Podrobnější popis jednotlivých listů v aplikaci pro finanční analýzu FinAnalysis

Převodový můstek z účetních výkazů s novou strukturou po 1.1.2016 do struktury FinAnalysis 2.16

Poznámka na začátek: pokud chce klient použít pouze výkazy podle nové struktury výkazů platných od roku 2016, použije sešit FinAnalysis 2.17.

Pro finanční období začínající od 1.1.2016 začínají platit nové struktury účetních výkazů rozvahy a výsledovky. Pokud má uživatel k dispozici ze svého ekonomického systému i výkaz podle původní struktury, pak jej může ve FinAnalysis použít stejně jako zadává data pro minulá období. Pokud má klient pouze nový účetní výkaz, je nutné data převést do struktury původního výkazu, na jehož strukturu jsou tabulky i grafy FinAnalysis naprogramovány.

FinAnalysis je postaven na struktuře účetních výkazů, které byly platné po celou zatímní dobu jeho existence, cca posledních 15 let. Je třeba umožnit stávající řešení napojené na výkazy platící do roku 2016 včetně a zároveň umožnit zadávat data podle nové struktury výkazů fungujících v účetním roce začínajícím 1.1.2016 a dále.

Tímto způsobem řešení jsou relevantně porovnatelné výsledky analýzy firmy jak před tak i po změně výkazů v průběhu času. Kvůli této změně jsme připravili ve FiAnalysis převodový můstek z nových výkazů do výkazů původních, aby bylo možné vložit do vybraných období data podle nových výkazů. Zároveň tím není ztracena kontinuita vývoje firmy, je stále umožněno zadávat data podle dosud platných výkazů. Lze tak mít v jedné aplikaci celou historii firmy a neztratit kontinuitu vývoje podniku. Uživatel si může vybrat, do jakých období použije data podle stávající struktury a do kterých zadává data podle struktury nové. Převod

 

Metodické zadání:

V definici převodového můstku FinAnalysis byla použita definice převodového můstku popsaná v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024" v kapitole "3. Převodový můstek". Materiál je k dispozici na webu Ministerstva financí - "České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů" odkaz na metodiku Ministerstva financí je zde.

 

Možné uživatelské úpravy:

Převodový můstek mezi výkazy definovaný v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024" není definován ve formě převodu položek 1:1. Některé nové položky se převádějí do 2 nebo 3 položek původních i naopak. Není možné tak u několika převodních vztahů obecně určit, do jaké původní položky z několika se přenáší hodnota položky nového výkazu, případně jak velká jeho část. Proto jsou některé položky ve FinAnalysis převáděny do nejpravděpodobnějí položky původního výkazu. Uživatel si může po kontrole převodu kokrétní převodový vztah změnit tak, aby lépe vyhovoval jeho firmě. Stejně jako převodní vztahy v položkách lze uživatelsky změnit i hodnotu položky. Přesnější hodnotu dané položky lze zjistit jen podle konkrétních stavů účtů dané firmy, které do řádků výkazů vstupují.

 

Postup práce:

Pro starší účetní období končící 31.12.2015 se zadávají data stejným způsobem jako dosud do stávajících listů "Rozvahy Netto" a "Výsledovky". Stejně tak tyto listy uživatel použije, pokud má k dispozici pro nové období i výkazy podle původní struktury. Pro vybraná nová období, kde má klient k dispozici již jen nový výkaz 2016, lze použít nové listy "Rozvahy Netto 2016" a "Výsledovky 2016" a období exportovat. Aplikace FinAnalysis je historicky naprogramována tak, že data do vyhodnocovacích listů čerpá právě ze zdrojových řádků a položek listů "Rozvahy Netto" a "Výsledovky".

V listech "Rozvahy Netto 2016" a "Výsledovky 2016" jsou obě struktury výkazů - původní a nový. Data zadáte pouze do sloupce ve výkazu typu 2016. Napravo od výkazu 2016 je původní výkaz 2015, který si položky automaticky doplňuje. Popis převodních vztahů položek je popsán vedle výkazů. Převodní vztahy jsou plně editovatelné, klient si je může upravit.

Výkaz typu 2015 je dobré po doplnění zkontrolovat, případně upravit převodní vztah nebo přímo hodnotu v konkrétní položce.

