22% -797 -12% -570 -10% 2 179 43% -76 -1% 2 660 37% 1 212 12% -474 -4% -1 160 -11% -2 162 -23%      
    8.5 Stát - daňové závazky a dotace 138 -1 236 -11% 1 645 16% -4 669 -39% 116 2% -1 261 -17% 4 373 70% -3 948 -37% 8 660 130% -5 788 -38% 8 148 85% -3 473 -20% -3 727 -26%      
    8.6 Dohadné účty pasivní 139 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
    8.7 Jiné závazky 140 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
D.     Časové rozlišení pasiv 141 0 0% -3 400 -100% 0   2 627   -550 -21% -2 077 -100% 204   3 186 1562% 150 4% -3 540 -100% 4 425   -4 425 -100%      
    1 Výdaje příštích období 142 0 0% -3 400 -100% 0   2 627   -550 -21% -2 077 -100% 204   3 186 1562% 150 4% -3 540 -100% 4 425   -4 425 -100%      
    2 Výnosy příštích období 143 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0