Zadat vstupní data Horizontální a vertikální analýza Poměrové ukazatele Zaměstnanci a produktivita práce
Vstupní údaje Krytí aktiv pasivy Ukazatelé rentability Zaměstnanci a produktivita
Rozvahy netto Aktiva (majetek) Ukazatelé likvidity Analýza dynamiky vývoje ukazatelů
Výsledovky Stálá aktiva Ukazatelé aktivity Ekonomické normály
Cash flow Zásoby Ukazatelé zadluženosti Indikátory možných rizik
Grafy cash flow Pasiva (zdroje financování) Ukazatelé kapitálového trhu Příznaky možné krize firmy
Vlastní kapitál Ukazatelé na bázi cash flow Indikátor Zombie firmy
Manažerské pohledy Pohledávky a závazky DuPont analýza Orientační pohled investora
Horizontální a vertikální analýza Výnosy a náklady Bankrotní a bonitní modely Investiční riziko firmy
Horizontální analýza rozvahy Provozní náklady Bankrotní a bonitní modely CZ Scorecard dluhopisů dle MF ČR
Horizontální analýza výsledovky Tržby Indexy IN Analýza výsledku hospodaření
Hor. analýza rozvahy s bazí Altmanův index EVA metodikou MPO ČR (INFA)
Hor. analýza výsledovky s bazí Zlatá bilanční pravidla Bankrotní modely Rozklad ukazatele EVA MPO ČR
Vertikální analýza rozvahy Rozbor zisku a VH Bonitní modely
Vertikální analýza výsledovky Analýza rozdílových ukazatelů Zhodnocení modelů Rozvahy netto vzor 2015
Analýza finančních fondů Výsledovky vzor 2015