Nad každým sloupcem období výkazu 2015 v listech "Rozvahy Netto 2016" a "Výsledovky 2016" je tlačítko Export, které hodnoty příslušného sloupce výkazu 2015 převede do sloupce v listech "Rozvahy Netto" nebo "Výsledovky", z nichž si FinAnalysis čerpá data do ostatních listů a grafů.

Náhled na list FinAnalysis

 

První čtyři stránky FinAnalysis vyplníte základními údaji a daty z účetních výkazů vaší firmy

Vstupní údaje

Tento list slouží k zadávání některých důležitých vstupních údajů, potřebných pro výpočty a pro přehlednost tabulek.

Náhled na list FinAnalysis

Rozvahy Netto

Do těchto listů se zadávají údaje z rozvahy pro příslušná období (u rozvahy údaje netto). Do těchto buněk jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají, proto je třeba dbát na to, aby byly buňky řádně vyplněny. V řádku PASIVA CELKEM (list Rozvahy Netto) se zobrazí případný rozdíl mezi aktivy a pasivy. Tento rozdíl je třeba upravit úpravou některé buňky v pasivech.

Náhled na list FinAnalysis

Výsledovky

Do těchto listů se zadávají údaje z výkazu zisků a ztrát pro příslušná období. Do těchto buněk jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají, proto je třeba dbát na to, aby byly buňky řádně vyplněny.

Náhled na list FinAnalysis

Cash flow

Do těchto listů se zadávají vypočítané stavy pro cash flow pro příslušná období. Do těchto buněk jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají, proto je třeba dbát na to, aby byly buňky řádně vyplněny.

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

 

Ostatní stránky s tabulkami a grafy se automaticky dopočítávají a vykreslují

Základní údaje

Na tomto listu se objeví některé základní údaje společnosti jako je počet zaměstnanců, tržby, zásoby, náklady nebo výnosy, uspořádané v jedné tabulce.

Náhled na list FinAnalysis

 

Horizontální analýza rozvahy + Horizontální analýza výsledovky

Tyto listy jsou výpočtovým pokračováním účetních výkazů. Tomu odpovídá i číslování sloupců v záhlaví tabulky, kde je rovněž uveden vzorec výpočtu hodnot v každém sloupci a čísla v těchto vzorcích jsou názvy sloupců v odpovídajících účetních výkazech.

Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase (o kolik % se změnil hospodářský výsledek oproti minulému roku, či posuzování jednotlivých ekonomických parametrů u složek výrobního programu).

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

 

Vertikální analýza rozvahy + Vertikální analýza výsledovky

Tyto listy jsou výpočtovým pokračováním účetních výkazů. Tomu odpovídá i číslování sloupců v záhlaví tabulky, kde je rovněž uveden vzorec výpočtu hodnot v každém sloupci a čísla v těchto vzorcích jsou názvy sloupců v odpovídajících účetních výkazech.

V této vertikální analýze je pro nákladové a výnosové položky zvolen za základ součet veškerých tržeb za výkony a zboží. Tedy řádky Tržby za prodej zboží a Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

 

Struktura aktiv + Grafy aktiv

Tyto listy umožňují detailnější pohled na majetkovou strukturu pomocí vertikální (procentní) analýzy. Grafy zobrazují vývoj celkových aktiv, vývoj stálých aktiv, vývoj oběžných aktiv i vývoj struktury HIM.

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

 

Struktura zásob

Tento list umožňuje detailnější pohled na strukturu zásob z aktiv. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími.

Náhled na list FinAnalysis

 

Struktura pasiv

Tento list umožňuje detailnější pohled na strukturu zdrojů pomocí vertikální (procentní) analýzy. Grafy zobrazují vývoj struktury pasiv a objem vlastního kapitálu i cizího jmění.

Náhled na list FinAnalysis

 

Struktura vlastního kapitálu

Tento list zobrazuje detailní přehled o struktuře vlastního kapitálu čerpaného z pasiv.

Náhled na list FinAnalysis

 

Struktura výnosů a nákladů + Grafy výnosů a nákladů

Tyto listy se zabývají zevrubnějším rozborem struktury výnosů a nákladů. Je zde také provedena horizontální analýza. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími.

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

 

Provozní náklady + Grafy provozních nákladů

Tyto listy se zabývají detailnějším rozborem struktury provozních nákladů převzatých z výsledovky. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími.

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

 

Struktura tržeb

Tento list se zabývá detailnějším rozborem struktury tržeb. V listu je zobrazen vývoj a struktura tržeb. U tržeb je také provedena horizontální procentní analýza objemu jednotlivých typů tržeb na celkových tržbách.

