Co zajímá finančníka, po kterém chcete, aby vám poskytl úvěr

Naplněním naší aplikace FinAnalysis 2.0 vašimi účetními daty za až 13 období získáte více jak 30 listů s tabulkami, které popisují nebo hodnotí vaše zadaná účetní data. V listech je pak přes 150 různých grafů s údaji o stavu vaší firmy. Jednotlivé údaje, tabulky či grafy můžete nakopírovat do svých prezentací či podkladů pro vaše investory či při jednání s bankovními ústavy. Použijte je pro zpřehlednění a zatraktivnění vašeho finančního plánu či přímo podnikatelského plánu.

Jak zatraktivnit podnikatelský plán

První informací, která zajímá každého finančníka, bude váš objem prodeje a předpokládaný roční obrat. Další důležitou hodnotou, kterou budou finančníci sledovat, je reálnost konečné marže. Budete muset odůvodnit veškeré předpoklady nákladů a tyto náklady vyjmenovat a vyčíslit. pokud se prokáže, že vaše předpoklady v oblasti prodeje či nákladů nejsou realistické, důvěra ve vás silně utrpí. Cash flow a předpověď zisků či ztrát budou také důležitou součástí plánu.

Jak bankéři, tak investoři budou při svém rozhodování klást velký důraz na přesnost a logiku vašich finančních informací. Čísla jsou nezbytnou součástí vašeho podnikatelského plánu a každý investor se bude soustředit na tuto část víc než kteroukoliv jinou. Málokdo z finančníků či bankéřů bude expertem ve vašem oboru, ale všichni budou experty v oblasti finanční analýzy.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Zdroj: FinAnalysis 2.0, list Analýza zisku

 

Stará moudrost říká, že šanci udělat první dojem máte pouze jednou. Pokud prezentujete finančním institucím či investorům za účelem získání kapitálu, prodáváte nejen svou vizi, ale i svoji schopnost úspěšně uskutečnit veškeré kroky potřebné k rozvoji firmy. Je třeba, aby veškerá organizace vaší samotné prezentace byla perfektní.

Principy podnikatelského plánu jsou vždy stejné - zaujmout čtenáře v hned prvních větách. Říká se, pokud vysvětlení oblasti podnikání neporozumí vaše desetiletá dcera, neporozumí tomu ani investor. Proto je prvním úkolem podnikatelského plánu rychle zaujmout.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Zdroj: FinAnalysis 2.0, list Struktura tržeb

Finanční plán podnikání jako součást podnikatelského záměru

Pro jednání s investorem je třeba připravit dostatečně strukturovanou prezentaci. Zároveň platí, že veškeré materiály by měly být k dispozici dostatečně reprezentativní v tištěné a elektronické formě.

Podnikatelský záměr může být poměrně složitý dokument. Měl by mimo jiné obsahovat:

Finanční plán

Zdroje financování

Tabulky a grafy finanční analýzy

Zdroj: FinAnalysis 2.0, list Struktura pasiv

 

Finanční plán podnikání

Samostatnou kapitolou přípravy podnikatelského záměru je podnikatelská rozvaha, chcete-li finanční plán, který konkretizuje potřebu financí na nákup nezbytně nutných strojů, zařízení a vybavení, bez kterých se neobejdete při zahájení podnikání a zároveň potvrzuje, zda jste podnikáním schopni náklady pokrýt a dosahovat zisku.

Specifikujte a odhadněte všechny počáteční výdaje

Jste schopni pojmenovat a kvantifikovat všechny výdaje? Sestavte si jednoduchou tabulku, kde uvedete všechny položky, za které budete muset zaplatit. Pak si zvolte období a pokuste se odhadnou finanční částky, za které pořídíte každou konkrétní položku ve vaší tabulce. Pak proveďte součet všech částek a máte odhad prostředků, které budete muset do podnikání vložit předem a zároveň odpověď, kolik budete muset v daném období vydělat, abyste neměli ztrátu. Je to poměrně jednoduchá technika, je ale také možné, že své předpokládané výdaje budete muset časem ještě přehodnotit, i s tím počítejte.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Zdroj: FinAnalysis 2.0, list Struktura aktiv

