Důležité sdělení o tomto výpočtu výkazu Cash flow si přečtěte v poučení na konci tohoto listu.
Přehled o peněžních tocích - Cash flow (v tis. Kč) GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Změna listu
Pokud máte hotový svůj výkaz Cash flow, nastavené výpočty si můžete vymazat a naplnit výkaz svými hodnotami.
          2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
P     Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 0 21 360 23 016 31 569 27 684 22 608 18 068 27 164 26 984 33 212 38 256 38 718 35 833
  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 2                          
Z     Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 3 -14 228 19 948 38 376 12 072 10 030 19 280 50 230 9 738 55 152 65 420 29 014 19 381 11 656
A 1   Úpravy o nepeněžní operace 4 5 953 3 583 13 260 2 711 487 1 555 7 678 7 011 18 201 21 604 18 240 12 952 9 198
A 1. 1 Odpisy stálých aktiv 5 15 037 14 744 20 939 13 613 11 582 11 160 15 984 17 093 25 515 28 196 28 110 26 151 17 620
A 1. 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 6 - 308 1 186 -1 366 -648 -174 1 786 -968 694 2 284 1 164 -3 246 348
A 1. 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 7 -260 -780 -515 -84 -180 -45 -532 -56 135 -546 -738 -900 32
A 1. 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 8 -1 980 -2 404 -2 279 -1 940 -1 992 -1 781 -2 280 -1 824 -1 837 -2 458 -2 674 -2 664 -1 824
A 1. 5 Vyúčtované nákladové úroky (+), s úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku vyúčtované výnosové úroky (-) 9 -6 844 -7 072 -5 042 -6 364 -7 403 -6 732 -6 040 -6 060 -4 710 -4 512 -5 808 -5 360 -6 064
A 1. 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 10 - -1 213 -1 029 -1 148 -872 -873 -1 240 -1 174 -1 596 -1 360 -1 814 -1 029 -914
A *   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 11 -8 275 23 531 51 636 14 783 10 517 20 835 57 908 16 749 73 353 87 024 47 254 32 333 20 854
A 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 12 0 -20 821 5 146 11 989 5 852 9 573 -60 159 51 777 -47 326 -12 244 47 344 6 793 -3 125
A 2. 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení dohadných účtů aktivních 13 - -15 661 329 17 729 9 382 13 501 -72 114 46 036 -68 713 -15 296 49 552 14 063 12 178
A 2. 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení dohadných účtů pasivních 14 - -4 448 17 378 -20 005 -10 372 -11 244 24 183 2 448 27 899 11 677 -5 964 -6 842 -27 710
A 2. 3 Změna stavu zásob 15 - -712 -12 561 14 265 6 842 7 316 -12 228 3 293 -6 512 -8 625 3 756 -428 12 407
A 2. 4 Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 16 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 17 -8 275 2 710 56 782 26 772 16 369 30 408 -2 251 68 526 26 027 74 780 94 598 39 126 17 729
A 3   Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-) 18 -3 400 -3 200 -5 368 -3 840 -2 792 -3 464 -4 240 -4 240 -5 628 -5 860 -4 600 -5 004 -4 200
A 4   Přijaté úroky 19 10 244 10 272 10 410 10 204 10 195 10 196 10 280 10 300 10 338 10 372 10 408 10 364 10 264
A 5   Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-) 20 - -5 048 -6 796 -5 712 -4 425 -3 396 -5 072 -4 928 -7 170 -8 058 -9 864 -7 550 -5 820
        21                          
A 7   Přijaté dividendy a podíly na zisku 22 1 980 2 404 2 279 1 940 1 992 1 781 2 280 1 824 1 837 2 458 2 674 2 664 1 824
A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 23 549 7 138 57 307 29 364 21 339 35 525 997 71 482 25 404 73 692 93 216 39 600 19 797
  Peněžní toky z investiční činnosti 24                          
B 1   Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 25 - -8 222 -47 145 10 917 -2 084 6 816 -54 243 -15 222 -84 308 -52 327 -36 018 4 027 25 892
B 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 26 - 1 404 1 279 940 992 781 1 280 824 837 1 458 1 674 1 664 824
B 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 27 7 000 7 000 9 100 7 000 5 600 4 900 7 000 7 000 9 100 10 500 10 500 6 500 5 000
B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 28 7 000 182 -36 766 18 857 4 508 12 497 -45 963 -7 398 -74 371 -40 369 -23 844 12 191 31 716
  Peněžní toky z finanční činnosti 29                          
C 1   Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých závazků 30 - 4 424 -22 421 -2 746 -14 650 -21 394 47 855 -7 182 42 828 28 841 -16 402 -24 548 -34 007
C 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 31 13 811 -10 088 10 433 -49 360 -16 273 -31 168 6 207 -57 082 12 367 -57 120 -52 508 -30 128 -26 355
C 2. 1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu 32 - 0 -2 400 2 400 1 600 800 -2 400 0 -2 400 -1 600 0 1 600 2 400
C 2. 2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2. 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2. 4 Úhrada ztráty společníky 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2. 5 Přímé platby na vrub fondů 36 13 811 -10 088 12 833 -51 760 -17 873 -31 968 8 607 -57 082 14 767 -55 520 -52 508 -31 728 -28 755
C 2. 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 37 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 38 13 811 -5 664 -11 988 -52 106 -30 923 -52 562 54 062 -64 264 55 195 -28 279 -68 910 -54 676 -60 362
F     Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 39 21 360 1 656 8 553 -3 885 -5 076 -4 540 9 096 -180 6 228 5 044 462 -2 885 -8 849
R     Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 40 21 360 23 016 31 569 27 684 22 608 18 068 27 164 26 984 33 212 38 256 38 718 35 833 26 984
      Kontrolní rozdíl mezi stavem peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období mezi výkazy Cash flow a Rozvahy netto   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období z výkazu Rozvahy netto z Aktiv C.IV   21 360 23 016 31 569 27 684 22 608 18 068 27 164 26 984 33 212 38 256 38 718 35 833 26 984
Toto naše řešení výpočtu výkazu Cash flow nepřímou metodou vychází ze standardu "Český účetní standard pro podnikatele č. 023".
Pro jeho správné napočtení vyplňte kromě rozvahy a výsledovky na listu "Vstupní údaje" hodnoty v buňkách oblasti "Doplňující údaje pro výkaz Cash flow".
Tento obecný výpočet ale nemůže vždy plně nahradit skutečně sestavený výkaz Cash flow, který připraví kvalitní účetní své firmy. 
K sestavení správného výkazu je potřebná znalost procesů i jednotlivých finančních toků ve firmě. Mnohdy je třeba rozlišit toky i na jednotlivých analytických účtech.
Proto tento výkaz berte jen jako obecnou pomůcku pro ty firmy, které výkaz Cash flow standardně nesestavují.
Pro uživatele platí, že nelze se slepě spolehnout na výpočet, který se vypočítá na základě obecných definic. A bez důkladné kontroly a úpravy definic podle obsahu jednotlivých účtů dané účetní jednotky.
Pokud máte hotový svůj výkaz Cash flow, nastavené výpočty si můžete vymazat a naplnit výkaz svými hodnotami.