Jaké jsou zásadnější změny ve verzích aplikace

Demoverze

 

 

 

Náhled na list FinAnalysis
červenec 2017 - v. 2.17

59) přidán nový list Du Pont analýza

 

 

 

 

květen 2017 - v. 2.17

56) přidán nový bankrotní model Aspekt Global Rating

 

55) rozdělen list Bankrotní modely na 2 - Bankrotní modely a Bankrotní modely CZE

 

březen 2017 - v. 2.17

54) přidána funkčnost na přepočet vybraného období zadaným koeficientem "Vynásobit období koeficientem"

 

Náhled na list FinAnalysis
únor 2017 - v. 2.17

53) přidán nový list Grafy cash flow

 

 

 

 

Náhled na list FinAnalysis
únor 2017 - v. 2.17

50) přidán nový list Ukazatelé na bázi cash flow

 

leden 2017 - v. 2.17

49) připravena slovenská verze na bázi slovenských výkazů

Logo

 

listopad 2016 - v. 2.17

48) připraven Grünwaldův bonitní model

 

Náhled na list FinAnalysis
listopad 2016 - v. 2.17

44) připravena nová verze FinAnalysis 2.17 pro novou strukturu účetních výkazů roku 2016. Při instalaci programu se nainstaluje původní sešit 2.16 i nový sešit 2.17, přepracovaný pro výkazy období 2016 a dále. Obě aplikace FinAnalysis jsou samostatné, na sobě naprosto nezávislé, a klient může používat obě verze nezávisle na sobě.

 

Náhled na list FinAnalysis
srpen 2016 - v. 2.16

43) přidány listy Rozvahy netto 2016 a Výsledovky 2016, kde je převodový můstek pro převod z nových účetních výkazů po 1.1.2016

 

březen 2016 - v. 2.16

40) byl přepracován list Zlatá pravidla. První zlaté pravidlo financování bylo předěláno. Byla přidána i další zlatá pravidla.
      - Pravidlo vyrovnání rizika
      - Pari pravidlo
      - Poměrové pravidlo

 

39) do listu Čistý pracovní kapitál přidány nové 2 výpočty
      - Čistý peněžně pohledávkový fond
      - Čisté pohotové (peněžní) prostředky

 

36) přidán nový list Analýza zisku s různými výpočty a náhledy na zisk

 

prosinec 2015 - v. 2.16

32) změna mnoha grafů na listech Základní údaje, Grafy majetkové struktury, Struktura zásob, Pracovní kapitál, Změny vlastního kapitálu, Grafy provozních nákladů, Tržby, Bankrotní modely, Bonitní modely

 

31) do listu Ukazatelé kapitálového trhu přidáno osm nových ukazatelů:
      - Výplatní poměr (Payout Ratio)
      - Výplatní poměr k nomin. hodnotě akcie
      - Aktivační poměr (Plowback Ratio)
      - Dividendové krytí (Dividend Cover)
      - Ukazatel udržitelného tempa růstu
      - Poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty
      - Poměr ceny a tržeb na akcii (P/S)
      - Výnosnosti investice (ROI)

 

do listu Ukazatelé likvidity přidány nové ukazatele:
      - Výplatní poměr (Payout Ratio)
      - Výplatní poměr k nomin. hodnotě akcie

 

do listu Ukazatelé aktivity přidán nový ukazatel:
      - Obchodní deficit

 

prosinec 2015 - v. 2.16
Náhled na list FinAnalysis

30) byly rozděleny původní 3 listy Poměrové ukazatele, Grafy PU a Dílčí grafy PU
na nových 5 listů podle poměrových ukazatelů - Ukazatelé rentability, Ukazatelé likvidity, Ukazatelé aktivity, Ukazatelé zadluženosti a Ukazatelé kapitálového trhu

 

29) byl rozdělen původní 1 list Bankrotní a bonitní modely na 2 samostatné listy - Bankrotní modely a Bonitní modely

 

srpen 2015 - v. 2.14

26) opravy vzorců v 10 buňkách v listu Horizontální analýza rozvahy, sloupce abs.

 

říjen 2014 - v. 2.14

25) v listu Rozvahy netto vyřazen řádek 31 z důvodu zkrácení textu

 

24) do listu Rozvahy netto přidán nový řádek č. 103 A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

 

23) došlo k přejmenování některých řádků v listu Rozvahy netto v souvislosti se Změnou ve vyhlášce 410/2009 o změnách v účtové osnově od 1.1.2014. Tyto změny jsou potřebné pro správné zpracování FA za období roku 2014.