 

Vymezte náklady a zisk na jeden váš produkt

Jestli se vám počáteční vklad vrátí a vaše podnikání bude generovat zisk, vyhodnotíte na základě ekonomické kalkulace provozu. Stanovte si konkrétní jednotku, která představuje výrobek nebo službu v časové nebo měrné jednotce (hodina/den, kus/série/zakázka). Kalkulace obsahuje jak výdaje nutné na výrobu produktu (vstupy), tak i stanovenou cenu (výstup), kterou bude zákazník platit. Pak tuto jednotku vynásobte počtem předpokládaných realizací v kalendářním měsíci (odhad, kolik výrobků nebo služeb prodáte).

Tabulky a grafy finanční analýzy

Zdroj: FinAnalysis 2.0, list Struktura provozních nákladů

 

Naplánujte tok vaší hotovosti

Zajištění toku hotovosti bývá pro začátek podnikání klíčové, je tedy třeba jej dopředu naplánovat. Tok hotovosti představuje výkaz příjmů a výdajů podniku v hotovosti během určitého časového období. Cash flow, nebo-li tok hotovosti, představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. Jde o zachycení pohybu finančních prostředků za dané období tak, jak do firmy skutečně přicházení a odcházejí.

Výkaz cash flow má stranu příjmů a stranu výdajů. Na straně příjmů se zaznamenávají veškeré příjmy, které přišly na bankovní účet nebo do pokladny. Příjem se započítává v den, kdy skutečně přišel, nikoli v den, kdy byl vyfakturován. Na stranu nákladů potom zapíšeme všechny náklady, které musíme vynaložit, a to v den, kdy peníze opouštějí náš bankovní účet či pokladnu.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Zdroj: FinAnalysis 2.0, list Grafy cash flow

 

Vytvořte plán zisků a ztrát

Výkaz zisku a ztrát, nebo-li výsledovka, je jedním ze základním účetních výkazů (zachycuje všechny výnosy a náklady vztahující se k určitému období, obyčejně jednomu roku). Je třeba mít na paměti, že výsledovka zahrnuje náklady a výnosy, nikoli příjmy a výdaje. Náklady a výnosy jsou zde započítány k okamžiku vzniku, nemusí tedy odpovídat skutečným peněžním příjmům a výnosům - jinými slovy vypočítáte-li si zisk ve výši 100 tisíc korun neznamená to, že je budete mít skutečně na účtě.

Výnosy - U výrobního podniku jsou hlavními výnosy tržby za prodej výrobků, případně služeb. U obchodních firem je to potom obchodní marže, neboli rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

Náklady - Náklady představují peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů, bez ohledu na to, zda byly v daném období skutečně zaplaceny.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Zdroj: FinAnalysis 2.0, list Struktura výnosů a nákladů

 

Finalizace finančního plánu

Především dva naposledy uvedené finanční výkazy by měly být součástí každého podnikatelského plánu. Konečný podnikatelský plán určený ať už pro vaše vlastní potřeby, tak i pro banky nebo investory by měl obsahovat

Tabulky a grafy finanční analýzy

Zdroj: FinAnalysis 2.0, list Rozvahy netto

 

Tabulky a grafy finanční analýzy

Zdroj: FinAnalysis 2.0, list Výsledovky

 

 

 

Demoverze na 3 období ZDARMA   

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

Zdroje textu:

Finanční průvodce pro malé a střední podniky, Michael Prokop, CzechInvest, Praha 2004 - https://www.czechinvest.org/getattachment/f671499c-7ff6-43a0-b336-88510d920628/Financni-pruvodce

https://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/co-si-pripravit-pro-investora-kdyz-jdete-zadat-o-penize-na-rozvoj-podnikani.html

https://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/financni-plan-podnikani-jako-soucast-podnikatelskeho-zameru/Vypocet-vydaju-a-prijmu-ve-financnim-planu.html

© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz