ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Firmu můžete řídit tehdy, pokud znáte její finanční kondici

Pro zdravý firemní vývoj i investiční rozhodnutí byste měli znát skutečnou finanční situaci i stav hospodaření firmy. K tomu vám pomáhá finanční analýza.

Dnešní konkurenční podnikatelské prostředí nenahrává chybovým rozhodnutím. Tedy alespoň pokud chcete být úspěšní a vydělávat peníze. Dnes není možné, abyste zůstali dlouhodobě konkurenčně schopní a ziskoví jen na základě intuitivního řízení managementu. V praxi často praktické řešení rozhodovacích procesů naráží na meze dané lidským subjektem rozhodování. Tyto hranice spočívají v omezené schopnosti člověka zpracovávat informace či řešit složité problémy. Mezi takové problémy rovněž patří i hodnocení výkonnosti či finančního zdraví firmy.

Dříve než přijmete jakákoliv finanční a investiční rozhodnutí, musíte znát finanční situaci firmy. Nejde jen o momentální stav, ale především o základní vývojové tendence v čase. A také o porovnání se standardními hodnotami v oboru, odvětví nebo přímo o porovnání s konkurencí. Minulost a současnost informuje o záporech a kladech výkonnosti podniku, o možných rizicích, která plynou z dosavadního fungování. Za finančně zdravý podnik považujeme podnik, který je dnes i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence, tedy je schopen dosahovat trvale míry zisku.

Pokud umíte zhodnotit finanční situaci podniku, je to důležité nejen pro firmu samotnou, aby odhalila svoje silné a slabé stránky a podle toho uskutečnila rozhodnutí či přijala patřičné opatření. Ale také při navazování a řízení obchodních vztahů s obchodními partnery - dodavateli, odběrateli, bankou, fondy EU, apod.

Jaké otázky vás mohou zajímat při řízení podniku a vytváření plánu na další období

odrážkaPokud znám finanční historii firmy, může to pomoci pro zvyšování budoucího zisku?

odrážkaJe mnou vložený kapitál do společnosti dostatečně efektivní, tvoří maximálně možný zisk?

odrážkaMám pod kontrolou peněžní toky, neleží ve firmě zbytečně peníze, ale jsme schopni splácet své závazky?

odrážkaJak kvalifikovaně zjistím, zda náš podnik nám přináší hodnotu nebo naopak míří k bankrotu?

odrážkaKde jsou slabá místa firemního hospodaření, potenciálně nebezpečné oblasti, produkující ztráty?

odrážkaMůžeme pomýšlet na získání úvěru od banky, nejsme již předluženi? Jak tuto informaci získám?

FinAnalysis

Pokud řešíte tyto a další otázky při řízení firmy, pomáhá vám právě finanční analýza

Při použití finanční analýzy máte připravenou metodu využívanou k rozboru hospodaření subjektů, která propojuje finanční účetnictví a finanční řízení. Zaměřuje se především na zjištění již existujících stavů, vzniklých problémů, a silných i slabých stránek v hodnotových procesech podniku.

Smyslem finanční analýzy je získání hlubšího poznání ekonomických souvislostí uvnitř subjektu s cílem poskytnout skutečný obraz o jeho hospodaření. Za pomoci speciálních metodických prostředků vytvoříte diagnózu finančního hospodaření subjektu. S kvalifikovanou a pravidelně prováděnou diagnózou odhalíte případné poruchy finančního "zdraví" v době, kdy je ještě možné různými řídícími zásahy tyto omyly napravit. Umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí.

Pokud zpracováváte firemní finanční analýzu, dostáváte systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví. Finanční analýza by měla rozpoznat finanční zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou. Identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost. Interní analýza je zdrojem informací pro rozhodování o optimální kapitálové struktuře. Použijete ji k rozhodování o dividendové politice, o cenách výrobků a služeb, slouží ke zjištění dostatečné likvidity a rentability společnosti atd. Výstupy finanční analýzy vám pomáhají při žádosti o podnikatelský úvěr u banky jako podklady o finančním zdraví firmy.

O zpracování a výstupy z finanční analýzy byste měli mít zájem, pokud jste vlastníci a akcionáři, ale i pracovníci managementu, předkládající hospodářské výsledky akcionářům. Také je potřebujete jako auditoři podávající obraz o hospodaření sledované firmy, zajímají vás i pokud jste zaměstnanci firmy nebo dokonce obchodní partneři a konkurenti, chtějící poznat své soupeře v podnikání.

FinAnalysis

My vám nabízíme program pro zpracování finanční analýzy firmy FinAnalysis

Možná už jste se zajímali o nějaké výpočty finanční analýzy. Vytvářeli jste excelovské sešity pro zpracování poměrových ukazatelů, sledování trendu tržeb nebo výsledku hospodaření. Třeba jste již potřebovali nebo byli pověřeni vytvářet v zaměstnání nebo své firmě excelové přehledy z firemních dat k různým výpočtům a rozborům finančního zdraví, cash-flow, rentability, likvidity či trendu aktiv nebo nákladů. Nebo jste dokonce dostali úkol nějaké finanční rozbory vypracovat a nevěděli, jak na to.

S aplikací FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy za použití rozboru dat firemních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow). Až naplníte data z výkazů, získáte téměř 50 stran výstupů ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy.

Pomocí FinAnalysis vypočítáte a zobrazíte tak desítky různých pohledů na finanční data firmy z hlediska finanční analýzy účetních výkazů. S aplikací snadno vypočítáte horizontální a vertikální analýzy firemní struktury majetku, zásob, pasiv, výnosů a nákladů nebo tržeb. Vytvoříte analýzu pomocí poměrových ukazatelů (rentabilita, nákladovost, aktivita, likvidita). Jednoduše zjistíte pomocí bankrotních a bonitních modelů (Index IN05, AGR, Altman, ...) případnou hrozbu bankrotu, dále rozbor zaměstnanosti a produktivity práce. SW vám pomůže zobrazit i možný pohled investora na případný vstup do podniku.

Software FinAnalysis vám tak pomůže, aby se pro vás vytvoření finanční analýzy stalo praktickým nástrojem pro finanční řízení a finanční plánování firmy do dalších let.

S používáním programu FinAnalysis pro zpracování firemní analýzy získáváte:

FinAnalysis

Vaše výhody které dostáváte při používání programu FinAnalysis

Výhoda
platíte jednorázově bez závazku dalších plateb, ale máte možnost upgrade za nižší ceny v budoucnu
Výhoda
pracujete ve známém prostředí MS Excel, můžete provádět modifikace aplikace
Výhoda
SW není součástí konkrétního ERP systému, můžete jej použít pro libovolnou firmu
Výhoda
můžete si aplikaci otestovat stažením demoverze pro 3 období nad svými účetními daty
Výhoda
dodáme vám program elektronickou formou do 24 hodin, většinou i dříve

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu