Důležité sdělení o tomto výpočtu výkazu Cash flow si přečtěte v poučení na konci tohoto listu.
Přehled o peněžních tocích - Cash flow (v tis. Kč) GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Přehled
Pokud máte hotový svůj výkaz Cash flow, nastavené výpočty si můžete vymazat a naplnit výkaz svými hodnotami.
          2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
P     Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 0 21 360 23 016 31 569 27 684 22 608 18 068 27 164 26 984 33 212 38 256 38 718 35 833
  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 2  
Z     Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 3 5 772 19 948 58 376 32 072 30 030 19 280 80 230 29 738 85 152 95 420 49 014 39 381 31 656
A 1   Úpravy o nepeněžní operace 4 15 953 13 611 23 106 12 803 10 748 11 527 17 446 17 275 28 138 31 306 28 284 22 905 19 547
A 1. 1 Odpisy stálých aktiv 5 15 037 14 744 20 939 13 613 11 582 11 160 15 984 17 093 25 515 28 196 28 110 26 151 17 620
A 1. 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 6 - 336 1 032 -1 274 -387 -202 1 554 -704 631 1 986 1 208 -3 293 697
A 1. 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 7 -260 -780 -515 -84 -180 -45 -532 -56 135 -546 -738 -900 32
A 1. 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 8 -1 980 -2 404 -2 279 -1 940 -1 992 -1 781 -2 280 -1 824 -1 837 -2 458 -2 674 -2 664 -1 824
A 1. 5 Vyúčtované nákladové úroky (+), s úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku vyúčtované výnosové úroky (-) 9 3 156 2 928 4 958 3 636 2 597 3 268 3 960 3 940 5 290 5 488 4 192 4 640 3 936
A 1. 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 10 - -1 213 -1 029 -1 148 -872 -873 -1 240 -1 174 -1 596 -1 360 -1 814 -1 029 -914
A *   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 11 21 725 33 559 81 482 44 875 40 778 30 807 97 676 47 013 113 290 126 726 77 298 62 286 51 203
A 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 12 0 -25 899 549 17 408 11 767 12 717 -66 175 45 822 -48 354 -18 826 55 007 8 189 954
A 2. 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení dohadných účtů aktivních 13 - -21 001 -4 568 23 259 15 227 16 130 -78 402 40 061 -70 278 -22 417 57 079 14 922 16 464
A 2. 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení dohadných účtů pasivních 14 - -4 509 17 291 -20 264 -10 353 -11 027 23 918 2 527 28 196 11 676 -6 070 -6 666 -27 819
A 2. 3 Změna stavu zásob 15 - -389 -12 174 14 413 6 893 7 614 -11 691 3 234 -6 272 -8 085 3 998 -67 12 309
A 2. 4 Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 16 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 17 21 725 7 660 82 031 62 283 52 545 43 524 31 501 92 835 64 936 107 900 132 305 70 475 52 157
A 3   Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-) 18 -3 400 -3 200 -5 368 -3 840 -2 792 -3 464 -4 240 -4 240 -5 628 -5 860 -4 600 -5 004 -4 200
A 4   Přijaté úroky 19 244 272 410 204 195 196 280 300 338 372 408 364 264
A 5   Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-) 20 - -5 319 -6 816 -5 718 -4 128 -3 666 -4 963 -5 037 -7 475 -7 764 -9 873 -7 265 -5 889
        21                          
A 7   Přijaté dividendy a podíly na zisku 22 1 980 2 404 2 279 1 940 1 992 1 781 2 280 1 824 1 837 2 458 2 674 2 664 1 824
A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 23 20 549 1 817 72 536 54 869 47 812 38 371 24 858 85 682 54 008 97 106 120 914 61 234 44 156
  Peněžní toky z investiční činnosti 24  
B 1   Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 25 - -33 730 -52 493 -45 886 -66 450 -18 614 -47 628 -45 029 -78 967 -82 412 -55 638 -69 618 -28 391
B 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 26 - 1 145 1 298 1 157 727 860 1 489 565 856 1 675 1 409 1 743 1 121
B 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 27 7 000 7 000 9 100 7 000 5 600 4 900 7 000 7 000 9 100 10 500 10 500 6 500 5 000
B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 28 7 000 -25 585 -42 095 -37 729 -60 123 -12 854 -39 139 -37 464 -69 011 -70 237 -43 729 -61 375 -22 270
  Peněžní toky z finanční činnosti 29  
C 1   Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých závazků 30 - 4 424 -22 421 -2 746 -14 650 -21 394 37 855 2 818 32 828 28 841 -6 402 -24 548 -34 007
C 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 31 10 1 000 -2 467 1 721 1 885 1 337 -4 478 -1 216 -1 597 -666 -321 1 804 3 272
C 2. 1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu 32 - 30 -2 370 2 430 1 630 830 -2 370 30 -2 370 -1 570 30 1 630 2 430
C 2. 2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 33 10 970 -97 -709 255 507 -2 108 -1 246 773 904 -351 174 842
C 2. 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 34 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
C 2. 4 Úhrada ztráty společníky 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2. 5 Přímé platby na vrub fondů 36 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
C 2. 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 37 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 38 10 5 424 -24 888 -1 025 -12 765 -20 057 33 377 1 602 31 231 28 175 -6 723 -22 744 -30 735
F     Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 39 27 559 -18 344 5 553 16 115 -25 076 5 460 19 096 49 820 16 228 55 044 70 462 -22 885 -8 849
R     Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 40 27 559 3 016 28 569 47 684 2 608 28 068 37 164 76 984 43 212 88 256 108 718 15 833 26 984
      Kontrolní rozdíl mezi stavem peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období mezi výkazy Cash flow a Rozvahy netto   6 199 -20 000 -3 000 20 000 -20 000 10 000 10 000 50 000 10 000 50 000 70 000 -20 000 0
      Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období z výkazu Rozvahy netto z Aktiv C.III. a C.IV   21 360 23 016 31 569 27 684 22 608 18 068 27 164 26 984 33 212 38 256 38 718 35 833 26 984
Toto naše řešení výpočtu výkazu Cash flow nepřímou metodou vychází ze standardu "Český účetní standard pro podnikatele č. 023".
Pro jeho správné napočtení vyplňte kromě rozvahy a výsledovky na listu "Vstupní údaje" hodnoty v buňkách oblasti "Doplňující údaje pro výkaz Cash flow".
Tento obecný výpočet ale nemůže vždy plně nahradit skutečně sestavený výkaz Cash flow, který připraví kvalitní účetní své firmy. 
K sestavení správného výkazu je potřebná znalost procesů i jednotlivých finančních toků ve firmě. Mnohdy je třeba rozlišit toky i na jednotlivých analytických účtech.
Proto tento výkaz berte jen jako obecnou pomůcku pro ty firmy, které výkaz Cash flow standardně nesestavují.
Pro uživatele platí, že nelze se slepě spolehnout na výpočet, který se vypočítá na základě obecných definic. A bez důkladné kontroly a úpravy definic podle obsahu jednotlivých účtů dané účetní jednotky.
Pokud máte hotový svůj výkaz Cash flow, nastavené výpočty si můžete vymazat a naplnit výkaz svými hodnotami.