 

 změna od roku 2014:původní verze do roku 2013:
AKTIVA  
B.II.3.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcíSamostatné movité věci a soubory movitých věcí
B.III.1.Podíly - ovládaná osobaPodíly v ovládaných a řízených osobách
B.III.4.Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vlivPůjčky a úvěry-ovládající a řídící os., podst. vliv
C.II.2.Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osobaPohledávky - ovládající a řídící osoba
C.II.4.Pohledávky za společníkyPohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
C.III.2.Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osobaPohledávky - ovládající a řídící osoba
C.III.2.Pohledávky za společníkyPohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
PASIVA  
A.II.1.ÁžioEmisní ážio
A.II.4.Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacíOceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
A.II.5.Rozdíly z přeměn obchodních korporacíVypořádání rozdílu z přeměn společností
A.II.6.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporacíRozdíly z ocenění při přeměnách společností
A.III.Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
A.III.1.Rezervní fondZákonný rezervní fond / nedělitelný fond
A.V.2.Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)---------------------------------
B.II.4.Závazky ke společníkůmZávazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
B.III.4.Závazky ke společníkůmZávazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

 

únor 2014 - v. 2.14

22) do listu Vstupní údaje, řádku 71 - Aktuální sazba daně ze zisku (v %), bylo přidáno vybírání sazeb daně z příjmu z nově zařazené tabulky sazeb daní - =IFERROR(SVYHLEDAT(D14;M76:N91;2;0);"")

 

Náhled na list FinAnalysis
leden 2014 - v. 2.14

20) byl přidán nový list Bankrotní a bonitní modely

 

listopad 2013 - v. 2.12

17) přidán nový list Změny vlastního kapitálu

 

říjen 2013 - v. 2.12

14) do listu Poměrové ukazatele přidáno 5 nových ukazatelů zadluženosti:
      - Celková zadluženost
      - Koeficient samofinancování
      - Míra zadluženosti
      - Úrokové zatížení
      - Doba splácení dluhu z Cash Flow

 

13) opraveno v listu Cash flow v řádku Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
původní:
      =Výsledovky!H68 (Výsledek hospodaření před zdaněním)
opraveno na:
      =Výsledovky!H59+Výsledovky!H55 (Výsledek hospodaření za běžnou činnost + Daň z příjmu za běžnou činnost)

 

srpen 2013 - v. 2.12

12) do listu Poměrové ukazatele přidány 2 nové poměrové ukazatele
      - Obrat zásob
      - Doba obraty aktiv

 

Logo Logo

11) připraveny anglická a německá verze aplikace FinAnalysis 2.12

 

10) mnoho grafických úprav v aplikaci pro vylepšení vzhledu
      - zarovnání buněk v listu Grafy poměrových ukazatelů vlevo
      - změna velikosti písma v názvech firmy na stejný formát
      - přesunutí buněk s názvem firmy na stejné místo v listech
      ...

 

9) došlo k přejmenování některých řádků v listu Rozvahy netto v souvislosti se změnami v účtové osnově od 1.1.2012. Tyto změny jsou potřebné pro správné zpracování FA za období roku 2012.

 

 změna od roku 2012:původní verze do roku 2011:
AKTIVA  
B.Dlouhodobý majetekStálá aktiva
B.II.3.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcíSamostatné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.5.Dospělá zvířata a jejich skupinyZákladní stádo a tažná zvířata
B.II.9.Oceňovací rozdíl k nabytému majetkuOpravná položka k nabytému majetku
C.I.4.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupinyZvířata
PASIVA  
B.II.5.Dlouhodobé přijaté zálohyPřijaté zálohy
B.II.7.Dlouhodobé směnky k úhraděSměnky k úhradě
B.III.8.Kratkodobé přijaté zálohyPřijaté zálohy
přidány 3 nové řádky:
PASIVA  
A.II.5.Vypořádání rozdílu z přeměn společností---------------------------------
A.II.6.Rozdíly z ocenění při přeměnách společností---------------------------------
A.IV.3.Jiný výsledek hospodaření minulých let---------------------------------

 

Náhled na list FinAnalysis
červen 2011 - v. 2.1

5) přidán nový list Vertikální analýza výsledovky

 

4) přidán nový list Vertikální analýza rozvahy

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2018 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0