Náhled na list FinAnalysis

 

Analýza zisku

Tento list zobrazuje různé výsledky hospodaření společnosti podle českých zvyklostí. Počítá dále údaj NOPAT třemi různými způsoby. Počítá hodnoty údajů EAT, EBT, EBIT a EBITDA.

Náhled na list FinAnalysis

 

Čistý pracovní kapitál

Tento list dává přehled o vývoji pracovního kapitálu za zkoumané časové období. Pracovní kapitál (Working Capital), je pojem, který označuje aktivní položky hotovostního cyklu (tj. položky, které lze nalézt na straně aktiv v rozvaze) - zásoby, pohledávky a finanční majetek. Porovnává je s krátkodobými závazky z pasiv.

Náhled na list FinAnalysis

 

Ukazatelé rentability

Tento list zobrazuje rentabilitu podniku, což si lze představit jako schopnost vytvářet nové zdroje a dosahovat čistého zisku, což je hlavním kritériem pro alokaci kapitálu.

Náhled na list FinAnalysis

 

Ukazatelé likvidity

Tento list avizuje, jak si na tom stojí firma ve vztahu ke svým krátkodobým závazkům. Tedy jak rychle je schopna tyto své závazky splácet. Tato schopnost je vyjádřena solventností a likviditou podniku.

Náhled na list FinAnalysis

 

Ukazatelé aktivity

Tento list poskytuje informace o tom, jak efektivně se ve firmě hospodaří s aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami...), tedy respektive, jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky.

Náhled na list FinAnalysis

 

Ukazatelé zadluženosti

Tento list přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy. To je jistě do určité míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady.

Náhled na list FinAnalysis

 

Ukazatelé kapitálového trhu

Tento list porovnává výsledky hospodaření podniku s tím, jak jeho budoucnost vidí investoři. Zároveň nastíní, jak je trh hodnocen minulou činností podniku a jaké je další budoucí výhled, jeho výsledkem jsou úrovně - likvidity podniku, využití aktiv, využití dluhů a výnosnost podniku.

Náhled na list FinAnalysis

 

Ukazatelé na bázi cash flow

Tento list zpracovává údaje z cash flow firmy. Pomocí těchto ukazatelů se měří význam finančních toků ve finanční situaci podniku. Cash flow nahrazuje v poměrových ukazatelích zisk.

Náhled na list FinAnalysis

 

Du Pont analýza

Du Pont analýza je pojem, který označuje rozklad ukazatele ROE či ROA. Du Pont diagram je považován za základní pyramidovou strukturu, patří mezi pyramidové struktury poměrových ukazatelů.

Náhled na list FinAnalysis

 

Bankrotní modely + Bankrotní modely CZE

Tyto listy zobrazují několik vybraných bankrotních modelů. Bankrotní, nebo-li predikční, modely představují systémy včasného varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví. Tyto modely byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře prosperovaly.

Náhled na list FinAnalysis

 

Bonitní modely

Tento list zobrazuje několik vybraných bonitních modelů. Bonitní modely patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu jedním syntetickým koeficientem na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci, resp. pozici na firmy.

Náhled na list FinAnalysis

 

Zlatá pravidla

Tento list představuje čtyři zlatá bilanční pravidla. Zlatá pravidla říkají, jakým způsobem by měla firma financovat kapitálové potřeby. Odpovídají na to, jak by měla být koncipována struktura majetku. Jde pouze o doporučení, protože podnikatelské činnosti mají mnoho specifik.

Náhled na list FinAnalysis

 

Hodnocení podniku

Tento list obsahuje hodnocení podniku pomocí Altmanova indexu Z-Score. Hodnoty tohoto ukazatele by se měly brát s jistou rezervou, protože váhy dosahovaných ukazatelů nejsou stanoveny pro české podnikatelské prostředí.

List dále obsahuje tabulku hodnocení stupňů likvidity. Jde o poněkud specifický pohled na likviditu podniku, kdy využívá princip pokrytí krátkodobých závazků jednotlivými složkami oběžného majetku.

Náhled na list FinAnalysis

 

Zaměstnanci a produktivita

Tento list zobrazuje tabulky a grafy, které jsou zaměřeny na hodnocení produktivity práce a ukazatelů spojených s personálním vývojem společnosti.

Náhled na list FinAnalysis

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2017 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0