Vstupní údaje Výnosy a náklady Zaměstnanci a produktivita
Rozvahy netto Provozní náklady Ekonomické normály
Výsledovky Tržby Příznaky možné krize firmy
Cash flow Zlatá bilanční pravidla Indikátor Zombie Firmy
Grafy cash flow Rozbor zisku a VH Investiční riziko firmy
Manažerské pohledy Analýza finančních fondů Scorecard dluhopisů dle MF ČR
Horizontální analýza rozvahy Ukazatelé rentability Rozvahy netto 2015
Horizontální analýza výsledovky Ukazatelé likvidity Výsledovky 2015
Analýza rozvahy s bazí Ukazatelé aktivity
Analýza výsledovky s bazí Ukazatelé zadluženosti
Vertikální analýza rozvahy Ukazatelé kapitálového trhu
Vertikální analýza výsledovky Ukazatelé na bázi cash flow
Krytí aktiv pasivy DuPont analýza
Aktiva (majetek) Bankrotní a bonitní modely CZ
Stálá aktiva Starší IN modely
Zásoby Altmanův index
Pasiva (zdroje financování) Bankrotní modely
Vlastní kapitál Bonitní modely
Pohledávky a závazky Zhodnocení modelů